Đề khảo sát giữa kì II môn Toán học Lớp 8 - Năm học 2017-2018 - Trường TH&THCS Lạc Long (Có đáp án)

I- Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm). 

Ghi vào tờ giấy thi câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn:

A. t(2t + 1) = 0      ;         B. (x + 1)(x – 2) = 0 ; C. -5x + 3 = 0   ;         D. x2 – 2 = 0.

Câu 2 : Phương trình 25x2 = 9 có tập nghiệm là:

A. ;        B.  ;         C.         ;         D.     

Câu 3 : Tập nghiệm của phương trình x2 – 4x = 5 là :

A. S = {5}   ;         B. S = {-1 ; 5}       ;         C. S = {-1}  ;         D. S = {1 ; 5}.

Câu 4 :  Cho phương trình: .  Điều kiện xác định của phương trình là:

A. x 1.                B. x 1.             C. x -1.              D. x 0 và x 1

Câu 5 : Cho DMNP có MD là phân giác góc M. Kết quả nào sau đây là đúng :

A.        ;         B.        ;         C. ;       D. .

doc 1 trang Bảo Giang 31/03/2023 2140
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát giữa kì II môn Toán học Lớp 8 - Năm học 2017-2018 - Trường TH&THCS Lạc Long (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề khảo sát giữa kì II môn Toán học Lớp 8 - Năm học 2017-2018 - Trường TH&THCS Lạc Long (Có đáp án)

Đề khảo sát giữa kì II môn Toán học Lớp 8 - Năm học 2017-2018 - Trường TH&THCS Lạc Long (Có đáp án)
TRƯỜNG TH&THCS LẠC LONG
ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II, NĂM HỌC: 2017 - 2018
MÔN: TOÁN 8
(Thời gian: 90 phút)
I- Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm). 
Ghi vào tờ giấy thi câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn:
A. t(2t + 1) = 0	;	B. (x + 1)(x – 2) = 0 ; C. -5x + 3 = 0	;	D. x2 – 2 = 0.
Câu 2 : Phương trình 25x2 = 9 có tập nghiệm là:
A. ;	B. 	;	C. 	;	D. 	
Câu 3 : Tập nghiệm của phương trình x2 – 4x = 5 là :
A. S = {5}	;	B. S = {-1 ; 5}	;	C. S = {-1}	;	D. S = {1 ; 5}.
Câu 4 : Cho phương trình: . Điều kiện xác định của phương trình là:
A. x 1.	B. x 1. 	C. x -1.	D. x 0 và x 1
Câu 5 : Cho DMNP có MD là phân giác góc M. Kết quả nào sau đây là đúng :
A. 	;	B. 	;	C. ;	D. .
Câu 6 : Cho DMNP ~ DEGF phát biểu nào sau đây là sai :
A. 	;	B. 	;	C. 	;	D. .
II- Tự luận : (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm) : Giải các phương trình sau :
a) 5x + 3 = 2x – 7	;	b) .
Câu 2 (2,0 điểm) :
 	Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bìn

File đính kèm:

  • docde_khao_sat_giua_ki_ii_mon_toan_hoc_lop_8_nam_hoc_2017_2018.doc