Phiếu bài tập số học Lớp 6

Câu 1: Kết luận nào sau đây là đúng: 
A. Tổng hai số nguyên dương là một số nguyên dương 
B. Tổng hai số nguyên âm là 1 số nguyên dương 
C. Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên âm 
D. Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên dương 
Câu 2: Kết quả đúng của phép tính (-3) + (+6) là  
A. -3 B. +3 C. +9 D. -9 
Câu 3: Kết quả đúng của phép tính (-5).(+3) là: 
A. -15 B. +15 C. -8 D. +8 
Câu 4: Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của 5 là: 
A. -1 và 1 B. 5 và -5 C. 1; -1; 5 D. 1; -1; 5; -5 
Câu 5: Giá trị đúng của (-4)2 là: 
A. -8 B. +8 C. -16 D. +16 
Câu 6: Khi bỏ dấu ngoặc của biểu thức (95 - 4) - (12 + 3) ta được: 
A.95 - 4 - 12 + 3 B. 94 - 4 + 12 + 3 C. 95 - 4- 12 - 3 D. 95 - 4 + 12 - 3 
Câu 7: Trong tập hợp Z các ước của -12 là: 
A. {1, 3, 4, 6, 12} B. {-1; -2; -3; -4; -6; -12; 1; 2; 3; 4; 6; 12} 
C.{-1; -2; -3; -4; -6} D. {-2; -3; -4 ; -6; -12}
pdf 2 trang Bảo Giang 28/03/2023 2880
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập số học Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Phiếu bài tập số học Lớp 6

Phiếu bài tập số học Lớp 6
PHIẾU BÀI TẬP SỐ HỌC 6 
Câu 1: Kết luận nào sau đây là đúng: 
A. Tổng hai số nguyên dương là một số nguyên dương 
B. Tổng hai số nguyên âm là 1 số nguyên dương 
C. Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên âm 
D. Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên dương 
Câu 2: Kết quả đúng của phép tính (-3) + (+6) là 
A. -3 B. +3 C. +9 D. -9 
Câu 3: Kết quả đúng của phép tính (-5).(+3) là: 
A. -15 B. +15 C. -8 D. +8 
Câu 4: Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của 5 là: 
A. -1 và 1 B. 5 và -5 C. 1; -1; 5 D. 1; -1; 5; -5 
Câu 5: Giá trị đúng của (-4)2 là: 
A. -8 B. +8 C. -16 D. +16 
Câu 6: Khi bỏ dấu ngoặc của biểu thức (95 - 4) - (12 + 3) ta được: 
A.95 - 4 - 12 + 3 B. 94 - 4 + 12 + 3 C. 95 - 4- 12 - 3 
D. 95 - 4 + 12 - 3 
Câu 7: Trong tập hợp Z các ước của -12 là: 
A. {1, 3, 4, 6, 12} B. {-1; -2; -3; -4; -6; -12; 1; 2; 3; 4; 6; 12} 
C.{-1; -2; -3; -4; -6} D. {-2; -3; -4 ; -6; -12} 
Câu 8: Giá trị x thoả mãn x + 4 = -12 là: 
A. 8 B. -8

File đính kèm:

  • pdfphieu_bai_tap_so_hoc_lop_6.pdf