Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán học Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)

Bi 1: ( 5,0  di?m )  Tính

         a)  21.72 - 11.72 + 90.72 + 49.125.4


Bài 3: ( 4,0 di?m )
a) Tìm các chữ số x và y để số   chia hết cho 36
b) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho số đó chia cho 3 dư 1; chia cho 4 dư 2 ; chia cho 5 dư 3; chia cho 6 dư 4 và chia hết cho 11
Bài 4: ( 5,0 di?m )
     Cho tia Ox. Trờn hai n?a m?t ph?ng d?i nhau cú b? là Ox. V? hai tia Oy và Oz sao cho gúc xOy và xOz b?ng 1200. Ch?ng minh r?ng:
a) Gúc xOy = xOz = yOz
b) G?i Ox’ là tia d?i c?a tia Ox. Ch?ng minh r?ng Ox’ là phõn giỏc c?a gúc yOz.  
         c) G?i Oz’ là tia d?i c?a tia Oz. Ot  là tia phõn giỏc c?a gúc yOz’. Ch?ng minh r?ng gúc x’Ot b?ng 900.
Bài 5: ( 2,0 di?m ) Tìm các giá trị nguyên của n để phân số A =    có giá trị là số nguyên.
 

doc 3 trang Bảo Giang 31/03/2023 3800
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán học Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán học Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán học Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)
PHềNG GD&ĐT LẠC THỦY
TRƯỜNG THCS AN BèNH
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6
NĂM HỌC 2016 – 2017
Mụn: Toỏn
Thời gian làm bài 150 phỳt, khụng kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm 01 trang)
Bài 1: ( 5,0 điểm ) Tớnh
 a) 21.72 - 11.72 + 90.72 + 49.125.4 
Bài 2: ( 4,0 điểm )
 a) So sánh 920 và 2713
 b) Cho a, b, n ẻ N* Hãy so sánh và .
Bài 3: ( 4,0 điểm )
Tìm các chữ số x và y để số chia hết cho 36
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho số đó chia cho 3 dư 1; chia cho 4 dư 2 ; chia cho 5 dư 3; chia cho 6 dư 4 và chia hết cho 11
Bài 4: ( 5,0 điểm )
 Cho tia Ox. Trờn hai nửa mặt phẳng đối nhau cú bờ là Ox. Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho gúc xOy và xOz bằng 1200. Chứng minh rằng:
	a) Gúc xOy = xOz = yOz
	b) Gọi Ox’ là tia đối của tia Ox. Chứng minh rằng Ox’ là phõn giỏc của gúc yOz. 
 c) Gọi Oz’ là tia đối của tia Oz. Ot là tia phõn giỏc của gúc yOz’. Chứng minh rằng gúc x’Ot bằng 900.
Bài 5: ( 2,0 điểm )	Tìm các giá trị nguyên của n để phân số A = có giá trị là số nguyên.
----------------

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_mon_toan_hoc_lop_6_nam_hoc_2016_20.doc