Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Từ đơn và từ phức

Môn :   Luyện từ và câu (5)           Từ  đơn và từ phức

I. Mục tiêu:

- Hiểu được sư khác nhau giữa tiếng và từ . Dùng tiếng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câu, từ bao giờ cũng có nghĩa , còn tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa

- Phân biệt được từ đơn và từ phức 

- Biết dùng từ điển để tìm từ và nghĩa của từ 

II. Chuẩn bị :

- Bảng viết sẵn câu : nhờ bạn giúp đỗ lại có chí học hành nhiều năm liền Hạnh là học sinh tiên tiến 

III. Hoạt động dạy học

doc 4 trang Bảo Giang 01/04/2023 3080
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Từ đơn và từ phức", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Từ đơn và từ phức

Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 -  Bài: Từ đơn và từ phức
Tuần	 Thứ ngày tháng năm
Môn : Luyện từ và câu (5) Từ đơn và từ phức
I. Mục tiêu:
- Hiểu được sư khác nhau giữa tiếng và từ . Dùng tiếng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câu, từ bao giờ cũng có nghĩa , còn tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa
- Phân biệt được từ đơn và từ phức 
- Biết dùng từ điển để tìm từ và nghĩa của từ 
II. Chuẩn bị :
- Bảng viết sẵn câu : nhờ bạn giúp đỗ lại có chí học hành nhiều năm liền Hạnh là học sinh tiên tiến 
III. Hoạt động dạy học
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
 Gọi một Hs lên trả lời
- Tác dụng và cách dùng dấu hai chấm?
- Gọi 3 Hs đọc đoạn văn đã giao ở tiết trước 
- Nhận xét ghi điểm 
2 Bài mới:
Giới thiệu: GV đưa ra từ : học, học hành, hợp tác xã .
Em có nhận xét gì về số lượng tiếng của 3 từ trên?
Bài học hôm nay giúp các em hiểu rõ về từ 1 tiếng và từ gồm nhiều tiếng.
GV ghi bảng : từ đơn và từ phức.
 Yêu cầu Hs đọc câu văn mà GV viết sẵn trên bảng. Mỗi từ được phân bằng 1 dấu gạch .
Câu văn t...:
Më réng vèn tõ ng÷ theo chñ ®iÓm nh©n hËu, ®oµn kÕt 
RÌn luyÖn ®Ó sö dông dông tèt vèn tõ trªn 
HiÓu ®­îc ý nghÜa cña mét sè c©u thµnh ng÷ tôc ng÷ thuéc chñ ®iÓm 
II.CHUÈN BÞ:
ViÕt s½n bµi 3
Pho to vµi trang tõ ®iÓn tiÕng viÖt cho Hs (nÕu cã)
III.Ho¹t ®éng d¹y häc
TG
Ho¹t déng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1.KiÓm tra bµi cò	
Gäi 2 Hs hái
TiÕng dïng ®Ó lµm g×? Tõ dïng ®Ó lµm g×? Cho vÝ dô.
ThÕ nµo lµ tõ ®¬n? ThÕ nµo lµ phøc? Cho vÝ dô.
NhËn xÐt ghi ®iÓm
2.Bµi míi
Hái: TuÇn nµy chóng ta häc chñ ®iÓm cã tªn lµ g×? Tªn ®ã nãi lªn ®iÒu g×? Bµi häc h«m nay sÏ gióp c¸c em cã thªm vèn tõ vµ c¸ch sö dông tõ ng÷ thuéc chñ ®iÓm ®ang häc.
GV ghi ®Ò H­íng dÉn lµm bµi tËp
Bµi 1: Gäi Hs ®äc yªu cÇu	
Chia líp lµm hai nhãm ®Ó th¶o luËn nhãm Tuyªn d­¬ng (Cã thÓ hái nghÜa cña mét vµi tõ võa t×m ®­îc vµ cho ®Æt c©u )
Bµi 2: Gäi Hs ®äc yªu cÇu Hs tù lµm theo nhãm
Nhãm lªn d¸n phiÕu
- Chèt l¹i tõ ®óng( cã thÓ hái nghÜa cña c¸c tõ )	
NhËn xÐt tuyªn d­¬ng
Bµi 3: Gäi Hs ®äc yªu cÇu
Hs nhËn xÐt bµi cña b¹n
Chèt l¹i ý ®óng
Hái: Em thÝch c©u thµnh ng÷ nµo nhÊt? V× sao?	
Bµi 4: Gäi Hs ®äc yªu cÇu cña bµi
NhËn xÐt tuyªn d­¬ng
3.Cñng cè dÆn dß
NhËn xÐt tiÕt häc
- 2Hs lªn b¶ng tr¶ lêi 
- Chñ ®iÓm :Th­¬ng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n .Tªn ®ã nãi lªn con ng­êi h·y biÕt th­¬ng yªu nhau
-Hs nèi tiÕp nhau ®äc l¹i ®Ò 
- Th¶o luËn nhãm 
- §¹i diÖn nhãm d¸n phiÕu 
- NhËn xÐt - Bæ sung 
- 1 Hs ®äc 
- Th¶o luËn nhãm 
- §¹i diÖn nhãm d¸n phiÕu 
Nh©n hËu, nh©n tõ, nh©n ¸i, hiÒn hËu, phóc hËu, ®«n hËu, trung hËu
Tµn ¸c, ®éc ¸c, hung ¸c, tµn b¹o.
C­u mang, che chë, ®ïm bäc
§Ì nÐn, ¸p bøc, chia rÏ.
- 1 Hs ®äc
- 1 Hs lªn b¶ng lµm
- Líp lµm vë
- 3 ®Õn 5 Hs ®äc bµi lµm cña m×nh
- Hs tù do ph¸t biÓu
- 2 Hs ®äc
- Th¶o luËn nhãm ®«i
- Hs ph¸t biÓu

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_luyen_tu_va_cau_lop_4_bai_tu_don_va_tu_phuc.doc