Đề ôn tập môn Toán học Lớp 6

Câu 2. Tính kết quả là:

A. 18                     B.                      C.                      D. 122

Câu 3. Tính kết quả là:

A. 33                     B.                      C. 200                             D. (-200)

Câu 4. Tập hợp tất cả các số nguyên thỏa mãn là:

A.                B.                  C.                       D.

Câu 5. Giá trị của biểu thức khi là:

A.                 B.                        C.                              D.

Câu 6. Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: ta được:

A.                             B.

C.                            D.

Câu 7. Trong tập số nguyên tập hợp các ước của là:

A.             B.                        C.                     D.

Câu 8. Trong các câu khẳng định sau câu nào là câu khẳng định đúng:

A.                 B. Số đối của

C. hoặc          D.

Câu 9. Trong các câu khẳng định sau câu nào là câu khẳng định sai:

A. hoặc                    B. Số nguyên âm lớn nhất là

C. Cho . Nếu thì    D. Số 0 không là bội của mọi số nguyên

docx 2 trang Bảo Giang 28/03/2023 2360
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập môn Toán học Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề ôn tập môn Toán học Lớp 6

Đề ôn tập môn Toán học Lớp 6
ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 6
 Họ và tên: ... Lớp: 6...
I. TRẮC NGHIỆM. 
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng từ câu 2 đến câu 12.
Câu 1. Đánh dấu “X” vào ô thích hợp : 
Khẳng định
Đúng 
Sai
a/ Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương 
b/ Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên dương 
c/ Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương
d/ Số 0 là số nguyên dương nhỏ nhất.
Câu 2. Tính -52+70 kết quả là:
A. 18	 B. (-18)	 C. (-122)	 D. 122
Câu 3. Tính -8.(-25) kết quả là:
A. 33	 B. (-33)	 C. 200	 D. (-200)
Câu 4. Tập hợp tất cả các số nguyên x thỏa mãn 1-x.x+2=0 là:
A. 1;2	 B. -2;-1	 C. -1;2	 D. 1; -2
Câu 5. Giá trị của biểu thức -20+2x khi x=-1 là:
A. -18	B. -22	 C. 18	 D. 22
Câu 6. Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2019-(5-1+2020) ta được:
A. 2019+5-1-2020	B. 2019-5-1+2020
C. 2019-5+1+2020	 D. 2019-5+1-2020
Câu 7. Trong tập số nguyên Z tập hợp các ước của (-7) là:
A. 1;-1	B. 1;7	 C. -7;7	 D. -1;1;-7;7
Câu 8. Trong các câu khẳng định sau câu nào l

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_mon_toan_hoc_lop_6.docx