Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Vật lí - Mã đề thi 274 (Có đáp án)

Câu 4: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cosωt (cm). Dao động của chất điểm có biên độ là 
A. 12 cm. B. 6 cm. C. 2 cm. D. 3 cm. 
Câu 5: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5π) (cm). Pha ban đầu của dao động là 
A. 0,25π. B. 0,5π. C. π. D. 1,5π. 
Câu 6: Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường 
A. là phương ngang. B. là phương thẳng đứng. 
C. vuông góc với phương truyền sóng. D. trùng với phương truyền sóng. 
Câu 7: Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng λ. Hệ 
thức đúng là 
A. v = 2πfλ. B. v f .

= λ

C. v = λf. D. v λ .

= f

 

Câu 8: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động. 
B. Phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đó có tần số càng lớn. 
C. Năng lượng của phôtôn giảm dần khi phôtôn ra xa dần nguồn sáng. 
D. Năng lượng của mọi loại phôtôn đều bằng nhau. 
Câu 9: Sóng điện từ 
A. là sóng dọc và truyền được trong chân không. 
B. là sóng ngang và không truyền được trong chân không. 
C. là sóng dọc và không truyền được trong chân không. 
D. là sóng ngang và truyền được trong chân không. 
Câu 10: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính 
bằng s. Tần số của sóng này bằng 
A. 5 Hz. B. 20 Hz. C. 10 Hz. D. 15 Hz. 
Câu 11: Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là 
A. 100 V. B. 220 V. C. 100 2 V. D. 220 2 V. 
Câu 12: Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (A) có pha tại thời điểm t là 
A. 50πt. B. 70πt. C. 0. D. 100πt. 
Câu 13: Hạt nhân càng bền vững khi có 
A. năng lượng liên kết càng lớn. B. số nuclôn càng lớn. 
C. năng lượng liên kết riêng càng lớn. D. số prôtôn càng lớn. 

pdf 5 trang Bảo Giang 03/04/2023 4720
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Vật lí - Mã đề thi 274 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Vật lí - Mã đề thi 274 (Có đáp án)

Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Vật lí - Mã đề thi 274 (Có đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 05 trang) 
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 
Môn: VẬT LÍ 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
 Mã đề thi 274 
Họ và tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:................................................................................ 
Câu 1: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều 
hòa với tần số góc là 
A. 2π m .
k
 B. k .
m
 C. m .
k
 D. 2π k .
m
Câu 2: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện 
dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là 
A. T = LC. B. T = π LC. C. T = 2π LC. D. T = 2 LC.π 
Câu 3: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với 
phương trình x = Acosωt. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 
A. 21 m A .
2
ω B. C. 2m A .ω 2 21 m A
2
ω . . D. 2 ...g điện ngoài. 
Câu 15: Hai dao động có phương trình lần lượt là: x1 = 5cos(2πt + 0,75π) (cm) và x2 = 10cos(2πt + 0,5π) (cm). 
Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng 
A. 0,25π. B. 1,25π. C. 0,50π. D. 0,75π. 
Câu 16: Đặt điện áp u = 200 2 cos100 tπ (V) vào hai đầu một điện trở thuần 100 Ω. Công suất tiêu 
thụ của điện trở bằng 
A. 400 W. B. 800 W. C. 200 W. D. 300 W. 
Câu 17: Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch tối nằm trên nền màu 
của quang phổ liên tục. 
B. Trong quang phổ vạch phát xạ của hiđrô, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là 
vạch đỏ, vạch cam, vạch chàm và vạch tím. 
C. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng. 
D. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn 
cách nhau bởi những khoảng tối. 
Câu 18: Hạt nhân 14 và hạt nhân 14 có cùng 6 C 7 N
A. điện tích. B. số prôtôn. C. số nơtron. D. số nuclôn. 
Câu 19: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn 
cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 100 V. Hệ số 
công suất của đoạn mạch bằng 
A. 0,5. B. 0,8. C. 1. D. 0,7. 
Câu 20: Công thoát của êlectron khỏi một kim loại là 6,625.10−19 J. Biết h = 6,625.10−34 J.s, c = 3.108 m/s. 
Giới hạn quang điện của kim loại này là 
A. 360 nm. B. 350 nm. C. 260 nm. D. 300 nm. 
Câu 21: Ở Trường Sa, để có thể xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta 
dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà 
anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại 
A. sóng dài. B. sóng cực ngắn. C. sóng ngắn. D. sóng trung. 
Câu 22: Cho 4 tia phóng xạ: tia α, tia β+, tia β– và tia γ đi vào một miền có điện trường đều theo 
phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là 
...điện. Tần số góc ω0 là 
A. 2 .
LC
 B. 2 LC. C. 1 .
LC
 D. LC. 
Câu 31: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào đám 
nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số f2 vào đám nguyên tử này 
thì chúng phát ra tối đa 10 bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô 
được tính theo biểu thức 0n 2
EE
n
= − (E0 là hằng số dương, n = 1, 2, 3,...). Tỉ số 1
2
f
f là 
A. 3 .10 B. 
10.3 C. 
27 .25 D. 
25 .27 
Câu 32: Tại vị trí O trong một nhà máy, một còi báo cháy (xem là nguồn điểm) phát âm với công 
suất không đổi. Từ bên ngoài, một thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động thẳng từ M 
hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu bằng không và gia tốc có độ lớn 0,4 m/s2 cho đến 
khi dừng lại tại N (cổng nhà máy). Biết NO = 10 m và mức cường độ âm (do còi phát ra) tại N lớn 
hơn mức cường độ âm tại M là 20 dB. Cho rằng môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ 
âm. Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? 
A. 25 s. B. 47 s. C. 32 s. D. 27 s. 
Câu 33: Một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Trên dây, những điểm dao động với cùng biên độ 
A1 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d1 và những điểm dao động với cùng biên độ 
A2 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d2. Biết A1 > A2 > 0. Biểu thức nào sau đây 
đúng? 
A. d1 = 0,25d2. B. d1 = 0,5d2. C. d1 = 2d2. D. d1 = 4d2. 
Câu 34: Tại nơi có g = 9,8 m/s2, một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m, đang dao động điều hòa 
với biên độ góc 0,1 rad. Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ của con lắc có tốc độ là 
A. 15,7 cm/s. B. 1,6 cm/s. C. 27,1 cm/s. D. 2,7 cm/s. 
Câu 35: Tại mặt nước, hai nguồn kết hợp được đặt ở A và B cách nhau 68 mm, dao động điều hòa 
cùng tần số, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt nước. Trên đoạn AB, hai phần tử nước dao 
động với biên độ cực đại có vị trí cân bằng cách nhau 

File đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_nam_2015_mon_vat_li_ma_d.pdf
  • pdfDaLiCt_QG_K15.pdf