Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Vật lí - Mã đề thi 841 (Có đáp án)

Câu 3: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5π) (cm). Pha ban đầu của dao động là 
A. 1,5π. B. 0,5π. C. 0,25π. D. π. 
Câu 4: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với 
phương trình x = Acosωt. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 
A. 1 m 2A2

2 ω . ω .

B. m A2 C. 1 m A2.

2 ω

D. mω2A2 . 
Câu 5: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cosωt (cm). Dao động của chất điểm có biên độ là 
A. 6 cm. B. 12 cm. C. 2 cm. D. 3 cm. 
Câu 6: Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường 
A. vuông góc với phương truyền sóng. B. là phương thẳng đứng. 
C. trùng với phương truyền sóng. D. là phương ngang. 
Câu 7: Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (A) có pha tại thời điểm t là 
A. 100πt. B. 50πt. C. 70πt. D. 0. 
Câu 8: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính 
bằng s. Tần số của sóng này bằng 
A. 15 Hz. B. 5 Hz. C. 20 Hz. D. 10 Hz. 
Câu 9: Hạt nhân càng bền vững khi có 
A. số nuclôn càng lớn. B. số prôtôn càng lớn. 
C. năng lượng liên kết riêng càng lớn. D. năng lượng liên kết càng lớn. 
Câu 10: Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng 
A. quang − phát quang. B. quang điện ngoài. 
C. quang điện trong. D. nhiệt điện. 
Câu 11: Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là 
A. 220 V. B. 100 V. C. 220 2 V. D. 100 2 V. 
Câu 12: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Năng lượng của phôtôn giảm dần khi phôtôn ra xa dần nguồn sáng. 
B. Phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đó có tần số càng lớn. 
C. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động. 
D. Năng lượng của mọi loại phôtôn đều bằng nhau. 
Câu 13: Hai dao động có phương trình lần lượt là: x1 = 5cos(2πt + 0,75π) (cm) và x2 = 10cos(2πt + 0,5π) (cm). 
Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng 
A. 1,25π. B. 0,75π. C. 0,25π. D. 0,50π. 
Câu 14: Sóng điện từ 
A. là sóng dọc và không truyền được trong chân không. 
B. là sóng dọc và truyền được trong chân không. 
C. là sóng ngang và không truyền được trong chân không. 
D. là sóng ngang và truyền được trong chân không. 

pdf 5 trang Bảo Giang 03/04/2023 4680
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Vật lí - Mã đề thi 841 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Vật lí - Mã đề thi 841 (Có đáp án)

Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Vật lí - Mã đề thi 841 (Có đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 05 trang) 
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 
Môn: VẬT LÍ 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
 Mã đề thi 841 
Họ và tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:................................................................................ 
Câu 1: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều 
hòa với tần số góc là 
A. 2π k .
m
 B. m .
k
 C. 2π m .
k
 D. k .
m
Câu 2: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện 
dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là 
A. T = 2π LC. B. T = 2 LC.π C. T = LC. D. T = π LC. 
Câu 3: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5π) (cm). Pha ban đầu của dao động là 
A. 1,5π. B. 0,5π. C. 0,25π. D. π. 
Câu 4: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với 
phươn...ợc trong chân không. 
 Trang 1/5 - Mã đề thi 841 
Câu 15: Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng λ. Hệ 
thức đúng là 
A. v = λf. B. v = 2πfλ. C. λv .f= D. 
fv .
λ
= 
Câu 16: Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không 
khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 
A. không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu. B. bị đổi màu. 
C. bị thay đổi tần số. D. không bị tán sắc. 
Câu 17: Sự phát sáng nào sau đây là hiện tượng quang − phát quang? 
A. Sự phát sáng của con đom đóm. B. Sự phát sáng của đèn ống thông dụng. 
C. Sự phát sáng của đèn dây tóc. D. Sự phát sáng của đèn LED. 
Câu 18: Cho khối lượng của hạt nhân 107 là 106,8783u; của nơtron là 1,0087u; của prôtôn là 1,0073u. 
Độ hụt khối của hạt nhân 107 là 
47 Ag
47 Ag
A. 0,9868u. B. 0,9686u. C. 0,6868u. D. 0,6986u. 
Câu 19: Hạt nhân 14 và hạt nhân 14 có cùng 6 C 7 N
A. số prôtôn. B. số nơtron. C. điện tích. D. số nuclôn. 
Câu 20: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại. 
B. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại. 
C. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại. 
D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí. 
Câu 21: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động theo phương trình x = 8cos10t (x tính bằng cm, t tính 
bằng s). Động năng cực đại của vật bằng 
A. 128 mJ. B. 32 mJ. C. 64 mJ. D. 16 mJ. 
Câu 22: Cho 4 tia phóng xạ: tia α, tia β+, tia β– và tia γ đi vào một miền có điện trường đều theo 
phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là 
A. tia β–. B. tia γ. C. tia α. D. tia β+. 
Câu 23: Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại. 
B. Tia X có tác dụng sinh lí: nó hủy diệt tế bào. 
C. Tia X có bước ...Hệ số 
công suất của đoạn mạch bằng 
A. 0,5. B. 0,7. C. 0,8. D. 1. 
Câu 31: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng 
đơn sắc: ánh sáng đỏ có bước sóng 686 nm, ánh sáng lam có bước sóng λ, với 450 nm < λ < 510 nm. 
Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 
vân sáng lam. Trong khoảng này có bao nhiêu vân sáng đỏ? 
A. 7. B. 5. C. 4. D. 6. 
Câu 32: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, 
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng phát ánh sáng trắng 
có bước sóng trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn, cách vân sáng trung 
tâm 2 cm. Trong các bước sóng của các bức xạ cho vân sáng tại M, bước sóng dài nhất là 
A. 760 nm. B. 417 nm. C. 714 nm. D. 570 nm. 
Câu 33: Một lò xo đồng chất, tiết diện đều được cắt thành ba lò xo có chiều dài tự nhiên là ℓ (cm), 
(ℓ − 10) (cm) và (ℓ − 20) (cm). Lần lượt gắn mỗi lò xo này (theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng 
m thì được ba con lắc có chu kì dao động riêng tương ứng là: 2 s; 3 s và T. Biết độ cứng của các lò 
xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Giá trị của T là 
A. 1,00 s. B. 1,50 s. C. 1,41 s. D. 1,28 s. 
Câu 34: Tại vị trí O trong một nhà máy, một còi báo cháy (xem là nguồn điểm) phát âm với công 
suất không đổi. Từ bên ngoài, một thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động thẳng từ M 
hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu bằng không và gia tốc có độ lớn 0,4 m/s2 cho đến 
khi dừng lại tại N (cổng nhà máy). Biết NO = 10 m và mức cường độ âm (do còi phát ra) tại N lớn 
hơn mức cường độ âm tại M là 20 dB. Cho rằng môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ 
âm. Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? 
A. 32 s. B. 47 s. C. 27 s. D. 25 s. 
Câu 35: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1 v

File đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_nam_2015_mon_vat_li_ma_d.pdf
  • pdfDaLiCt_QG_K15.pdf