Phiếu bài tập số 1 môn Toán học Lớp 6 - Trường THCS Đông Tảo

Bài 1: Tính 

1)                    5)  

2)                      6)  

3)           7)  

4)  

Bài 2: Tính hợp lí 

1) (-37) + 14 + 26 + 37                          2) (-24) + 6 + 10 + 24 

3) 15 + 23 + (-25) + (-23)                      4) 60 + 33 + (-50) + (-33)

5) (-16) + (-209) + (-14) + 209              6) (-12) + (-13) + 36 + (-11) 

7) -16 + 24 + 16 – 34                             8) 25 + 37 – 48 – 25 – 37 

9) 2575 + 37 – 2576 – 29                      10) 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17

Bài 3: Bỏ ngoặc rồi tính 

1) -7264 + (1543 + 7264)                     2) (144 – 97) – 144 

3) (-145) – (18 – 145)                          4) 111 + (-11 + 27) 

5) (27 + 514) – (486 – 73)                    6) (36 + 79) + (145 – 79 – 36) 

7) 10 – [12 – (- 9 - 1)]                          8) (38 – 29 + 43) – (43 + 38)

 9) 271 – [(-43) + 271 – (-17)]             10) -144 – [29 – (+144) – (+144)]

docx 1 trang Bảo Giang 28/03/2023 2500
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập số 1 môn Toán học Lớp 6 - Trường THCS Đông Tảo", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Phiếu bài tập số 1 môn Toán học Lớp 6 - Trường THCS Đông Tảo

Phiếu bài tập số 1 môn Toán học Lớp 6 - Trường THCS Đông Tảo
MÔN TOÁN 6
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 1
Bài 1: Tính 
1) 	5) 
2) 	6) 
3) 	7) 
4) 
Bài 2: Tính hợp lí 
1) (-37) + 14 + 26 + 37 2) (-24) + 6 + 10 + 24 
3) 15 + 23 + (-25) + (-23) 4) 60 + 33 + (-50) + (-33)
5) (-16) + (-209) + (-14) + 209 6) (-12) + (-13) + 36 + (-11) 
7) -16 + 24 + 16 – 34 8) 25 + 37 – 48 – 25 – 37 
9) 2575 + 37 – 2576 – 29 10) 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17
Bài 3: Bỏ ngoặc rồi tính 
1) -7264 + (1543 + 7264) 2) (144 – 97) – 144 
3) (-145) – (18 – 145) 4) 111 + (-11 + 27) 
5) (27 + 514) – (486 – 73) 6) (36 + 79) + (145 – 79 – 36) 
7) 10 – [12 – (- 9 - 1)] 8) (38 – 29 + 43) – (43 + 38)
 9) 271 – [(-43) + 271 – (-17)] 10) -144 – [29 – (+144) – (+144)]
Bài 4: Tính tổng các số nguyên x biết: 
-20 < x < 21 
-18 ≤ x ≤ 17 
 -27 < x ≤ 27 
│x│≤ 3 
│-x│< 5
Bài 5: Trên cùng tia Ox lấy OA = 2cm, OB = 6cm.
Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
Lấy điểm M sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng OM. Tính AM, OM, MB.
Điểm M là gì của

File đính kèm:

  • docxphieu_bai_tap_so_1_mon_toan_hoc_lop_6.docx