Đề cương ôn tập Số học Lớp 6 - Chương II

I. Trắc nghiệm: 3 điểm

 Bài 1: Cho độ cao của một số địa điểm như sau: Tam Đảo: 2591m, Biển chết: -392m. 

 Các câu sau đúng hay sai?

            a) Đỉnh núi Tam Đảo cao hơn mực nước biển là 2591m

            b) Biển chết có độ cao trung bình thấp hơn mực nước biển là -392m

 Bài 2: Cho trục số sau:

     
N
   
O
     
M
       
                             

 

Các câu sau đúng hay sai? 

            a) Điểm M biểu diễn số |-4|

            b) Điểm N biểu diễn số -3

 Bài 3: Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng trong mỗi câu sau:

   a) – [7 + 8 - 9]= 

             A. -7 – 8 + 9             B. -7 – 8 – 9              C. 7 – 8 + 9                D. 7 – 8 – 9

   b) Tổng các số nguyên x sao cho -5 < x < 4 là:

             A. 0                                       B. -5                           C. -4                           D. -9

   c) Giá trị của (-2)3 là:        

              A. 8                                      B. -8                           C. 6                             D. -6

   d) -54 – 18 = 

              A. 36                        B. -36                         C. 72                           D. -72 

II. Tự luận (7 điểm):

 Bài 1(1 điểm): Sắp xếp các số trên theo thứ tự tăng dần: -11 ; 12 ; -10 ; |-9| ; 23 ; 0; 150; 10

 Bài 2(2 điểm): Tính hợp lý (nếu có thể):

doc 6 trang Bảo Giang 29/03/2023 2780
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập Số học Lớp 6 - Chương II", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề cương ôn tập Số học Lớp 6 - Chương II

Đề cương ôn tập Số học Lớp 6 - Chương II
ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP CHÖÔNG II 
 SOÁ HOÏC 6
Baøi 1: Tính hôïp lí 
(-37) + 14 + 26 + 37
(-24) + 6 + 10 + 24
15 + 23 + (-25) + (-23)
60 + 33 + (-50) + (-33)
(-16) + (-209) + (-14) + 209
(-12) + (-13) + 36 + (-11)
-16 + 24 + 16 – 34
25 + 37 – 48 – 25 – 37
2575 + 37 – 2576 – 29
34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17
Baøi 2: Boû ngoaëc roài tính 
-7264 + (1543 + 7264)
(144 – 97) – 144
(-145) – (18 – 145)
111 + (-11 + 27)
(27 + 514) – (486 – 73)
(36 + 79) + (145 – 79 – 36)
10 – [12 – (- 9 - 1)]
(38 – 29 + 43) – (43 + 38)
271 – [(-43) + 271 – (-17)]
-144 – [29 – (+144) – (+144)]
Baøi 3: Tính toång caùc soá nguyeân x bieát:
-20 < x < 21
-18 ≤ x ≤ 17
-27 < x ≤ 27
│x│≤ 3
│-x│< 5
Baøi 4: Tính toång
1 + (-2) + 3 + (-4) + . . . + 19 + (-20)
1 – 2 + 3 – 4 + . . . + 99 – 100
2 – 4 + 6 – 8 + . . . + 48 – 50
– 1 + 3 – 5 + 7 - . . . . + 97 – 99
1 + 2 – 3 – 4 + . . . . + 97 + 98 – 99 - 100 
Baøi 5: Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc
x + 8 – x – 22 vôùi x = 2010
... + c
- (a + b – c) + (a – b – c) = -2b
a(b + c) – a(b + d) = a(c – d)
a(b – c) + a(d + c) = a(b + d)
Baøi 19: Tìm a bieát
a + b – c = 18 vôùi b = 10 ; c = -9
2a – 3b + c = 0 vôùi b = -2 ; c = 4
3a – b – 2c = 2 vôùi b = 6 ; c = -1
12 – a + b + 5c = -1 vôùi b = -7 ; c = 5
1 – 2b + c – 3a = -9 vôùi b = -3 ; c = -7
Baøi 20: Saép xeáp theo thöù töï
* taêng daàn 
7; -12 ; +4 ; 0 ; │-8│; -10; -1
-12; │+4│; -5 ; -3 ; +3 ; 0 ; │-5│
* giaûm daàn 
+9 ; -4 ; │-6│; 0 ; -│-5│; -(-12)
-(-3) ; -(+2) ; │-1│; 0 ; +(-5) ; 4 ; │+7│; -8
Baøi 21: 
Hai ca noâ cuøng xuaát phaùt töø A cuøng ñi veà phía B hoaëc C ( A naèm giöõa B, C). Qui öôùc chieàu höôùng töø A veà phía B laø chiu döông, chieàu höôùng töø A veà phía C laø chieàu aâm.Hoûi neáu hai ca noâ ñi vôùi vaän toác laàn löôït laø 10km/h vaø -12km/h thì sau 2 giôø hai ca noâ caùch nhau bao nhieâu km?
Baøi 22: 
Trong moät cuoäc thi “Haønh trình vaên hoùa”, moãi ngöôøi tham döï cuoäc thi ñöôïc taëng tröôùc 500 ñieåm. Sau ñoù moãi caâu traû lôøi ñuùng ngöôøi ñoù ñöôïc 500 ñieåm, moãi caâu traû lôøi sai ngöôøi ñoù ñöôïc -200 ñieåm. Sau 8 caâu hoûi anh An traû lôøi ñuùng 5 caâu, sai 3 caâu, chò Lan traû lôøi ñuùng 3 caâu, sai 5 caâu, chò Trang traû lôøi ñuùng 6 caâu, sai 2 caâu. Hoûi soá ñieåm cuûa moãi ngöôøi sau cuoäc thi?
Baøi 23: 
Tìm soá nguyeân n sao cho n + 2 chia heát cho n – 3
KIỂM TRA CHƯƠNG II - SỐ HỌC 6 
ĐỀ 1
I. Trắc nghiệm: 3 điểm
 Bài 1: Cho độ cao của một số địa điểm như sau: Tam Đảo: 2591m, Biển chết: -392m. 
 Các câu sau đúng hay sai?
	a) Đỉnh núi Tam Đảo cao hơn mực nước biển là 2591m
	b) Biển chết có độ cao trung bình thấp hơn mực nước biển là -392m
 Bài 2: Cho trục số sau:
N
O
M
Các câu sau đúng hay sai?	
	a) Điểm M biểu diễn số |-4|
	b) Điểm N biểu diễn số -3
 Bài 3: Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng trong mỗi câu sau:
 a) – [7 + 8 - 9]= 
 	 A. -7 – 8 + 9	B. -7 – 8 – 9	C. 7 – 8 + 9 	D. 7 – 8 – 9
 b) Tổng các số nguyên x sao cho -5 < x < 4 là:
 	 A. 0	B. -5	C. -4	D. -9
 ... b) 25 - (-75) + 32 - (32+75) c) (-5).8.(-2).3
e) (-15) + (- 122) f) ( 7 - 10 ) + 3 g) - 18.( 5 - 6) 
C©u 2: ( 2 ®iÓm):
T×m tÊt c¶ c¸c ­íc cña – 8;
T×m n¨m béi cña -11.
C©u 3: ( 4 ®iÓm): T×m sè nguyªn x, biÕt :
-13 + x = 39 b) 3x - (- 17) = 14 c) .2=10 
d) x12 ; x10 vµ -200200 
Caâu 4 ( 1 ñieåm): Chöùng minh raèng neáu 2 soá a, b laø hai soá nguyeân khaùc 0 vaø a laø boäi cuûa b; b laø boäi cuûa a thì: a = b hoaëc a = -b 
Hd: 
Vì a là bội của b neân ta coù a = m . b (m Z) * 
Vì b laø boäi cuûa a neân ta coù b = n . a (n Z ) **
Keát hôïp * vaø ** ta ñöôïc :
 a/m =n.a
ó 1/m=n maø n Z do ñoù suy ra m =1 hoaëc m =-1
Vaäy: +) khi m=1 ta ñöôïc a = b
 +) khi m=-1 ta ñöôïc a = -b
ĐỀ 4
A/ Phần trắc nghiệm : (3 điểm ) 
Câu 1: Tập hợp các số nguyên âm gồm
 A. các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương. B. số 0 và các số nguyên âm.
 C. các số nguyên âm và các số nguyên dương. D. số 0 và các số nguyên dương.
Câu 2: Sắp sếp các số nguyên: 2; -17; 5; 1; -2; 0 theo thứ tự giảm dần là:
A. 5; 2; 1; 0; -2; -17 	 B. -17; -2; 0; 1; 2; 5 C. -17; 5; 2; -2; 1; 0 D. 0; 1; -2; 2; 5; -17
Câu 3: Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 – 9 + 2008) ta được:
 A. 2009 + 5 – 9 – 2008 	B. 2009 – 5 – 9 + 2008 
 C. 2009 – 5 + 9 – 2008 	D. 2009 – 5 + 9 + 2008 
Câu 4: Tập hợp các số nguyên là ước của 6 là:
 A. {1; 2; 3; 6} B. {-1; -2; -3; -6}	 C. {-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6} D. { -6; -3; -2; -1; 0}
Câu 5: Kết quả của phép tính: (-187) + 178 bằng:
A. 365	 B. -365	 C. 9	 D. -9
Câu 6. Kết luận nào sau đây là đúng?
 A. -(-2) = - 2 B. – (– 2) = 2 C. |– 2| = – 2 D. – | – 2| = 2
B. Tự luận: (7 điểm)
Câu 7 . Tính: 
a. 100 + (+430) + 2145 + (-530)
b. (-12) .15 
c. (+12).13 + 13.(-22)
d. {[14 : (-2)] + 7} : 2012
Câu 8: Tìm số nguyên x, biết:
a) 3x – 5 = -7 – 13 	b) 
Câu 9: Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x, biết: -8 < x < 9
ĐỀ 5
Bài 1(1,5 điểm). Tính :
a) 	b) 	c) 
Bài 2(4 điểm).Tính :
a) 	b) 
c) 	d) 
Bài 3 (3 điểm). Tìm biết :
a) 	b) 	c) 
Bà

File đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap_so_hoc_lop_6_chuong_ii.doc