Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Vật lí Khối A, A1 - Mã đề thi 628 (Có đáp án)

Câu 1: Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1, O2 cách nhau 24 cm, dao động điều hòa 
theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = Acosωt. Ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông 
góc đi qua trung điểm O của đoạn O1O2. M là điểm thuộc d mà phần tử sóng tại M dao động cùng pha 
với phần tử sóng tại O, đoạn OM ngắn nhất là 9 cm. Số điểm cực tiểu giao thoa trên đoạn O1O2 là 
A. 18. B. 20. C. 14. D. 16. 
Câu 2: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 50 cm2, gồm 1000 vòng dây, quay đều với 
tốc độ 25 vòng/giây quanh một trục cố định Δ trong từ trường đều có cảm ứng từ B. Biết Δ nằm trong 
mặt phẳng khung dây và vuông góc với B. Suất điện động hiệu dụng trong khung là 200 V. Độ lớn 
của B là

ur
A. 0,18 T. B. 0,51 T. C. 0,72 T. D. 0,36 T. 
Câu 3: Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s. Hai điểm gần nhau 
nhất trên trục Ox mà các phần tử sóng tại đó dao động ngược pha nhau, cách nhau 
A. 1 cm. B. 4 cm. C. 2 cm. D. 3 cm. 
Câu 4: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,6 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết tần số của sóng 
là 20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Số bụng sóng trên dây là 
A. 15. B. 8. C. 16. D. 32. 
Câu 5: Đặt điện áp u = 100 2 cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ 
dòng điện qua đoạn mạch là i = 2 2 cos(ωt +

) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 
A. 200 W. B. 400 W. C. 100 W. D. 200 3 W. 
Câu 6: Khi chiếu ánh sáng trắng vào khe hẹp F của ống chuẩn trực của một máy quang phổ lăng kính 
thì trên tấm kính ảnh của buồng ảnh thu được 
A. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối. 
B. một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục. 
C. các vạch sáng, tối xen kẽ nhau. 
D. một dải ánh sáng trắng. 
Câu 7: Một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc 4 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường 
10 m/s2. Chiều dài dây treo của con lắc là 
A. 50 cm. B. 62,5 cm. C. 125 cm. D. 81,5 cm. 
Câu 8: Một chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ λ. Ở thời điểm t0 = 0, có N0 hạt nhân X. Tính từ t0 
đến t, số hạt nhân của chất phóng xạ X bị phân rã là 
A. N0(1 – eλt). B. N0(1 – λt). C. N0(1 – e–λt). D. N0 e–λt. 

pdf 4 trang Bảo Giang 04/04/2023 4500
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Vật lí Khối A, A1 - Mã đề thi 628 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Vật lí Khối A, A1 - Mã đề thi 628 (Có đáp án)

Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Vật lí Khối A, A1 - Mã đề thi 628 (Có đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 4 trang) 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2014 
Môn: VẬT LÍ; Khối A và Khối A1 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
 Mã đề thi 628 
Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:............................................................................ 
ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10–34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C; tốc độ ánh 
sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1uc2 = 931,5 MeV. 
Câu 1: Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1, O2 cách nhau 24 cm, dao động điều hòa 
theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = Acosωt. Ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông 
góc đi qua trung điểm O của đoạn O1O2. M là điểm thuộc d mà phần tử sóng tại M dao động cùng pha 
với phần tử sóng tại O, đoạn OM ngắn nhất là 9 cm. Số điểm cực tiểu giao thoa trên đoạn ...71 μs. 
Câu 10: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B cách nhau 16 cm, dao động 
điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước với cùng phương trình u = 2cos16πt (u tính bằng mm, 
t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 12 cm/s. Trên đoạn AB, số điểm dao động với 
biên độ cực đại là 
A. 21. B. 20. C. 11. D. 10. 
Trang 1/ - Mã đề thi 628 4
Câu 11: Cho các khối lượng: hạt nhân ; nơtron; prôtôn lần lượt là 36,9566u; 1,0087u; 1,0073u. 
Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân (tính bằng MeV/nuclôn) là 
37
17 Cl
37
17 Cl
A. 7,3680. B. 8,2532. C. 9,2782. D. 8,5975. 
Câu 12: Một vật dao động cưỡng bức do tác dụng của ngoại lực F = 0,5cos10πt (F tính bằng N, t tính 
bằng s). Vật dao động với 
A. chu kì 2 s. B. tần số 5 Hz. C. biên độ 0,5 m. D. tần số góc 10 rad/s. 
Câu 13: Hai dao động điều hòa có phương trình x1 = A1cosω1t và x2 = A2cosω2t được biểu diễn trong 
một hệ tọa độ vuông góc xOy tương ứng bằng hai vectơ quay 1A và .A2 Trong cùng một khoảng 
thời gian, góc mà hai vectơ 1A và 2A quay quanh O lần lượt là α1 và α2 = 2,5α1. Tỉ số 
1
2
ω
ω
 bằng 
A. 2,0. B. 1,0. C. 2,5. D. 0,4. 
Câu 14: Tia X 
A. mang điện tích âm nên bị lệch trong điện trường. 
B. có tần số lớn hơn tần số của tia γ. 
C. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia γ. 
D. có bản chất là sóng điện từ. 
Câu 15: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng K là r0. Khi êlectron 
chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng L thì bán kính quỹ đạo giảm 
A. 3r0. B. 12r0. C. 4r0. D. 2r0. 
Câu 16: Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc lục. Tia có 
bước sóng nhỏ nhất là 
A. tia X. B. tia tử ngoại. C. tia đơn sắc lục. D. tia hồng ngoại. 
Câu 17: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s. Lấy g = 10 m/s2, 
π2 = 10. Khi giảm chiều dài dây treo của con lắc 21 cm thì con lắc mới dao động điều hòa với chu kì là 
A. 2,0 s. B. 1,0 s. C. 2,5 s. D. 1,5 s. 
Câu 18:... không. 
B. thương số của khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không. 
C. thương số của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nuclôn của hạt nhân ấy. 
D. tích của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nuclôn của hạt nhân ấy. 
Câu 27: Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 6,625.10-19J. Bức xạ này thuộc miền 
A. sóng vô tuyến. B. hồng ngoại. C. tử ngoại. D. ánh sáng nhìn thấy. 
Câu 28: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cường độ dòng điện trong mạch và 
điện áp ở hai đầu đoạn mạch luôn 
A. lệch pha nhau 90o. B. lệch pha nhau 60o. C. ngược pha nhau. D. cùng pha nhau. 
Câu 29: Đặt điện áp u = 100 2 cos100t (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 H thì cường 
độ dòng điện qua cuộn cảm thuần có biểu thức 
A. i = 2 cos(100t – 0,5π) (A). B. i = 2 cos100t (A). 
C. i = cos100πt (A). D. i = cos(100πt – 0,5π) (A). 
Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách 
từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D. Khi nguồn sáng phát bức xạ đơn sắc có bước sóng 
λ thì khoảng vân giao thoa trên màn là i. Hệ thức nào sau đây đúng? 
A. 
λ
aDi = . B. 
D
ia=λ . C. 
D
λai = . D. 
aD
i=λ . 
Câu 31: Điện áp u = 100cos314t (u tính bằng V, t tính bằng s) có tần số góc bằng 
A. 314 rad/s. B. 50 rad/s. C. 100 rad/s. D. 157 rad/s. 
Câu 32: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x1 = 3cos10πt (cm) và 
x2 = 4cos(10πt + 0,5π) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là 
A. 1 cm. B. 7 cm. C. 3 cm. D. 5 cm. 
Câu 33: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh. 
B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ. 
C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím. 
D. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất. 
Câu 34: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4 cm, mốc thế năng ở 
vị trí cân bằng. Lò xo của con lắc có độ cứng 50 N/m. Thế năng cự

File đính kèm:

  • pdfli_cd_ct_14_628.pdf
  • pdfLi_CD_D_CT_14_DA.pdf