Đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2014 môn Vật lí (Giáo dục trung học phổ thông) - Mã đề thi 895 (Có đáp án)

Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều 120 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 50 Ω mắc 
nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 96 V. Giá trị của C là 
Câu 2: Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy 
biến áp này có tác dụng 
A. giảm điện áp và giảm tần số của dòng điện xoay chiều. 
B. tăng điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều. 
C. giảm điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều. 
D. tăng điện áp và tăng tần số của dòng điện xoay chiều. 
Câu 3: Trong thực hành, để đo gia tốc trọng trường, một học sinh dùng một con lắc đơn có chiều dài 
dây treo 80 cm. Khi cho con lắc dao động điều hoà, học sinh này thấy con lắc thực hiện được 20 dao 
động toàn phần trong thời gian 36 s. Theo kết quả thí nghiệm trên, gia tốc trọng trường tại nơi học 
sinh làm thí nghiệm bằng 
A. 9,847 m/s2. B. 9,748 m/s2. C. 9,874 m/s2. D. 9,783 m/s2. 
Câu 4: Đặt điện áp u =200 2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100 Ω 
và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1
π

H. Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

A. i 2 2cos(100 t ) (A).
4

π
= π + B. i 2 2cos(100 t ) (A).
4

π
= π −

C. i 2cos(100 t ) (A).
4

π
= π + D. i 2cos(100 t ) (A).
4

π
= π − 
Câu 5: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 0,4 s. Biết trong mỗi 
chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp 2 lần thời gian lò xo bị nén. Lấy g =π2 m/s2. Chiều 
dài quỹ đạo của vật nhỏ của con lắc là 
A. 8 cm. B. 32 cm. C. 16 cm. D. 4 cm. 
Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân 01 235 94 1 ạt nhân X có cấu tạo gồm:

n + 92 U → 38Sr +X +20 n. H
A. 54 prôtôn và 140 nơtron. B. 86 prôtôn và 140 nơtron. 
C. 54 prôtôn và 86 nơtron. D. 86 prôtôn và 54 nơtron. 
Câu 7: Gọi nc, nv và nℓ lần lượt là chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc chàm, vàng và 
lục. Hệ thức nào sau đây đúng? 
A. nv > nℓ > nc. B. nℓ > nc > nv. C. nc > nv > nℓ. D. nc > nℓ > nv. 
Câu 8: Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng 0, 40 μm. Ánh sáng này có màu 
A. đỏ. B. lục. C. tím. D. vàng. 

pdf 4 trang Bảo Giang 03/04/2023 3860
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2014 môn Vật lí (Giáo dục trung học phổ thông) - Mã đề thi 895 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2014 môn Vật lí (Giáo dục trung học phổ thông) - Mã đề thi 895 (Có đáp án)

Đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2014 môn Vật lí (Giáo dục trung học phổ thông) - Mã đề thi 895 (Có đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 04 trang) 
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 
Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục trung học phổ thông 
Thời gian làm bài: 60 phút. 
 Mã đề thi 859 
Họ, tên thí sinh: .......................................................................... 
Số báo danh: ............................................................................. 
Cho biết: hằng số Plăng tốc độ ánh sáng trong chân không 34h 6,625.10 J.s;−= 8c 3.10 m/s.=
Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều 120 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 50 Ω mắc 
nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 96 V. Giá trị của C là 
A. 
42.10 F.
−
π B. 
43.10 F.
2
−
π C. 
43.10 F.
4
−
π D. 
42.10 F.
3
−
π 
Câu 2: Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy 
biến áp này có tác dụng 
A. giảm điện áp và giảm tần số của dòng điện xoay chiều. 
B. tăng điện áp mà không thay...o động. 
D. Tần số góc của dao động không phụ thuộc vào biên độ dao động. 
 Trang 1/4 - Mã đề thi 859 
Câu 10: Biết khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân lần lượt là 1,00728 u; 1,00867 u và 
11,9967 u. Cho 1 u = 931,5 MeV/c
12
6C
2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 12 là 6C
A. 92,22 MeV. B. 94,87 MeV. C. 7,68 MeV. D. 46,11 MeV. 
Câu 11: Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng 
A. biên độ. B. cường độ âm. C. mức cường độ âm. D. tần số. 
Câu 12: Khi nói về dao động cơ, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. 
B. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì. 
C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. 
D. Dao động cưỡng bức có biên độ không phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. 
Câu 13: Công thoát của êlectron khỏi một kim loại là Khi chiếu vào tấm kim loại đó lần 
lượt hai bức xạ: bức xạ (I) có tần số 5.10
193,68.10 J.−
14 Hz và bức xạ (II) có bước sóng 0,25 μm thì 
A. bức xạ (I) không gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ (II) gây ra hiện tượng quang điện. 
B. cả hai bức xạ (I) và (II) đều không gây ra hiện tượng quang điện. 
C. bức xạ (II) không gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ (I) gây ra hiện tượng quang điện. 
D. cả hai bức xạ (I) và (II) đều gây ra hiện tượng quang điện. 
Câu 14: Theo quan điểm của thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Khi ánh sáng truyền đi xa, năng lượng của phôtôn giảm dần. 
B. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. 
C. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn. 
D. Các phôtôn của cùng một ánh sáng đơn sắc đều mang năng lượng như nhau. 
Câu 15: Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ. Tính từ lúc ban đầu, trong khoảng thời 
gian 10 ngày có 3
4
 số hạt nhân của đồng vị phóng xạ đó đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị 
phóng xạ này là 
A. 20 ngày. B. 2,5 ngày. C. 7,5 ngày. D. 5 ngày. 
Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khi dùng ánh sán...102,7 nm. C. 309,1 nm. D. 534,5 nm. 
Câu 22: Khi so sánh hạt nhân 12 và hạt nhân 14 phát biểu nào sau đây đúng? 6 C 6 C,
A. Điện tích của hạt nhân 12 nhỏ hơn điện tích của hạt nhân 14 6 C 6 C.
B. Số nuclôn của hạt nhân bằng số nuclôn của hạt nhân 126 C
14
6 C.
C. Số prôtôn của hạt nhân 12 lớn hơn số prôtôn của hạt nhân 14 6 C 6 C.
D. Số nơtron của hạt nhân 12 nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân 14 6 C 6 C.
Câu 23: Trên một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định, có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của 
sóng trên dây là 
A. 2 m. B. 1 m. C. 0,25 m. D. 0,5 m. 
Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều (với U0u U cos2 ft= π 0 và f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc 
nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Điều chỉnh biến 
trở R tới giá trị R0 để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Cường độ hiệu dụng của dòng 
điện chạy qua mạch khi đó bằng 
A. 0
0
U .
2R
 B. 0
0
2U .
R
 C. 0
0
U .
2R
 D. 0
0
U .
R
Câu 25: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây? 
A. Mạch biến điệu. B. Mạch khuếch đại âm tần. 
C. Loa. D. Mạch tách sóng. 
Câu 26: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 12 cm dao động 
theo phương thẳng đứng với phương trình A Bu u 4cos100 t= = π
tπ
 (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ 
truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét điểm M 
ở mặt chất lỏng, nằm trên đường trung trực của AB mà phần tử chất lỏng tại đó dao động cùng pha 
với nguồn Khoảng cách MA nhỏ nhất là A.
A. 6,4 cm. B. 7,0 cm. C. 8,0 cm. D. 5,6 cm. 
Câu 27: Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0,3 µH và tụ 
điện có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được một sóng điện từ thì tần số riêng của 
mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Để thu được sóng của 
hệ phát thanh VOV giao thông có tần số 91 MHz thì phải điều chỉ

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tot_nghiep_trung_hoc_pho_thong_nam_2014_mon_vat_li_gi.pdf
  • pdfDaLiCt_PT_TN_K14.pdf