Đề thi tham khảo kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020 môn Vật lí (Có lời giải)

(Bản scan)

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với tần số Z. Chu kì dao động của vật được tính bằng công thức

Cầu 2: Một con lăc lò xo gỗm lò xo nhẹ và vật nhỏ có khôi lượng 7 đang dao động điêu hòa. Khi vật có
tôc độ v thì động năng của con lặc là
A. -im”, B. 2m: C. m. D. muw/.
Câu 3: Trong sự truyền sóng cơ, chu kì dao động của một phân tử môi trường có sóng truyền qua được
gọi là
A. chu kì của sóng. B. năng lượng của sóng.
Œ. tần sô của sóng. D. biên độ của sóng.
Cầu 4: Một sóng âm có chu kì 7 truyền trong một môi trường với tốc độ v. Bước sóng của sóng âm trong
môi trường này là

Câu 5: Cường độ dòng điện 7 = 2cos100z/ (A) (z tính bằng s) có tần số góc băng ~
A. 1007 rad/s. B. 507 rad/s. Œ. 100 rad/s. D. 50 rad/s. ° s
Cầu 6: Máy phát điện xoay chiêu một pha có phân cảm gôm p cặp cực (? cực nam và p cực bắc). Khi máy .
hoạt động, rôto quay đêu với tôc độ z vòng/giây. Suât điện động do máy tạo ra có tân sô là $
A. #, B. 60p. C.-L. D. mơ.
lÓ D"
Câu 7: Irong quá trình truyền tải điện năng ổi xa từ nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ, để giảm công
suât hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây truyện tải thì người ta thường sử dụng biện pháp nào sau đây?
A. Tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền đi. B. Giảm tiết diện dây truyền tải.
€Œ. Tăng chiêu dài dây truyền tải. D. Giảm điện áp hiệu dụng ở nơi truyền đi.
Câu 8: Mạch dao động lí tưởng gôm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 7. Trong
mạch đang có dao động điện từ tự do với tân sô ƒ. Giá trị của ƒ là
Câu 9: Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng nào sau đây là sóng vô tuyến?
A. 60m. B. 0,3 nm. Œ. 60 pm. D. 0,3 um.
Câu 10: Cho bồn ánh sáng đơn sắc: đỏ; lục; lam và tím. Chiết suất của thủy tỉnh có giá trị lớn nhất đối với
ánh sáng
A. lam. B. đỏ. Œ. tím. D. lục.
Câu 11: Tia X có cùng bản chât với tia nào sau đây?
A. Tia /”. B. Tia tử ngoại. C. Tia anpha. D. Tia Ø'.
Câu 12: Gọi 7 là hằng số Plăng. Với ánh sáng đơn sắc có tần số ƒ thì mỗi phôtôn của ánh sáng đó mang
năng lượng là

pdf 4 trang Bảo Giang 28/03/2023 3320
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tham khảo kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020 môn Vật lí (Có lời giải)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tham_khao_ki_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_nam_202.pdf
  • pdfHƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THAM KHẢO THPTQG 2020.pdf