Đề cương hướng dẫn ôn tập Học kì II môn Toán Lớp 6

Dạng 6: Toán hình học

Bài 1 : Vẽ hai góc kề bù và sao cho

  1. Tính

b)  Vẽ Ot là tia phân giác của , Oy có là tia phân giác của không? Vì sao? 

Bài 2: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết và

a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao?   (0,5đ)

b) Tia OB có phải là tia phân giác không? Vì sao? (1đ)

c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của .Chứng minh = 900          

Bài 3: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ và    (3đ)

  1. Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? vì sao?
  2. Tính ?
  3. Tia Ax có phải là tia phân giác của góc ? Vì sao?

Bài 4: Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho ,

  1. Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
  2. Tính
  3. Gọi OM là tia phân giác của góc . Tính số đo của

Bài 5: a) Vẽ tam giác ABC, biết BC = 4cm; AB = 2cm; AC = 3cm

            b) Vẽ  tiếp đường tròn (C;2cm), đường tròn này cắt cạnh AC tại M, cắt cạnh BC tại N, vẽ các đoạn thẳng AN, MN. Hãy cho biết trên hình vẽ có bao nhiêu tam giác? Gọi tên các tam giác ấy.

doc 56 trang Lệ Chi 19/12/2023 660
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề cương hướng dẫn ôn tập Học kì II môn Toán Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề cương hướng dẫn ôn tập Học kì II môn Toán Lớp 6

Đề cương hướng dẫn ôn tập Học kì II môn Toán Lớp 6
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP TOÁN 6 HKII – 2011 - 2012
Dạng 1 : So sánh
Bài 1: So sánh hai phân số sau:
a) và 	b) và 	c) và 	d) và 	e) và 	f) và 
Bài 2: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: 	
Dạng 2 : Rút gọn phân số :
	a) 	b) 	c) 	d) 
Dạng 3 : Thực hiện phép tính :
Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:	a) và 	b) 12,5 và 2,5
Bài 2: Thực hiện phép tính 
 4) 	 	5) 	6) 
 7) 	 	8) 
Bài 3: Tính nhanh: 
A = 	B = 	C = 
D = 	E = 
Bài 4: Tính hợp lí:
	A = 	B = 	
C = 	D = 	E = 
Bài 5 : Chứng tỏ rằng : 
Dạng 4 : Tìm số chưa biết:
Bài 1: Tìm x, biết:
	a) 	b) 	c) 	
Bài 2: Tìm x, biết:
	a) 	b) 	c) 
Bài 3 : Tìm x, biết : 
a) 	b) 	c) 
 d) 	e) 
Bài 4: Tìm a, b biết: 
Dạng 5: Bài toán có liên quan thực tế	
Bài 1: Khối lớp 6 của một trường THCS có 1200 học sinh xếp loại học lực gồm : Giỏi, Khá, Trung bình không có học sinh yếu, biết rằng số học sinh có học lực trung bình chiếm tổng số học sinh của cả khối ; số học sinh khá chiếm số học sinh còn lại. Tính...c sinh Khá bằng số học sinh Giỏi. Tính số HS Trung bình của lớp 6B? Bài 5: (2đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ các tia OB và OC sao cho = 700 và =1400
Trong ba tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?
Tính số đo góc BOC.
Tia OB có là tia phân giác của góc AOC không ? vì sao?
d) Gọi OD là tia đối của tia OB. Tính số đo của góc DOB.
Bài 1: (2đ)
	a) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: ; ; 0; ; 
	b) Rút gọn các phân số sau: ; 	
Bài 2: (2đ) Thực hiện phép tính
	a) 	b) 
Bài 3: Tìm x, biết: (4đ)
Bài 4: (2đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho và (3đ)
Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?
Tính 
Tia OC có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
Bài 1: (2đ)
	a) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: ; ; 0; ; 
	b) Rút gọn các phân số sau: ; 	
Bài 2: (2,5đ) Thực hiện phép tính:
	a) 	b) 	c) 
Bài 3: (2,5đ) Tìm x, biết:
	a) 	b) 	c) 	
Bài 4: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?
Bài 5: (1,5đ) Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho và 
	a) Tính 	
	b) Chứng tỏ Oa là tia phân giác của 	
Bài 1: (2đ)
	a) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: ;; ; 0; 
	b) Rút gọn các phân số sau: ; 	
Bài 2: (3đ) Thực hiện phép tính:
a) 	b) 	c) 
Bài 3: (1,5đ) Tìm x, biết:
	a) 	b) 
Bài 4: (2đ) Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung bình. Số học sinh Trung bình chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp
Bài 5: (0,5đ) Cho hai góc kề bù . Biết . Tính số đo 
Bài 5 : (1đ) Chứng tỏ rằng : 
Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính:
	a) 	b) 	c) 
Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:
	a) 	b) 	c) 
Bài 3: (2đ) Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung Bình. Số học sinh Trung bình chiếm số ...
 Áp dụng : Tia Oy là tia phân giác của góc xÔz , biết xÔz = 600 . Tính xÔy ?
BÀI TẬP : 
 Bài 1 : Thực hiện phép tính :
 a. b. c. d. 
 e. f. g. h. 
 Bài 2 : Tính nhanh : 
 a. 6 b. 6 c. 7 d. 7 
 e. f. 
 g. h. 
 Bài 3 : Tìm x biết : 
 a. b. c. d. 
 e. f. g. h. 
 Bài 4 : Trong thùng có 60 lít xăng .Người ta lấy ra lần thứ nhất và lần thứ hai 40% số lít xăng đó . Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít xăng ?
 Bài 5 ; Một trường học có 1200 học sinh . Số học sinh trung bình chiếm tổng số ; số học sinh khá chiếm tổng số , còn lại là học sinh giỏi . Tính số học sinh giỏi của trường .
 Bài 6 : Lớp 6B có 48 học sinh .Số học sinh giỏi bằng số học sinh cả lớp , Số học sinh trung bình bằng 25% số học sinh cả lớp , còn lại là học sinh khá . Tính số học sinh khá của lớp .
Bài 7 : Ba lớp 6 của một trường THCS có 120 học sinh . Số học sinh lớp 6A chiếm 35% số học sinh của khối . Số học sinh lớp 6C chiếm số học sinh của khối , còn lại là học sinh lớp 6B . Tính số học sinh lớp 6B.
Bài 8 ; Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ xÔy = 600 , xÔz = 1200 .
Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? 
Tính yÔz ? 
Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không ? vì sao ?
Gọi Ot là tia phân giác của yÔz . Tính xÔt ?
Bài 9 ; Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ xÔt = 400 , xÔy = 800 .
Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? 
Tính yÔt ? 
Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? vì sao ?
Gọi Oz là tia phân giác của yÔt . Tính xÔz ?
Bài 10 ; Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Om vẽ mÔn = 500 , mÔt = 1000 .
Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? 
Tính nÔt ? 
Tia On có là tia phân giác của góc mOt không ? vì sao ?
Gọi Oy là tia phân giác của mÔn . Tính yÔt ?
Bài 11 ; Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Oy vẽ yÔx = 700 , yÔt = 1400 .
Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? 
Tính xÔt ? 
Tia Ox có là tia phân giác của góc yOt không ? vì sao ?
Gọi Om là tia phân giác của yÔx . Tính mÔt ?
THI KIỂM TRA CHẤT L ƯỢNG HỌC KỲ II
 Đề số 1 : 
Lý thuyết : ( 2 điểm )
 

File đính kèm:

  • docde_cuong_huong_dan_on_tap_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_6.doc