Phiếu bài tập lần 2 môn Toán học Lớp 6 - Trường THCS Đại Hưng

Chọn một đáp án đúng nhất và viết vào vở: 
Câu 1. Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu là: 
A. A d B. A d C. A d D. d A 
Câu 2. Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 4 cm và ON = 3 cm khi đó: 
A. Điểm N nằm giữa hai điểm O và M        B.  Điểm O nằm giữa hai điểm M và N  
C. Điểm M nằm giữa hai điểm O và N        D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. 
Câu 3. Trong hình 1, hai tia nào sau đây là trùng nhau?  
A. MA và MC B. MA và Mx 
C. BA và BC D. AC và BC 
Câu 4. Trong hình 1, ba điểm nào sau đây là thẳng hàng? 
A. M, A và B B. M, B và C C. M, A và C D. A, B và C 
Câu 5. Trong hình 1, xét các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng? 
   A. Điểm A thuộc đoạn thẳng BC       B. Đường thẳng BC đi qua điểm A 
C. Điểm A thuộc tia BC D. Điểm A không thuộc đường thẳng BC 
Câu 6. Nếu  DG + HG = DH thì : 
A. D nằm giữa H và G C. H nằm giữa D và G 
B. G nằm giữa D và H D. Một kết quả khác
pdf 2 trang Bảo Giang 28/03/2023 2720
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập lần 2 môn Toán học Lớp 6 - Trường THCS Đại Hưng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Phiếu bài tập lần 2 môn Toán học Lớp 6 - Trường THCS Đại Hưng

Phiếu bài tập lần 2 môn Toán học Lớp 6 - Trường THCS Đại Hưng
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 6 (lần 2) 
Chọn một đáp án đúng nhất và viết vào vở: 
Câu 1. Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu là: 
 A. A d B. A d C. A d D. d A 
Câu 2. Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 4 cm và ON = 3 cm khi đó: 
 A. Điểm N nằm giữa hai điểm O và M B. Điểm O nằm giữa hai điểm M và N 
C. Điểm M nằm giữa hai điểm O và N D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. 
Câu 3. Trong hình 1, hai tia nào sau đây là trùng nhau? 
 A. MA và MC B. MA và Mx
 C. BA và BC
D. AC và BC 
Câu 4. Trong hình 1, ba điểm nào sau đây là thẳng hàng? 
 A. M, A và B B. M, B và C C. M, A và C D. A, B và C 
Câu 5. Trong hình 1, xét các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng? 
 A. Điểm A thuộc đoạn thẳng BC B. Đường thẳng BC đi qua điểm A 
 C. Điểm A thuộc tia BC D. Điểm A không thuộc đường thẳng BC 
Câu 6. Nếu DG + HG = DH thì : 
A. D nằm giữa H và G C. H nằm giữa D và G 
B. G nằm giữa D và H D. Một kết quả khác 
Câu 7. Mỗi đoạn thẳng có bao nhiêu độ dài: 
A. 1 B.

File đính kèm:

  • pdfphieu_bai_tap_lan_2_mon_toan_hoc_lop_6_truong_thcs_dai_hung.pdf