Bài tập làm ở nhà các môn Lớp 8 - Tuần 27

Phần I: Câu cảm thán

Câu 1 

Hãy cho biết các câu trong những đoạn trích sau có phải đều là câu cảm thán không? Vì sao?

a) Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự lại được với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất.

(Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc bay)

b) Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

(Thế Lữ, Nhớ rừng)

c) Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. Thoát nạn rồi, mà còn ân hận quá, ân hận mãi.


Câu 2 

Phân tích tình cảm, cảm xúc được thể hiện trong những câu sau đây. Có thể xếp những câu này vào kiểu câu cảm thán được không? Vì sao?

a)   Ai làm cho bể kia đầy

     Cho ao kia cạn cho gầy cò con?

(Ca dao)

b)  Xanh kia thăm thẳm từng trên

      Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?

(Chinh phụ ngâm khúc)

c)  Tôi có chờ đâu, có đợi đâu;

Đem chi xuân đến gợi thêm sầu.

(Chế Lan Viên, Xuân)

d) Anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ?

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)

 

Câu 3  Đặt hai câu cảm thán để bộc lộ cảm xúc:

a) Trước tình cảm của một người thân dành cho mình.

b) Khi nhìn thấy mặt trời mọc.

Câu 4 :Nhắc lại đặc điểm hình thức và chức năng của câu nghi vấn, câu cầu khiến và câu cảm thán.

 

docx 14 trang Bảo Giang 29/03/2023 4920
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập làm ở nhà các môn Lớp 8 - Tuần 27", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài tập làm ở nhà các môn Lớp 8 - Tuần 27

Bài tập làm ở nhà các môn Lớp 8 - Tuần 27
Bài tập làm ở nhà tuần 27
Phần I: Câu cảm thán
Câu 1 
Hãy cho biết các câu trong những đoạn trích sau có phải đều là câu cảm thán không? Vì sao?
a) Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự lại được với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất.
(Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc bay)
b) Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
(Thế Lữ, Nhớ rừng)
c) Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. Thoát nạn rồi, mà còn ân hận quá, ân hận mãi.
Câu 2 
Phân tích tình cảm, cảm xúc được thể hiện trong những câu sau đây. Có thể xếp những câu này vào kiểu câu cảm thán được không? Vì sao?
a)   Ai làm cho bể kia đầy
     Cho ao kia cạn cho gầy cò con?
(Ca dao)
b)  Xanh kia thăm thẳm từng trên
      Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?
(Chinh phụ ngâm khúc)
c)  Tôi có chờ đâu, có đợi đâu;
Đem chi xuân đến gợi thêm sầu.
(Chế Lan Viên, Xuân)
d) Anh mà chết là c...ho AD=3cm,DB=6cm.Tính tỉ số khoảng cách từ các điểm D và B đến cạnh AC.
Bài 10:Cho tam giác ABC ,điểm D thuộc cạnh BC và BD=2,5cm,DC=2cm,Ac=5cm,diểm E thuộc cạnh AC sao cho DE song song với AB.Tính độ dài đoạn EC,EA.
Bài 11:Tam giác ABC có độ dài các cạnh AB=a,AC=b và AD là đường phân giác.Chứng minh rằng tỉ số diện tích của tam giác ABd và tam giác ACD bằng a:b.
Bài 12:Tam giác ABC có AB=5,1cm,AC=6cm,BC=7,2cm.Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC ở E.Tính các đoạn EB,EC.
Môn Tiếng Anh Lớp 8 ( 8A1,2,3,4,5 ) (Date 8/3/2020 )
ĐỀ 7
I/Pronunciation 
A. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently from that of the others 
 1/ A. city B. knife C. fire D. rice
 2/ A. children B. chicken C. chair D. chemical
 B. Choose the word whose main stress pattern is not the same as that in the rest 
 3/ A. cupboard B. message C. scissors	 D. device
 4/ A. transmit B. injure C. arrange	 D. agree 
II. Choose the best answer for each of the following sentences.
1/ He enjoys telling jokes. He is 
 A. reserved	B. helpful 	C. sociable 	D. humorous 
 2/ Peter has ..hair.
 A. dark short curly 	B. curly dark short 
 C. short curly dark	D. short dark curly 
3/ The sun  in the west.
 A. set 	B. sets 	C. rises 	D. rise
4/ The bag is not  to carry everything.
 A. enough big 	B. big enough 	
 C. enough big to	D. enough not big
5/ She spends her free time . volunteer work at a local orphanage.
A. to do 	B. do 	C. to doing 	D. doing 
6/ Mary cut .. when she sliced up onions.
A. herself	B. myself	C. himself	D. ourselves
7. The kitchen can be a . place for children.
 A. safe 	B. danger	C. safety	D. dangerous
8. A child whose parents have died is called a(n)..
 A. cousin	B. neighbor	C. orphan	D. daughter
III. Give the correct form of the words given.
1/. I like people who have a sense of ...(humorous)
2/ . Be careful to cover  sockets for the safe . ( electric)
IV/ Reading : Read the paragraph then answer the following questions: 
 Of all my re...ts)
1	A. directory	B. telephone C.invention	D. experiment
2. 	A. furniture	B. university	C. patient	D. hospital
3. 	A. sociable	B. humorous	C. generous	D. reserved
4. 	A. delivery	B. equipment	C. electricity	D. experiment
5.	A. enroll	B. summer	C. hobby	D. favor
III. Choose the best answer to complete the sentences by circling A, B, C or D. (10 pts)
1. Are there enough apples for us to have one ________?
	A. every	B. each	C. self	D. individually	
2. Don’t forget to ________ the alarm clock for 6 o’clock tomorrow morning.
	A. put	B. ring	C. set	D. wind	
3. My alarm clock usually goes ________ at 5 am.
	A. on	B. off 	C. up	D. down
4. ________ John nor his friends are going to the beach now.
	A. Either	B. Neither	C. No	D. So	
5. The name of the book was on the ________ of my tongue but I just couldn’t think of it.
	A. point	B. tip 	C. top 	D. end	
6. Not only ________ but she is also intelligent.
	A. beautiful she is 	C. is she beautiful
	B. She is beautiful	D. beautiful she is 	
7. A number of sheep ________ eating grass now.
	A. are	B. is 	C. was	D. were	
8. These snakes will not cause you any serious harm even if they bite you. They are ________.
	A. poisonous	B. cruel	C. harmful	D. harmless
9. I am grateful ________ you for your help.
	A. to	B. at	C. with	D. for 	
10. Hoa is reading short stories ________ Jack London.
	A. of	B. from	C. by	D. with
IV. Fill in each blank with a suitable preposition. (10 pts)
1. I write letters _____________ my right hand.
2. He congratulated me _____________ winning the competition.
3. Mr. Foster lives _____________ 667E 76th street _____________ New York.
4. I prefer coffee _____________ tea.
5. This area is famous _____________ apples.
6. He worked _____________ the deaf-mutes at Boston University. 
7. The thief broke _____________ the national bank last week.
8. He accused me _____________ stealing the money.
9. My brother succeeded _____________ winning the race.
V. Fill in the blanks with th

File đính kèm:

  • docxbai_tap_lam_o_nha_cac_mon_lop_8_tuan_27.docx