Câu hỏi ôn tập lần 2 môn Toán học Lớp 6

Câu 1. Tính

a. 8274 + 226;                           b. (-5) + (-15);                 c. (-43) + (-11)

Câu 2. Tính

a. (-8) + (-328);                         b. 12 + |-25|;                    c. |-46| + |+16|

Câu 3. Điền dấu < , > thích hợp vào ô trống:

a. (-6) + (-4) ..... (-6);                b. (-13) + (-12) .... (-25)

Câu 4.Vào một buổi trưa nhiệt độ ở Mát –xco- va là -4oC. Nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xco-va là bao nhiêu, biết nhiệt độ giảm 4oC.

Câu 5.Tính:  a) 17+ (-5)                     b) (-93) + 67               c) 70 + (-320).

Câu 6. Tính:

a) 0 + (- 48);            b) |−29|+(−11)|−29|+(−11);            c) 201 + (-311)

Câu 7. Tính nhanh:

a) 465 + [58 + (-465) + (-38)]

b) Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 15.

Câu 8. Tính

a) 5 – 7;                  b) 4 – ( -3);           c) (-6) – 7;             d) ( -6) – (-8);

e) 0 – ( -11) ;                   f) (-8) – 0 ;            g) (-9) – (-9) ;

Câu 9.Tính:

a) 6 – ( 3 – 5);                                       b) ( -5 ) – ( 11 – 15 );

c) 7 – (-11 ) – 3 ;                                  d) ( -5 )  + 7 – 12;

Câu 10. Tìm số nguyên x, biết:

a) 3 + x = 7;                               b) x + 5 = 0 ;                    c) x + 9 = 2;

Câu 11. Tính nhanh các tổng sau:

a. (1274 – 97) – 1274;

b. (-1034) – (71 – 1034);

Câu 12. Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a. (19 +71) + (158 – 19 – 71);

b. (11 – 135 + 67) – (11 + 67);

docx 2 trang Bảo Giang 29/03/2023 5700
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi ôn tập lần 2 môn Toán học Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Câu hỏi ôn tập lần 2 môn Toán học Lớp 6

Câu hỏi ôn tập lần 2 môn Toán học Lớp 6
CÂU HỎI ÔN TẬP TOÁN 6 ( lần 2)
Lưu ý: Học sinh làm bài ra giấy, gv sẽ thu chấm lấy điểm.
Câu 1. Tính
a. 8274 + 226; 	b. (-5) + (-15); 	c. (-43) + (-11)
Câu 2. Tính
a. (-8) + (-328); 	b. 12 + |-25|; 	c. |-46| + |+16|
Câu 3. Điền dấu thích hợp vào ô trống:
a. (-6) + (-4) ..... (-6); 	b. (-13) + (-12) .... (-25)
Câu 4.Vào một buổi trưa nhiệt độ ở Mát –xco- va là -4oC. Nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xco-va là bao nhiêu, biết nhiệt độ giảm 4oC.
Câu 5.Tính:  a) 17+ (-5)                     b) (-93) + 67               c) 70 + (-320).
Câu 6. Tính:
a) 0 + (- 48);            b) |−29|+(−11)|−29|+(−11);            c) 201 + (-311)
Câu 7. Tính nhanh:
a) 465 + [58 + (-465) + (-38)]
b) Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 15.
Câu 8. Tính
a) 5 – 7;         	 b) 4 – ( -3);         	c) (-6) – 7;          	d) ( -6) – (-8);
e) 0 – ( -11) ;          	f) (-8) – 0 ;	g) (-9) – (-9) ;
Câu 9.Tính:
a) 6 – ( 3 – 5);                                     	b) ( -5 ) – ( 11

File đính kèm:

  • docxcau_hoi_on_tap_lan_2_mon_toan_hoc_lop_6.docx