Câu hỏi ôn tập môn Toán học Lớp 8 - Trường THCS Đại Hưng

Câu 1. Phương trình 3x – 4 = 9 + 2x  tương đương với phương trình: 
A. x = 13 B. 5x = 5 C. x = 5 D. 5x = 13 
Câu 2.  Với giá trị nào của m thì phương trình m(x – 3) = 8 có nghiệm x = – 1 ? 
A. m = 2 B. m = – 2 C. m = 3 D. m = – 3 
Câu 3.  Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm: 
A. x2 – 2x + 2 = 0 B. x2 – 2x + 1 = 0 
         C.  x2 – 2x = 0                              D.  2x – 10 = 2x – 10  
Câu 4. Trong các giá trị sau, giá trị nào là nghiệm của phương trình: (x + 2)2 = 3x + 4 : 
A. –2 B. 0 C. 1 D. 2 
Câu 5.  Điều kiện xác định của phương trình

 

là: 
A. x  2 B. x  –2 C. x  2 D. x  R 
Câu 6.  Giá trị x = 0 là nghiệm của phương trình nào sau đây: 
A. 2x + 5 +x = 0 B. 2x – 1 = 0 
C. 3x – 2x = 0 D. 2x2 – 7x + 1 = 0 
Câu 7.  Số nào sau đây là nghiệm của phương trình 2x5 – 5x2 + 3 = 0 ? 
          A. -1                     B. 1                        C. 2                        D. -2 
Câu 8.  Phương trình 
(x 2)(4 x)

 có nghiệm là: 
A. x = 0 B.x = 0 hay x = 2 C. x = 2 hay x = 1 D.Vô nghiệm 
Câu 9. Phương trình 
11 C. x = 6 D.Vô nghiệm 
Câu 10.  Phương trình x2 – 1 + (x – 1)(x + 5) = 0 có số nghiệm là: 
A.Vô nghiệm B.Một nghiệm C. Hai nghiệm D. Vô số nghiệm 
Câu 11. Xem hình vẽ, cho biết DE // BC, AB = 40mm, AC = 50mm, BC = 24mm, AD = 
18mm, x = AE, y = DE

pdf 3 trang Bảo Giang 28/03/2023 7420
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi ôn tập môn Toán học Lớp 8 - Trường THCS Đại Hưng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Câu hỏi ôn tập môn Toán học Lớp 8 - Trường THCS Đại Hưng

Câu hỏi ôn tập môn Toán học Lớp 8 - Trường THCS Đại Hưng
Họ và tên:.........................................................................Lớp 
CÂU HỎI ÔN TẬP SỐ 2 MÔN TOÁN 8 
Câu 1. Phương trình 3x – 4 = 9 + 2x tương đương với phương trình: 
 A. x = 13 B. 5x = 5 C. x = 5 D. 5x = 13 
Câu 2. Với giá trị nào của m thì phương trình m(x – 3) = 8 có nghiệm x = – 1 ? 
A. m = 2 B. m = – 2 C. m = 3 D. m = – 3 
Câu 3. Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm: 
 A. x
2
 – 2x + 2 = 0 B. x2 – 2x + 1 = 0 
 C. x
2
 – 2x = 0 D. 2x – 10 = 2x – 10 
Câu 4. Trong các giá trị sau, giá trị nào là nghiệm của phương trình: (x + 2)2 = 3x + 4 : 
 A. –2 B. 0 C. 1 D. 2 
Câu 5. Điều kiện xác định của phương trình 
2
2
x 1 x 1 2(x 2)
x 2 x 2 x 4
 là: 
 A. x 2 B. x –2 C. x 2 D.  x R 
Câu 6. Giá trị x = 0 là nghiệm của phương trình nào sau đây: 
A. 2x + 5 +x = 0 B. 2x – 1 = 0 
C. 3x – 2x = 0 D. 2x2 – 7x + 1 = 0 
Câu 7. Số nào sau đây là nghiệm của phương trình 2x5 – 5x2 + 3 = 0 ? 
 A. -1 B. 1 C. 2 D. -2 
Câu 8. Phương trình 
)x4

File đính kèm:

  • pdfcau_hoi_on_tap_mon_toan_hoc_lop_8_truong_thcs_dai_hung.pdf