Bài tập ôn tập Số học Lớp 6 - Chương II

Bài 17: Viết dưới dạng tích các tổng sau:

 1. ab + ac
 2. ab – ac + ad
 3. ax – bx – cx + dx
 4. a(b + c) – d(b + c)
 5. ac – ad + bc – bd

       6/ax + by + bx + ay

Bài 17: Viết dưới dạng tích các tổng sau:

 1. ab + ac
 2. ab – ac + ad
 3. ax – bx – cx + dx
 4. a(b + c) – d(b + c)
 5. ac – ad + bc – bd

      6/ax+by+bx+ay

 

19. Chứng minh đẳng thức:

          a) - (- a + b + c) + ( b + c – 1) = (b –c + 6) – ( 7 – a + b)  + c

20. Cho A = a + b – 5;              B = - b – c + 1

                             C = b – c – 4;                  D = b – a

          Chứng minh A + B = C – D 

21. Cho a > b ; Tính |S| biết:

          S = - ( a – b – c ) + ( - c + b + a) – ( a + b)

22. Cho M = a + b – 1 và N = b + c – 1. Biết M > N hỏi hiệu a – c dương hay âm ?

23. Viết 5 số nguyên vào 5 đỉnh của một ngôi sao năm cánh sao cho tổng của hai số tại hai đỉnh liền nhau luôn bằng – 6. Tìm 5 số nguyên đó?

doc 4 trang Bảo Giang 29/03/2023 6420
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập Số học Lớp 6 - Chương II", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài tập ôn tập Số học Lớp 6 - Chương II

Bài tập ôn tập Số học Lớp 6 - Chương II
BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG II SỐ HỌC LỚP 6
Bài 1: Tính hợp lí 
(-37) + 14 + 26 + 37
(-24) + 6 + 10 + 24
15 + 23 + (-25) + (-23)
60 + 33 + (-50) + (-33)
(-16) + (-209) + (-14) + 209
(-12) + (-13) + 36 + (-11)
-16 + 24 + 16 – 34
25 + 37 – 48 – 25 – 37
2575 + 37 – 2576 – 29
10/34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17
Bài 2: Bỏ ngoặc rồi tính 
-7264 + (1543 + 7264)
(144 – 97) – 144
(-145) – (18 – 145)
111 + (-11 + 27)
(27 + 514) – (486 – 73)
(36 + 79) + (145 – 79 – 36)
10 – [12 – (- 9 - 1)]
(38 – 29 + 43) – (43 + 38)
271 – [(-43) + 271 – (-17)]
-144 – [29 – (+144) – (+144)]
Bài 3: Tính tổng các số nguyên x biết:
-20 < x < 21
-18 ≤ x ≤ 17
-27 < x ≤ 27
│x│≤ 3
│-x│< 5
Bài 4: Tính tổng
1 + (-2) + 3 + (-4) + . . . + 19 + (-20)
1 – 2 + 3 – 4 + . . . + 99 – 100
2 – 4 + 6 – 8 + . . . + 48 – 50
– 1 + 3 – 5 + 7 - . . . . + 97 – 99
5/1 + 2 – 3 – 4 + . . . . + 97 + 98 – 99 - 100 
Bài 5: Tính giá trị của biểu thức
a/x + 8 – x – 22 với x = 2010
b/- x – a + 12 + a...ưới dạng tích các tổng sau:
ab + ac
ab – ac + ad
ax – bx – cx + dx
a(b + c) – d(b + c)
ac – ad + bc – bd
 6/ax + by + bx + ay
Bài 17: Viết dưới dạng tích các tổng sau:
ab + ac
ab – ac + ad
ax – bx – cx + dx
a(b + c) – d(b + c)
ac – ad + bc – bd
 6/ax+by+bx+ay
19. Chứng minh đẳng thức:
	a) - (- a + b + c) + ( b + c – 1) = (b –c + 6) – ( 7 – a + b) + c
20. Cho A = a + b – 5;	B = - b – c + 1
	C = b – c – 4;	D = b – a
	Chứng minh A + B = C – D 
21. Cho a > b ; Tính |S| biết:
	S = - ( a – b – c ) + ( - c + b + a) – ( a + b)
22. Cho M = a + b – 1 và N = b + c – 1. Biết M > N hỏi hiệu a – c dương hay âm ?
23. Viết 5 số nguyên vào 5 đỉnh của một ngôi sao năm cánh sao cho tổng của hai số tại hai đỉnh liền nhau luôn bằng – 6. Tìm 5 số nguyên đó?
24. Cho S = 1 – 3 + 32 – 33 + ... + 398 – 399.
	a) Chứg minh rằng S là bội của – 20
	b) Tính S, từ đó suy ra 3100 chia cho 4 dư 1.
25. Tìm số nguyên dương n sao cho n + 2 là ước của 111 còn n – 2 là bội của 11.
26. Tìm n Î Z để;
	a) 4n – 5 n
	b) -11 là bội của n – 1 
	c) 2n – 1 là ước của 3n + 2.
27. Tìm n Î Z sao cho :
	n – 1 là bội của n + 5 và n + 5 là bội của n – 1 
28*. Tìm n Î Z để:
	a) n2 – 7 là bội của n + 3
	b) n + 3 là bội của n2 – 7
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG II SỐ HỌC 6
Bài 1: Tính hợp lí
(-37) + 14 + 26 + 37
(-24) + 6 + 10 + 24
15 + 23 + (-25) + (-23)
60 + 33 + (-50) + (-33)
(-16) + (-209) + (-14) + 209
(-12) + (-13) + 36 + (-11)
-16 + 24 + 16 – 34
25 + 37 – 48 – 25 – 37
2575 + 37 – 2576 – 29
34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17
Bài 2: Bỏ ngoặc rồi tính
-7264 + (1543 + 7264)
(144 – 97) – 144
(-145) – (18 – 145)
111 + (-11 + 27)
(27 + 514) – (486 – 73)
(36 + 79) + (145 – 79 – 36)
10 – [12 – (-9 - 1)]
(38 – 29 + 43) – (43 + 38)
271 – [(-43) + 271 – (-17)]
-144 – [29 – (+144) – (+144)]
Bài 3: Tính tổng các số nguyên x biết:
-20 < x < 21
-18 ≤ x ≤ 17
-27 < x ≤ 27
│x│≤ 3
│-x│< 5
Bài 4: Tính tổng
1 + (-2) + 3 + (-4) + . . . + 19 + (-20)
1 – 2 + 3 

File đính kèm:

 • docbai_tap_on_tap_so_hoc_lop_6_chuong_ii.doc