Đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2014 môn Vật lí (Giáo dục trung học phổ thông) - Mã đề thi 368 (Có đáp án)

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tại vị trí 
vật có li độ 5 cm, tỉ số giữa thế năng và động năng của vật là 

Câu 2: Khi nói về dao động cơ, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Dao động cưỡng bức có biên độ không phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. 
B. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. 
C. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. 
D. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì. 
Câu 3: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 18 nF và cuộn cảm thuần có độ tự 
cảm 6 Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 2,4 V. 
Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị là

μH.
A. 212,54 mA. B. 65,73 mA. C. 92,95 mA. D. 131,45 mA. 
Câu 4: Về mặt kĩ thuật, để giảm tốc độ quay của rôto trong máy phát điện xoay chiều, người ta 
thường dùng rôto có nhiều cặp cực. Rôto của một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực 
quay với tốc độ 750 vòng/phút. Dòng điện do máy phát ra có tần số 50 Hz. Số cặp cực của rôto là 
A. 2. B. 1. C. 6. D. 4. 
Câu 5: Theo quan điểm của thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Khi ánh sáng truyền đi xa, năng lượng của phôtôn giảm dần. 
B. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn. 
C. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. 
D. Các phôtôn của cùng một ánh sáng đơn sắc đều mang năng lượng như nhau. 
Câu 6: Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng 0, 40 μm. Ánh sáng này có màu 
A. đỏ. B. vàng. C. tím. D. lục. 
Câu 7: Đặt điện áp u =100 2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50 Ω, 
cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức 
uL 200cos(100 t ) (V).
2

π
= π + Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng 
A. 200 W. B. 400 W. C. 300 W. D. 100 W. 

pdf 4 trang Bảo Giang 03/04/2023 3140
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2014 môn Vật lí (Giáo dục trung học phổ thông) - Mã đề thi 368 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2014 môn Vật lí (Giáo dục trung học phổ thông) - Mã đề thi 368 (Có đáp án)

Đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2014 môn Vật lí (Giáo dục trung học phổ thông) - Mã đề thi 368 (Có đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 04 trang) 
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 
Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục trung học phổ thông 
Thời gian làm bài: 60 phút. 
 Mã đề thi 368 
Họ, tên thí sinh: .......................................................................... 
Số báo danh: ............................................................................. 
Cho biết: hằng số Plăng tốc độ ánh sáng trong chân không 34h 6,625.10 J.s;−= 8c 3.10 m/s.=
Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tại vị trí 
vật có li độ 5 cm, tỉ số giữa thế năng và động năng của vật là 
A. 1. B. 1 .
3
 C. 1 .
4
 D. 1 .
2
Câu 2: Khi nói về dao động cơ, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Dao động cưỡng bức có biên độ không phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. 
B. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. 
C. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. 
D. Dao độn...nhân bằng số nuclôn của hạt nhân 126 C
14
6 C.
 Trang 1/4 - Mã đề thi 368 
C. Số prôtôn của hạt nhân 12 lớn hơn số prôtôn của hạt nhân 14 6 C 6 C.
D. Số nơtron của hạt nhân 12 nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân 14 6 C 6 C.
Câu 11: Ở một mặt nước (đủ rộng), tại điểm O có một nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng 
với phương trình (u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 
40 m/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phương trình dao động của phần tử nước tại 
điểm M (ở mặt nước), cách O một khoảng 50 cm là 
Ou 4cos 20= tπ
A. Mu 4cos(20 t ) (cm4
π= π + ). B. Mu 4cos(20 t ) (cm2 ).
π= π − 
C. Mu 4cos(20 t ) (cm2
π= π + ). D. Mu 4cos(20 t ) (cm4 ).
π= π − 
Câu 12: Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ. Tính từ lúc ban đầu, trong khoảng thời 
gian 10 ngày có 3
4
 số hạt nhân của đồng vị phóng xạ đó đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị 
phóng xạ này là 
A. 2,5 ngày. B. 5 ngày. C. 7,5 ngày. D. 20 ngày. 
Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ 
điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây có giá trị bằng điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. 
Dòng điện tức thời trong đoạn mạch chậm pha 
4
π so với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây. Hệ 
số công suất của đoạn mạch là 
A. 0,866. B. 0,924. C. 0,707. D. 0,999. 
Câu 14: Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử phát 
ra phôtôn ứng với bước sóng 121,8 nm. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L, nguyên tử 
phát ra phôtôn ứng với bước sóng 656,3 nm. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K, 
nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bước sóng 
A. 95,7 nm. B. 102,7 nm. C. 309,1 nm. D. 534,5 nm. 
Câu 15: Phát biểu nào sau đây sai? 
Sóng điện từ và sóng cơ 
A. đều tuân theo quy luật phản xạ. B. đều tuân theo quy luật giao thoa. 
C. đều mang năng lượng. D. đều truyền được trong chân không. 
Câu 16: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn...thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều. 
D. tăng điện áp và tăng tần số của dòng điện xoay chiều. 
Câu 21: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 0,4 s. Biết trong 
mỗi chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp 2 lần thời gian lò xo bị nén. Lấy 2g = π m/s2. 
Chiều dài quỹ đạo của vật nhỏ của con lắc là 
A. 4 cm. B. 16 cm. C. 32 cm. D. 8 cm. 
Câu 22: Phản ứng phân hạch 
A. chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao cỡ hàng chục triệu độ. 
B. là sự vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn. 
C. là phản ứng hạt nhân thu năng lượng. 
D. là phản ứng trong đó hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng hơn. 
Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của 
đoạn mạch không phụ thuộc vào 
A. độ tự cảm và điện dung của đoạn mạch. 
B. điện trở thuần của đoạn mạch. 
C. tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch. 
D. điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch. 
Câu 24: Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng 
A. cường độ âm. B. mức cường độ âm. C. biên độ. D. tần số. 
Câu 25: Công thoát của êlectron khỏi một kim loại là Khi chiếu vào tấm kim loại đó lần 
lượt hai bức xạ: bức xạ (I) có tần số 5.10
193,68.10 J.−
14 Hz và bức xạ (II) có bước sóng 0,25 μm thì 
A. cả hai bức xạ (I) và (II) đều không gây ra hiện tượng quang điện. 
B. bức xạ (I) không gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ (II) gây ra hiện tượng quang điện. 
C. bức xạ (II) không gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ (I) gây ra hiện tượng quang điện. 
D. cả hai bức xạ (I) và (II) đều gây ra hiện tượng quang điện. 
Câu 26: Gọi nc, nv và nℓ lần lượt là chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc chàm, vàng và 
lục. Hệ thức nào sau đây đúng? 
A. nℓ > nc > nv. B. nc > nℓ > nv. C. nc > nv > nℓ. D. nv > nℓ > nc. 
Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều 120 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 50 Ω 
mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản 

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tot_nghiep_trung_hoc_pho_thong_nam_2014_mon_vat_li_gi.pdf
  • pdfDaLiCt_PT_TN_K14.pdf