Ôn tập môn Toán học 6

Bài 12: Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 3; –5; 6; 4; –12; –9; 0.

Bài 13: Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a/ (15 + 37) + (52 – 37 – 17)               b/  (38 – 42 + 14) – (25 – 27 – 15)

c/  –(21 – 32) – (–12 + 32)                  d/  –(12 + 21 – 23) – (23 – 21 + 10)

e/ (57 – 725) – (605 – 53)                   f/  (55 + 45 + 15) – (15 – 55 + 45)

Bài 14:

a. Tìm bốn bội của –5, trong đó có cả bội âm.

b. Tìm tất cả các ước của –15.

Bài 15: Trên tia Ox vẽ các đoạn thẳng OA, OB sao cho OA = 3cm, OB = 5cm.

a. Điểm A có phải là trung điểm của OB không? Vì sao?

b. Trên Ox lấy điểm C sao cho OC = 1cm. Điểm A có phải là trung điểm của BC không? Vì sao?

Bài 16: Cho tia Ox.Trên tia Ox lấy hai điểm M,N sao cho OM=10 cm,ON= 5 cm.

  1. Trong ba điểm O, M ,N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
  2. So sánh ON và NM.
  3. Điểm N có là trung điểm của đoạn thẳng OM không?Vì sao?

 

Bài 17: Cho đoạn thẳng AB dài 8 cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 4 cm.

a) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B không? Vì sao?

b) So sánh AM và MB ? 

c) Điểm M có là trung điểm của AB không? Vì sao ?

 

Bài 18: Trên tia Ax lấy 2 điểm B, C sao cho AB = 3cm; AC = 7 cm.

a) Trong 3 điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao  ?

b) Tính độ dài đoạn thẳng BC ?

c) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng MC ?

 

doc 2 trang Bảo Giang 29/03/2023 4040
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập môn Toán học 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Ôn tập môn Toán học 6

Ôn tập môn Toán học 6
 ÔN TẬP TOÁN 6
Bài 1: Thực hiện phép tính:	
3.52 + 15.22 – 26:2
53.2 – 100 : 4 + 23.5
62 : 9 + 50.2 – 33.3
32.5 + 23.10 – 81:3
513 : 510 – 25.22
20 : 22 + 59 : 58
100 : 52 + 7.32
84 : 4 + 39 : 37 + 50
i)29 – [16 + 3.(51 – 49)]
Bài 2: Thực hiện phép tính:
47 – [(45.24 – 52.12):14]
50 – [(20 – 23) : 2 + 34]
102 – [60 : (56 : 54 – 3.5)]
50 – [(50 – 23.5):2 + 3]
10 – [(82 – 48).5 + (23.10 + 8)] : 28
8697 – [37 : 35 + 2(13 – 3)]
2011 + 5[300 – (17 – 7)2]
695 – [200 + (11 – 1)2]
129 – 5[29 – (6 – 1)2]
Bài 3:Tính bằng cách hợp lý:
a/ 17.75 + 17.25 – 125 b/ 21.16 + 37.21 + 21.63
c/ 25.7.5.4.2 d/ 25.124 – 24.25 
Bài 4: Tìm x,biết:
a/ 124 +(118 – x)=217 b/ 156 – (x + 61) = 82 c/ 219 – 7(x + 1) = 100
d/ (3x – 6).3 = 34 e/ 231 – (x – 6) = 1339:13 f/ 6x – 302 = 23.5
h/ 10.(6x + 4) = 280 g/ 7x – 13 = 32.4 m/ 23.(42 – x) = 46
Bài 5: Một tủ sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. Cho biết số sách khoảng từ 400 đến 500 cuốn. Tím số quyển sách đó.
...dài đoạn thẳng MC ?

File đính kèm:

  • docon_tap_mon_toan_hoc_6.doc