Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II môn Toán học Lớp 8 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) 

Viết các đáp án  mà em cho là đúng vào giấy kiểm tra

Câu 1: Tập nghiệm của phương trình ( = 0 là:

A.                         B.                         C.                           D.

Câu 2:  Điều kiện xác định của phương trình là:

A.                  B. x                    C. x-2                     D. x;-2

Câu 3: Cho phương trình bậc nhất 4 - 2x = 0 . Xác định hệ số A.b

A. a = 4 ; b = -2           B. a = 4 ; b = 2          C. a = - 2 ; b = 4             D. a = 2 ; b = 4 

Câu 4: Cho tam giác ABC , AM là tia phân giác góc A biết AC = 4cm, MC = 2,5cm, MB= 2 cm khi đó độ dài cạnh AB là;

A. 0,8 cm                 B. 1,5cm                                     C. 1,6cm                    D. 3,2cm 

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao  AH .Trong hình có số cặp tam giácđồng dạng với nhau là:

A. 3                          B. 2                                              C. 1                             D. 0

Câu 6:  Nghiệm của phương trình là 

A. - 65                B. - 67                              C. - 68                              D. - 66 

doc 2 trang Bảo Giang 30/03/2023 5280
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II môn Toán học Lớp 8 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II môn Toán học Lớp 8 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)

Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II môn Toán học Lớp 8 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)
Phßng GD-ĐT L¹c Thñy §Ò kh¶o s¸t chÊt LƯỢNG gi÷a kú II 
Tr¦êng THCS an b×nh n¨m häc 2016 - 2017
	M«n : To¸n 8 ( thêi gian 90 phót)
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) 
Viết các đáp án mà em cho là đúng vào giấy kiểm tra
Câu 1: Tập nghiệm của phương trình ( = 0 là:
A. B. C. D. 
Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình là:
A. B. x C. x-2 D. x;-2
Câu 3: Cho phương trình bậc nhất 4 - 2x = 0 . Xác định hệ số A.b
A. a = 4 ; b = -2 B. a = 4 ; b = 2 C. a = - 2 ; b = 4 D. a = 2 ; b = 4 
Câu 4: Cho tam giác ABC , AM là tia phân giác góc A biết AC = 4cm, MC = 2,5cm, MB= 2 cm khi đó độ dài cạnh AB là;
A. 0,8 cm B. 1,5cm C. 1,6cm D. 3,2cm 
Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH .Trong hình có số cặp tam giác đồng dạng với nhau là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Câu 6: Nghiệm của phương trình là	
A. - 65 B. - 67 C. - 68 D. - 66 
II. Phần tự luận (7 điểm)
Câu 7 : Tìm x
a) 5- (x-6) = 4(3-2x) b) x2 + x – 12 = 0 
Câu 8 : Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến B mất 6 giờ và ngược dòng từ bến B 

File đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_giua_ky_ii_mon_toan_hoc_lop_8_truong.doc