Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Vật lí Khối A, A1 - Mã đề thi 259 (Có đáp án)

Câu 1: Chùm ánh sáng laze không được ứng dụng 
A. làm dao mổ trong y học. B. trong truyền tin bằng cáp quang. 
C. làm nguồn phát siêu âm. D. trong đầu đọc đĩa CD. 
Câu 2: Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng là 0,60 μm. Năng lượng của phôtôn ánh sáng 
này bằng 
A. 2,07 eV. B. 3,34 eV. C. 4,07 eV. D. 5,14 eV. 
Câu 3: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ 1 m/s và chu kì 0,5 s. Sóng cơ này có bước 
sóng là 
A. 150 cm. B. 100 cm. C. 25 cm. D. 50 cm. 
Câu 4: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Từ thời điểm 
vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, 
vật có tốc độ trung bình là 
A. 27,0 cm/s. B. 26,7 cm/s. C. 28,0 cm/s. D. 27,3 cm/s. 
Câu 5: Trong âm nhạc, khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được tính bằng cung và nửa 
cung (nc). Mỗi quãng tám được chia thành 12 nc. Hai nốt nhạc cách nhau nửa cung thì hai âm (cao, 
thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn Tập hợp tất cả các âm trong một 
quãng tám gọi là một gam (âm giai). Xét một gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến các nốt tiếp theo Rê, 
Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng là 2 nc, 4 nc, 5 nc, 7 nc, 9 nc, 11 nc, 12 nc. Trong gam này, nếu âm 
ứng với nốt La có tần số 440 Hz thì âm ứng với nốt Sol có tần số là

12 12
fc = 2ft .

A. 330 Hz. B. 415 Hz. C. 392 Hz. D. 494 Hz. 
Câu 6: Một động cơ điện tiêu thụ công suất điện 110 W, sinh ra công suất cơ học bằng 88 W. Tỉ số 
của công suất cơ học với công suất hao phí ở động cơ bằng 
A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. 
Câu 7: Gọi nđ, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn 
sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng? 
A. nt > nđ > nv. B. nv > nđ > nt. C. nđ < nv < nt. D. nđ > nt > nv. 
Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cosπt (x tính bằng cm, t tính bằng s). 
Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Chu kì của dao động là 0,5 s. 
B. Tốc độ cực đại của chất điểm là 18,8 cm/s. 
C. Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 113 cm/s2. 
D. Tần số của dao động là 2 Hz. 

pdf 5 trang Bảo Giang 04/04/2023 12820
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Vật lí Khối A, A1 - Mã đề thi 259 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Vật lí Khối A, A1 - Mã đề thi 259 (Có đáp án)

Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Vật lí Khối A, A1 - Mã đề thi 259 (Có đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề có 5 trang) 
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 
Môn: VẬT LÍ; Khối A và Khối A1 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
 Mã đề thi 259 
Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:............................................................................ 
ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. 
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10–34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C; tốc độ ánh sáng 
trong chân không c = 3.108 m/s; 1uc2 = 931,5 MeV. 
Câu 1: Chùm ánh sáng laze không được ứng dụng 
A. làm dao mổ trong y học. B. trong truyền tin bằng cáp quang. 
C. làm nguồn phát siêu âm. D. trong đầu đọc đĩa CD. 
Câu 2: Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng là 0,60 μm. Năng lượng của phôtôn ánh sáng 
này bằng 
A. 2,07 eV. B. 3,34 eV. C. 4,07 eV. D. 5,14 eV. 
Câu 3: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ.... D. 0,2 mm. 
Trang 1/5 - Mã đề 259 
Câu 10: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ 
dòng điện tức thời trong hai mạch là i1 và i2 được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện 
trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng 
A. 3 C.μ
π
 B. 5 C.μ
π
Trang 2/5 - Mã đề 259 
C. 10 C.μ
π
 D. 4 C.μ
π
Câu 11: Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, nếu lực tương tác 
tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng L là F thì khi êlectron 
chuyển động trên quỹ đạo dừng N, lực này sẽ là 
A. F
16
. B. F
25
. C. F
9
. D. F
4
. 
Câu 12: Đặt điện áp u = U0cos(100πt
4
π
+ ) (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ 
dòng điện trong mạch là i = I0cos(100πt + φ) (A). Giá trị của φ bằng 
A. .
2
π B. 3 .
4
− π C. .
2
−π D. 3 .
4
π 
Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn 
mạch AB (hình vẽ). Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L xác định; R = 200 Ω; tụ 
điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C để điện áp hiệu 
dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu là U1 và giá trị cực đại là 
U2 = 400 V. Giá trị U1 là 
A. 80 V. B. 173 V. C. 200 V. D. 111 V. 
Câu 14: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cosωt (cm). Quãng đường vật đi được trong 
một chu kì là 
A. 10 cm. B. 5 cm. C. 15 cm. D. 20 cm. 
Câu 15: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng 100 g đang dao động điều hòa theo 
phương ngang, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm t1 = 0 đến 2t 48
π
= s, động năng của 
con lắc tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064 J. Ở thời điểm t2, thế năng của con lắc 
bằng 0,064 J. Biên độ dao động của con lắc là 
A. 7,0 cm. B. 8,0 cm. C. 3,6 cm. D. 5,7 cm. 
Câu 16: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ 
điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Dao...t ϕ1 + ϕ2 = 90o. Giá trị U bằng 
A M LR C B
A. 60 V. B. 180 V. C. 90 V. D. 135 V. 
Câu 23: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn 
A. số nuclôn. B. số nơtron. 
C. năng lượng toàn phần. D. động lượng. 
Câu 24: Một học sinh làm thực hành xác định số vòng dây của hai máy biến áp lí tưởng A và B có các 
cuộn dây với số vòng dây (là số nguyên) lần lượt là N1A, N2A, N1B, N2B. Biết N2A = kN1A; N2B = 2kN1B; 
k > 1; N1A+ N2A + N1B + N2B = 3100 vòng và trong bốn cuộn dây có hai cuộn có số vòng dây đều bằng 
N. Dùng kết hợp hai máy biến áp này thì có thể tăng điện áp hiệu dụng U thành 18U hoặc 2U. Số vòng 
dây N là 
A. 750 hoặc 600. B. 600 hoặc 372. C. 900 hoặc 750. D. 900 hoặc 372. 
Câu 25: Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai 
vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn 
đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2. Độ sâu 
ước lượng của giếng là 
A. 39 m. B. 43 m. C. 41 m. D. 45 m. 
Câu 26: Một tụ điện có điện dung C tích điện Q0. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1 
hoặc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L2 thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng 
điện cực đại là 20 mA hoặc 10 mA. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L3 = (9L1 + 4L2) 
thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 
A. 9 mA. B. 10 mA. C. 4 mA. D. 5 mA. 
Câu 27: Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số 
A. nuclôn nhưng khác số prôtôn. B. prôtôn nhưng khác số nuclôn. 
C. nuclôn nhưng khác số nơtron. D. nơtron nhưng khác số prôtôn. 
Câu 28: Số nuclôn của hạt nhân 23 nhiều hơn số nuclôn của hạt nhân là 090 Th
210
84 Po
A. 14. B. 20. C. 6. D. 126. 
Câu 29: Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời 
điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều và cách 
nhau

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_dai_hoc_nam_2014_mon_vat_li_khoi_a_a1_ma_d.pdf
  • pdfLI_DH_A_CT_14_DA.pdf