Bài tập môn Toán Lớp 6

Bài 1. Tính: 

1) ( -7 ) + ( -328)                  2) 12 +|- 25 |                                 3) ( - 43) + ( -19) 

4) 17 + ( - 3)                         5) ( -94) + 37                              6) 75 + ( -123) 

7) |-29 | + ( -12)                    8) ( - 16 ) + ( -24)                       9) 25 + ( -5) 

10) ( - 28) - ( - 23)               11) 50 - ( -23)                            12) ( -46) - 46 

13) 7 - ( -9) - 4                    14) 17 + 26 + ( -27) + ( -26) 

Bài 2. Tính: 

1) 248 + ( - 26) + 2012 + ( -124)                            2) ( - 198 ) + ( -200) + ( - 202) 

3) -37 + 54 + ( -70) + ( -163) + 246                4) -359 + 181 + ( -123) + 350 + ( -172) 

5) -69 + 53 + 46 + ( -94) + ( -14) + 78                   6) 7 + ( -9) + 11 + ( -13) + 15 + ( -17)

 7) 1 + ( -3) + 7 + ( -10) + 13 + ( -16) 

Bài 3. Tìm số nguyên x, biết: 

1) 461 + ( x - 45) = 387                                          2) 11 - ( -53 + x) = 97 

3) - ( x + 84) - 213 = -16                                       4) |8 + x| = 6 

5) 12 - | x-3 |= 9                                                    6) 15 - 3 |2x-1 |=6

docx 12 trang Bảo Giang 29/03/2023 5300
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập môn Toán Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài tập môn Toán Lớp 6

Bài tập môn Toán Lớp 6
Bài 1. Tính: 
1) ( -7 ) + ( -328) 2) 12 +|- 25 | 3) ( - 43) + ( -19) 
4) 17 + ( - 3) 5) ( -94) + 37 6) 75 + ( -123) 
7) |-29 | + ( -12) 8) ( - 16 ) + ( -24) 9) 25 + ( -5) 
10) ( - 28) - ( - 23) 11) 50 - ( -23) 12) ( -46) - 46 
13) 7 - ( -9) - 4 14) 17 + 26 + ( -27) + ( -26) 
Bài 2. Tính: 
1) 248 + ( - 26) + 2012 + ( -124) 2) ( - 198 ) + ( -200) + ( - 202) 
3) -37 + 54 + ( -70) + ( -163) + 246 4) -359 + 181 + ( -123) + 350 + ( -172) 
5) -69 + 53 + 46 + ( -94) + ( -14) + 78 6) 7 + ( -9) + 11 + ( -13) + 15 + ( -17)
 7) 1 + ( -3) + 7 + ( -10) + 13 + ( -16) 
Bài 3. Tìm số nguyên x, biết: 
1) 461 + ( x - 45) = 387 2) 11 - ( -53 + x) = 97 
3) - ( x + 84) - 213 = -16 4) |8 + x| = 6 
5) 12 - | x-3 |= 9 6) 15 - 3 |2x-1 |=6
Bài 4. Cho x = -98 ; a = 61; m = -25. Tính giá trị các biểu thức sau: 
1) x + 8 - x - 22 2) - x - a + 12 + a 
 3) a - m + 7 - 8 + m 4) m - 24 + x + 24 – x
 Bài 5. Tìm GTNN của : 
A = | x-1 |+ 3 B = |2x + 6 |- 5
 C = 2. | 3x- 3|+ 7 D = | x- 5|+|y+8|+12
Bài ...ia hết cho a +7 
Bài 5. Cho điểm A không thuộc đường thẳng m, Hai điểm B và C nằm trên một nửa mặt phẳng bờ m không chứa điểm A. Hỏi trong ba đoạn thẳng AB, AC và BC thì đoạn thẳng nào cắt đường thẳng m ? 
Bài 6. Cho hai tia Ma và MB là hai tia đối nhau, lấy điểm O nằm ngoài đường thẳng AB. Vẽ các tia OA, OB, OM, hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? 
Bài 7. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: 
a) Góc tạo bởi tia Ox và Oy gọi là góc ., kí hiệu là . 
b) Góc ..có đỉnh là . và hai cạnh là ......., .. Kí hiệu là 𝐴𝐵𝐶 ̂. 
c) Hai đường thẳng ab và xy cắt nhau tại điểm O. Các góc khác góc bẹt là . .. 
Bài 8. Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Hai điểm M và N nằm cùng phía đối với đường thẳng xy. Vẽ tia OM, ON. Trên hình có bao nhiêu góc ? Kể tên các góc đó. 
Bài 9. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau : 
a) Vẽ góc bẹt zOt.
 b) Vẽ hai góc xOy và yOt sao cho tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy. 
c) Vẽ các góc mOn và nOp sao cho hai tia Om, On nằm cùng phía đối với Op.
 d) Vẽ các góc xOy ; yOz, zOt và tOx sao cho xOz và yOt là các góc bẹt 
Bài 10. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA < OB. Điểm M nằm ngoài đường thẳng AB. Vẽ tia MO, OA, OB. 
a) Hỏi điểm A nằm trong góc OMB không ?
 b) Lấy điểm E thuộc tia đối cảu tia Ox. Vẽ tia ME. Hỏi điểm E có nằm trong góc OMB không ? 
Bài 11. Có bao nhiêu góc được tạo thành từ 10 tia chung gốc ? 
Môn ANH 6 
ĐỀ 9	 ( date:22/3/2020)
Part B: Vocabulary, grammar. 
I. Choose the best answer (A, B, C or D) to complete these sentences. 
7. Hoi An is a city with a lot of old houses, buildings, shops.
	A. modern	B. new	C. historic	D. polluted
8. Mount Fansipan is the mountain in Viet Nam.
	A. longest	B. largest	C. shortest	D. highest
9. What...........Lam doing? She..................volleyball with her friends.
A. is / is playing	B. are / are playing	 C. is / is doing	D. is / is going
10. You should your homework.
A. do	B. does	C. doing	D. is doing
11. Nam oftenhis bike to visit his..............
 25. He / have /short black hair/ brown eyes/ big nose.
 ..
 26. He /active/ confident/ funny.	 
 The end 
ĐỀ 10 	( 22/3/2020)
Exercise 1: Practice with sentences
1. Say thanks to your mother
2. Say thanks to your father
3. Say thanks to everyone
4. Think before you talk
5.  Thirty thousand thoughtless boys
6. Thought they’d make thundering noise;
7. So with thirty thousand thumbs,
8. They thumped on thirty thousand drums.
Exercise 2. Find the word which has a different sound in the part underlined.
1.	A.	the	B.	there	C.	think	D.	they
2.	A.	earth	B.	feather	C.	theater	D.	thanks
3.	A.	when	B.	where	C.	detective	D.	best
4.	A.	clumsy	B.	cute	C.	just	D.	but
5.	A.	weather	B.	newsreader	C.	teaching	D.	repeat
6.	A.	game	B.	relax	C.	national	D.	channel
7.	A.	programme	B.	sport	C.	most	D.	show
8.	A.	thirty	B.	them	C.	both	D.	theme
9.	A.	schedule	B.	when	C.	red	D.	comedy
10.	A.	brother	B.	through	C.	then	D.	weather
Exercise 3. Put the words into two groups (/ð / and / θ /)
there	thrilling	bathroom	thunder	theater	than
weather	earth	feather	the	mother	birthday
tooth	those	three	thing	both	THEME
/ ð /	/ θ /
Exercise 4 . Find which word does not belong to each group.
1.	A.	director	B.	viewer	C.	audience	D.	watcher
2.	A.	international	B.	local	C.	national	D.	boring
3.	A.	studio	B.	cartoon	C.	world news	D.	documentary
4.	A.	newsreader	B.	programme	C.	comedian	D.	film producer
5.	A.	reporter	B.	educational	C.	exciting	D.	popular
Exercise 5. Match a word in column A with the appropriate word in B to form the correct phrase.
A
B
Answer
Film
Cartoon
Remote
News
Local
Volume
Game
International
channel
programme
character
control
television
director
show
button
1.	Film director
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Exercise 6. Choose the best answer (A, B, C or D).
1. VTV is a ____________ TV channel in Vietnam. It attracts millions of TV viewwers in Vietnam.
A. national	B. international	C. local	D. wide
2. What’s your _____

File đính kèm:

  • docxbai_tap_mon_toan_lop_6.docx