Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Vật lí Khối A, A1 - Mã đề thi 427 (Có đáp án)

Câu 1: Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích 
A. hiện tượng quang - phát quang. B. hiện tượng quang điện. 
C. hiện tượng giao thoa ánh sáng. D. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện. 
Câu 2: Trong hệ tọa độ vuông góc xOy, một chất điểm chuyển động tròn đều quanh O với tần số 5 Hz. 
Hình chiếu của chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc 
A. 15,7 rad/s. B. 5 rad/s. C. 31,4 rad/s. D. 10 rad/s. 
Câu 3: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng K là r0. Khi êlectron 
chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng L thì bán kính quỹ đạo giảm 
A. 2r0. B. 12r0. C. 3r0. D. 4r0. 
Câu 4: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,6 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết tần số của sóng 
là 20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Số bụng sóng trên dây là 
A. 32. B. 16. C. 15. D. 8. 
Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ 
mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D. Khi nguồn sáng phát bức xạ đơn sắc có bước sóng λ 
thì khoảng vân giao thoa trên màn là i. Hệ thức nào sau đây đúng? 

Câu 6: Đặt điện áp u = 100 2 cos100t (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 H thì cường 
độ dòng điện qua cuộn cảm thuần có biểu thức 
A. i = 2 cos100t (A). B. i = cos100πt (A). 
C. i = 2 cos(100t – 0,5π) (A). D. i = cos(100πt – 0,5π) (A). 
Câu 7: Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc lục. Tia có 
bước sóng nhỏ nhất là 
A. tia đơn sắc lục. B. tia tử ngoại. C. tia hồng ngoại. D. tia X. 
Câu 8: Đặt điện áp u = U 2 cosωt (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm 
cuộn dây và tụ điện. Biết cuộn dây có hệ số công suất 0,8 và tụ điện có điện dung C thay đổi được. 
Gọi Ud và UC là điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Điều chỉnh C để (Ud + UC) 
đạt giá trị cực đại, khi đó tỉ số của cảm kháng với dung kháng của đoạn mạch là 
A. 0,71. B. 0,60. C. 0,80. D. 0,50. 

pdf 4 trang Bảo Giang 04/04/2023 3100
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Vật lí Khối A, A1 - Mã đề thi 427 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Vật lí Khối A, A1 - Mã đề thi 427 (Có đáp án)

Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Vật lí Khối A, A1 - Mã đề thi 427 (Có đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 4 trang) 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2014 
Môn: VẬT LÍ; Khối A và Khối A1 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
 Mã đề thi 427 
Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:............................................................................ 
ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10–34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C; tốc độ ánh 
sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1uc2 = 931,5 MeV. 
Câu 1: Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích 
A. hiện tượng quang - phát quang. B. hiện tượng quang điện. 
C. hiện tượng giao thoa ánh sáng. D. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện. 
Câu 2: Trong hệ tọa độ vuông góc xOy, một chất điểm chuyển động tròn đều quanh O với tần số 5 Hz. 
Hình chiếu của chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc 
A. ...Câu 10: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có 
điện dung thay đổi từ C1 đến C2. Chu kì dao động riêng của mạch thay đổi 
A. từ 1LC4 đến .LC4 2 B. từ 1LC2 đến .LC2 2 
C. từ 1LCπ4 đến .LCπ4 2 D. từ 1LCπ2 đến .LCπ2 2 
Câu 11: Điện áp u = 100cos314t (u tính bằng V, t tính bằng s) có tần số góc bằng 
A. 157 rad/s. B. 100 rad/s. C. 50 rad/s. D. 314 rad/s. 
Trang 1/ - Mã đề thi 427 4
Câu 12: Hạt nhân (đứng yên) phóng xạ α tạo ra hạt nhân con (không kèm bức xạ γ). Ngay sau 
phóng xạ đó, động năng của hạt α 
Po21084
A. nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con. 
B. lớn hơn động năng của hạt nhân con. 
C. bằng động năng của hạt nhân con. 
D. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con. 
Câu 13: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(8πt – 0,04πx) (u và x tính 
bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ là 
A. –5,0 cm. B. 2,5 cm. C. –2,5 cm. D. 5,0 cm. 
Câu 14: Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử lần lượt là Cs13755
A. 55 và 82. B. 82 và 137. C. 55 và 137. D. 82 và 55. 
Câu 15: Một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc 4 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường 
10 m/s2. Chiều dài dây treo của con lắc là 
A. 62,5 cm. B. 50 cm. C. 125 cm. D. 81,5 cm. 
Câu 16: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 3183 nH và tụ điện có điện 
dung 31,83 nF. Chu kì dao động riêng của mạch là 
A. 6,28 μs. B. 15,71 μs. C. 5 μs. D. 2 μs. 
Câu 17: Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (A) có giá trị cực đại là 
A. 2,82 A. B. 1,41 A. C. 1 A. D. 2 A. 
Câu 18: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu điện trở thuần R. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu R 
có giá trị cực đại thì cường độ dòng điện qua R bằng 
A. 0. B. .
R2
U0 C. .
R2
2U0 D. .
R
U0 
Câu 19: Tia X 
A. có bản chất là sóng điện từ. 
B. có tần số lớn hơn tần số của tia γ. 
C. mang điện tích âm nên bị lệch trong điện trường. 
D. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia γ...à điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện; u và i là 
điện áp giữa hai bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là 
A. ).u(ULCi 220
2 −= B. C. ).uLC(Ui 2202 −= ).u(UL
Ci 220
2 −= D. ).u(U
C
Li 220
2 −= 
Câu 28: Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân được tính bằng 
A. tích của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nuclôn của hạt nhân ấy. 
B. thương số của khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không. 
C. thương số của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nuclôn của hạt nhân ấy. 
D. tích của độ hụt khối của hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không. 
Câu 29: Trong chân không, bức xạ đơn sắc màu vàng có bước sóng 0,589 μm. Năng lượng của 
phôtôn ứng với bức xạ này là 
A. 2,11 eV. B. 4,22 eV. C. 0,21 eV. D. 0,42 eV. 
Câu 30: Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1, O2 cách nhau 24 cm, dao động điều hòa 
theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = Acosωt. Ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông 
góc đi qua trung điểm O của đoạn O1O2. M là điểm thuộc d mà phần tử sóng tại M dao động cùng pha 
với phần tử sóng tại O, đoạn OM ngắn nhất là 9 cm. Số điểm cực tiểu giao thoa trên đoạn O1O2 là 
A. 16. B. 14. C. 18. D. 20. 
Câu 31: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s. Lấy g = 10 m/s2, 
π2 = 10. Khi giảm chiều dài dây treo của con lắc 21 cm thì con lắc mới dao động điều hòa với chu kì là 
A. 2,5 s. B. 1,5 s. C. 1,0 s. D. 2,0 s. 
Câu 32: Khi chiếu ánh sáng trắng vào khe hẹp F của ống chuẩn trực của một máy quang phổ lăng 
kính thì trên tấm kính ảnh của buồng ảnh thu được 
A. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối. 
B. các vạch sáng, tối xen kẽ nhau. 
C. một dải ánh sáng trắng. 
D. một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục. 
Câu 33: Máy biến áp là thiết bị 
A. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. 
B. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều. 
C. có k

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_cao_dang_nam_2014_mon_vat_li_khoi_a_a1_ma.pdf
  • pdfLi_CD_D_CT_14_DA.pdf