Câu hỏi trắc nghiệm lần 3 môn Toán học Lớp 8 - Trường THCS Đại Hưng

Câu 1:Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn  
A. x-1= x+2              B. (x-1)(x-2) = 0             C. ax+b = 0                  D. 2x+1 = 3x+5 
Câu 2: x = -2 là nghiệm của phương trình nào ? 
A. 3x-1 = x-5            B. 2x-1 = x+3                 C. x-3 = x-2                 D. 3x+5  = -x-2 
Câu 3: x = 4 là nghiệm của phương trình ? 
A. 3x-1 = x-5            B. 2x-1 = x+3                 C. x-3 = x-2                 D. 3x+5 = -x-2 
Câu 4: Phương trình x+9 = 9+x có tập nghiệm là : 
A. S = R                   B. S = {9}                       C. S =                        D. S = {R} 
Câu 5: Phương trình (2x-3)(3x+2) = 6x(x-5) +44 có nghiệm : 
A. S={2} B. S={2;-3) C. S={2; 1
Câu 6: Phương trình x2- 4x+3 = 0có nghiệm là : 
A. {1;2}                    B. {2;3}                          C. {1;3}                       D. {2;4} 
Câu 7: Phương trình x2 - 4x+4 = 9(x-2)2 có nghiệm là : 
A.{2}                        B.{-2;2}                          C.{-2}                          D. kq khác  
Câu 8: Phương trình : 1 3 3
có nghiệm : 
A.1                            B.2                                   C.3                              D. -√5; -√5 
Câu 9: Phương trình 2 2 1
 có nghiệm là : 
A.{-1}                       B.{-1;3}                            C.{-1;4}                  D. S=R 
Câu 10: Điều kiện xác định của phương trình 3 2 2 2 11 3

           B. x≠2              C. x>0                D. x≠2 và x≠-2 
Câu 11: Biết AB = 4cm; A’B’ = 5cm ; CD = 6cm  và hai đoạn thẳng AB; CD tỉ lệ 
với hai đoạn thẳng A’B’:C’D’ thì độ  dài C’D’ là : 
A. 4,8cm                   B. 7,5cm                        C. 16/3cm                     D. Cả ba đều sai  
Câu 12: Cho các đoạn thẳng AB=8cm; CD=6cm ; MN=12mm; PQ=x. 
Tìm x để AB và CD tỉ lệ với MN; PQ 
A. x= 18cm                    B. x = 9cm                C. x = 0,9cm                 D. Cả ba đều sai   
Câu 13 : Cho hình vẽ : NQ//PK; Biết MN=1cm; MQ=3cm; MK=12cm. Độ dài NP 

pdf 2 trang Bảo Giang 28/03/2023 6440
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm lần 3 môn Toán học Lớp 8 - Trường THCS Đại Hưng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Câu hỏi trắc nghiệm lần 3 môn Toán học Lớp 8 - Trường THCS Đại Hưng

Câu hỏi trắc nghiệm lần 3 môn Toán học Lớp 8 - Trường THCS Đại Hưng
 CÂU HỎI TN TOÁN 8 (LẦN 3) 
Chọn một kết quả đúng nhất 
Câu 1:Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn 
A. x-1= x+2 B. (x-1)(x-2) = 0 C. ax+b = 0 D. 2x+1 = 3x+5 
Câu 2: x = -2 là nghiệm của phương trình nào ? 
A. 3x-1 = x-5 B. 2x-1 = x+3 C. x-3 = x-2 D. 3x+5 = -x-2 
Câu 3: x = 4 là nghiệm của phương trình ? 
A. 3x-1 = x-5 B. 2x-1 = x+3 C. x-3 = x-2 D. 3x+5 = -x-2 
Câu 4: Phương trình x+9 = 9+x có tập nghiệm là : 
A. S = R B. S = {9} C. S =  D. S = {R} 
Câu 5: Phương trình (2x-3)(3x+2) = 6x(x-5) +44 có nghiệm : 
A. S={2} B. S={2;-3) C. S={2;
1
3
} D. S={2;-0,3} 
Câu 6: Phương trình x2- 4x+3 = 0có nghiệm là : 
A. {1;2} B. {2;3} C. {1;3} D. {2;4} 
Câu 7: Phương trình x2 - 4x+4 = 9(x-2)2 có nghiệm là : 
A.{2} B.{-2;2} C.{-2} D. kq khác 
Câu 8: Phương trình :
1 3
3
2 2
x
x x
 có nghiệm : 
A.1 B.2 C.3 D. -√5; -√5 
Câu 9: Phương trình 
2 2 1
2 ( 2)
x
x x x x
 có nghiệm là : 
A.{-1} B.{-1;3} C.{-1;4} D. S=R 
Câu 10: Điều kiệ

File đính kèm:

  • pdfcau_hoi_trac_nghiem_lan_3_mon_toan_hoc_lop_8_truong_thcs_dai.pdf