Ôn tập môn Toán học Lớp 6

A trắc nghiệm : Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1:Số 0

         A. là số nguyên âm.                             B. là số nguyên dương.

         C. vừa là số nguyên âm vừa là số nguyên dương.

         D. không phải là số nguyên âm cũng không phải là số nguyên dương.

Câu 2 :  Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có các số nguyên được xếp theo thứ tự tăng dần:

 A.     B.             C.            D. 

Câu 3:   Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 – 9 + 2008) ta được:

   A. 2009 + 5 – 9 – 2008                                 B. 2009 – 5 – 9 + 2008 

   C. 2009 – 5 + 9 – 2008                                  D. 2009 – 5 + 9 + 2008 

Câu 4:    Trong tập hợp các số nguyên tất cả các ước của 5 là: 

   A. 1 và -1                B. 5 và -5                        B. 1 và 5                         D.  1;-1;5;-5

Câu 5:    Giá trị của (-4)3 bằng:

   A.  -12                              B.   -64                           C.   12                             D.   64 

Câu 6 :Số đối của số nguyên -(-5) là:

A.  - 5                   B.  5                     C.               D.  Kết quả khác.

Câu 7. Tính: (–52) + 70 kết quả là:

          A.18                     B. (–18)                C. (–122)              D. 122

Câu 8. Tính: –36 – 12 kết quả là:

          A. 24                    B. 48                    C. (–24)                D. (–48)

Câu 9. Tính: (–8).(–25) kết quả là:

          A. 33                    B. (–33)                C. 200                            D. (–200)

doc 2 trang Bảo Giang 29/03/2023 2320
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập môn Toán học Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Ôn tập môn Toán học Lớp 6

Ôn tập môn Toán học Lớp 6
ÔN TẬP TOÁN 6
 A trắc nghiệm : Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Số 0
 A. là số nguyên âm.	B. là số nguyên dương.
 C. vừa là số nguyên âm vừa là số nguyên dương.
 D. không phải là số nguyên âm cũng không phải là số nguyên dương.
Câu 2 : Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có các số nguyên được xếp theo thứ tự tăng dần:
 A. 	 B.	 C.	 D. 
Câu 3: Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 – 9 + 2008) ta được:
 A. 2009 + 5 – 9 – 2008 	B. 2009 – 5 – 9 + 2008 
 C. 2009 – 5 + 9 – 2008 	D. 2009 – 5 + 9 + 2008 
Câu 4: Trong tập hợp các số nguyên Z tất cả các ước của 5 là: 
 A. 1 và -1	B. 5 và -5	B. 1 và 5	D. 1;-1;5;-5
Câu 5: Giá trị của (-4)3 bằng:
 A. -12 	B. -64 	C. 12 	D. 64 
Câu 6 :Số đối của số nguyên -(-5) là:
A. - 5	B. 5	C. 	D. Kết quả khác.
Câu 7. Tính: (–52) + 70 kết quả là:
 	A.18	B. (–18)	C. (–122)	D. 122
Câu 8. Tính: –36 – 12 kết quả là:
 	A. 24	B. 48	C. (–24)	D. (–48)
Câu 9. Tính: (–8).(–25) kết quả là:
 	A. 33	B. (–33)	C

File đính kèm:

  • docon_tap_mon_toan_hoc_lop_6.doc