Đề khảo sát chất lượng giữa học kỳ II môn Toán học Lớp 8 (Lớp chọn) - Trường THCS An Bình (Có đáp án)

    PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3 điểm).

Hãy chọn một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng rồi viết vào giấy thi:

 Câu 1. Nghiệm của phương trình:  x - 2 = 0 là:   

A.  x = -2    B. x = 2       C.x =        D. x = -

 Câu 2. Phương trình  ( x-2)( x - 5)  = 0 có tập nghiệm là:

A. {-2;-3}  B. {-5;2}     C. {5;-2}     D. {2;5}

 Câu 3. Điều kiện xác định của là:

A. x 4    B. x 2      C. x   D. x -2 

 Câu 5. Cho hình 1 trong đó BD là phân giác của góc B. Biết BC=5; CD=3; AB=8,5

Độ dài đoạn thẳng AD là :

 

doc 4 trang Bảo Giang 30/03/2023 3840
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa học kỳ II môn Toán học Lớp 8 (Lớp chọn) - Trường THCS An Bình (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề khảo sát chất lượng giữa học kỳ II môn Toán học Lớp 8 (Lớp chọn) - Trường THCS An Bình (Có đáp án)

Đề khảo sát chất lượng giữa học kỳ II môn Toán học Lớp 8 (Lớp chọn) - Trường THCS An Bình (Có đáp án)
PHÒNG GD- ĐT LẠC THUỶ 
TRƯỜNG THCS AN BÌNH
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II
Năm học: 2016-2017
 Môn: Toán lớp 8 ( Lớp chọn )
Thời gian làm bài: 90 phút 
 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3 điểm).
Hãy chọn một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng rồi viết vào giấy thi:
 Câu 1. Nghiệm của phương trình: x - 2 = 0 là: 
A. x = -2	B. x = 2	C.x =	D. x = -
 Câu 2. Phương trình ( x-2)( x - 5) = 0 có tập nghiệm là:
A. {-2;-3}	B. {-5;2}	C. {5;-2}	D. {2;5}
 Câu 3. Điều kiện xác định của là:
A. x 4	B. x 2	C. x 	D. x -2 
 Câu 4. Một h×nh thoi cã ®é dµi hai ®­êng chÐo lµ 8cm vµ 10 cm thì diÖn tích của nã là : 
A. 40cm2	B. 80 cm2	C. 18 cm2	D. 16cm2 
 Câu 5. Cho hình 1 trong đó BD là phân giác của góc B. Biết BC=5; CD=3; AB=8,5
A
Độ dài đoạn thẳng AD là :
A. 5,3	B. 5	C.5,2	D. 5,1
C
10
3
2
N
M
A
B
x
Hình2
Câu 6. Cho hình 2 có MN //BC. x bằng:
B
C
3
5
8,5
D
A. 6	B. 4
Hình 1
C.	D. 3
 PHẦN II: TỰ LUẬN(7 điểm)
 Bài 1(3,0 điểm). Giải các phương trình sau :
...
0,25
*Lưu ý: mọi cách giải khác dẫn đến kết quả đúmg vẫn cho điểm tối đa.
	Ng­êi ra ®Ò vµ ®¸p ¸n
 	 NguyÔn Xu©n Thñy

File đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_giua_hoc_ky_ii_mon_toan_hoc_lop_8_lop.doc