Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 118, Bài: Sự sinh sản Và nuôI con của chim

 

I. MỤC TIÊU:

- Sau bài học: HS có khả năng:

+ Hình thành biểu tượng về sự phát triển phôi thai của chim trong quả trứng.

+ Nói về sự nuôi con của chim.

+ Không phá tổ chim.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh vẽ SGK 118, 119.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

doc 1 trang Bảo Giang 31/03/2023 2780
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 118, Bài: Sự sinh sản Và nuôI con của chim", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 118, Bài: Sự sinh sản Và nuôI con của chim

Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 118, Bài: Sự sinh sản Và nuôI con của chim
 TuÇn: 
M«n: KHOA Häc
Sù sinh s¶n Vµ nu«I con cña chim (118)
I. MỤC TIÊU:
- Sau bài học: HS có khả năng:
+ Hình thành biểu tượng về sự phát triển phôi thai của chim trong quả trứng.
+ Nói về sự nuôi con của chim.
+ Không phá tổ chim.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ SGK 118, 119.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
I. Ổn định:
II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2HS.
+ Ếch thường đẻ trứng ở đâu vào mùa nào?
+ Hãy mô tả sự phát triển của nòng nọc.
- GV nhận xét ghi điểm.
- HS trả lời.
III. Bài mới:
1. GT bài:
HĐ1: Quan sát.
- GV cho HS quan sát hình 118/SGK và trả lời câu hỏi:
- HSTL nhóm đôi.
+ So sánh tìm ra sự khác nhau giữa các quả trứng ở hình 2.
- Đại diện các cặp trả lời: 1 bạn hỏi 1 bạn trả lời. HS khác bổ sung nhận xét.
+ Bạn nhìn thấy bộ phận nào của con gà trong các hình 2b, 2c, 2d.
- GV nhận xét – Kết luận.
HĐ2: Thảo luận.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4. Quan sát hình 119 SGK và thảo luận câu hỏi:
- HS thảo luận.
+ Bạn có 

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_khoa_hoc_lop_5_tiet_118_bai_su_sinh_san_va_nuoi.doc