Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II môn Toán học Lớp 6 (Chọn) - Trường THCS An Bình (Có đáp án)

I. Phần trắc nghiệm khách quan: ( 3đ)

Câu 1: Các câu sau đúng hay sai (2đ)

a) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm 

b) Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt

 dấu “ - ” trước kết quả nhận được.

c) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm

d) Hai góc phụ nhau có tổng bằng 1800.

e)  Số 0 không là ước của bất kỳ số nguyên nào

g) Các số 1 và (-1) không là ước của mọi số nguyên

Câu 2: Hãy chọn kết quả đúng ( 1đ)

a) Các ước chung của 8 và (-12) là 

 A:  ± 1; ± 2 ; ± 4               B:  ± 1 ; ± 2            C: ± 1; ± 8            D:  ± 1; ± 2; ± 3 

b) 9 là bội của các số

 A: -9; -18 ; 18…              B: ± 1; ± 3; ± 9        C:   ± 1; ± 9         D: 0; ± 9; ± 18; ± 27

II. Phần tự luận: (7đ)

Câu 3: (  1,5 đ)Thực hiện phép tính   

a) (-8)232                   b) 2012 – (31 + 2012)                c) 8. (-126)  - 2.(-126)

Câu 4: (2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox

a) Vẽ tia Oy và Ot sao cho góc xOy = 600, góc xOt = 1200.

  1. Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?
  2. Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
doc 3 trang Bảo Giang 30/03/2023 4380
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II môn Toán học Lớp 6 (Chọn) - Trường THCS An Bình (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II môn Toán học Lớp 6 (Chọn) - Trường THCS An Bình (Có đáp án)

Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II môn Toán học Lớp 6 (Chọn) - Trường THCS An Bình (Có đáp án)
Phßng GD-ĐT L¹c Thñy
Tr¦êng THCS an b×nh 
§Ò kh¶o s¸t chÊt LƯỢNG gi÷a kú II 
n¨m häc 2016 - 2017
M«n : To¸n 6 CHỌN ( thêi gian 90 phót)
I. Phần trắc nghiệm khách quan: ( 3đ)
Câu 1: Các câu sau đúng hay sai (2đ)
a) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm 
b) Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt
 dấu “ - ” trước kết quả nhận được.
c) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm
d) Hai góc phụ nhau có tổng bằng 1800.
e) Số 0 không là ước của bất kỳ số nguyên nào
g) Các số 1 và (-1) không là ước của mọi số nguyên
Câu 2: Hãy chọn kết quả đúng ( 1đ)
a) Các ước chung của 8 và (-12) là 
 A: ± 1; ± 2 ; ± 4 B: ± 1 ; ± 2 C: ± 1; ± 8 D: ± 1; ± 2; ± 3 
b) 9 là bội của các số
 A: -9; -18 ; 18 B: ± 1; ± 3; ± 9 C: ± 1; ± 9 D: 0; ± 9; ± 18; ± 27
II. Phần tự luận: (7đ)
Câu 3: ( 1,5 đ)Thực hiện phép tính 
a) (-8)2. 32 b) 2012 – (31 + 2012) c) 8. (-126) - 2.(-126)
Câu 4: (2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox
a) Vẽ tia

File đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_giua_ky_ii_mon_toan_hoc_lop_6_chon_tr.doc