Ôn tập Hình học Lớp 8 - Chương 3

 

B - BÀI TẬP :

Bài 1 : Cho DABC cân tại A có AB = AC = 5cm, BC = 6cm. Phân giác góc B cắt AC tại M, phân giác góc C cắt AB tại N :

a) Chứng minh MN // BC            b) Tính độ dài AM ? MC ? MN ?             c) Tính  SAMN ?

 

Bài 2  Cho DABC vuông ở A ( AB < AC ), đường cao AH, biết AB = 6cm. Đường trung trực của BC cắt các đường thẳng AB , AC , BC theo thứ tự ở D , E và F biết DE = 5cm, EF = 4cm. chứng minh :

a) DFEC    DFBD                        b) DAED     DHAC               c) Tính BC ? AH ? AC ?

 

Bài 3  Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC > DB. Vẽ CE ^ đường thẳng AB tại E, vẽ CF ^ đường thẳng AD tại F. Chứng minh :

a) DABH    DACE                      b) DBHC     DCFA                c) Tổng  AB . AE + AD . AF không đổi

 

Bài 4  Cho DABC vuông góc tại A, đường cao AH ( H Î BC ) và phân giác BE của ABC ( E Î AC ) cắt nhau tại I . Chứng minh :

a) IH . AB = IA . BH        b) DBHA    DBAC Þ  AB2 = BH . BC        c)         d) DAIE cân

 

Bài 5  Cho góc nhọn xOy, lần lượt lấy trên Ox các điểm A , B sao cho OA = 3cm, OB = 10cm. Trên Oy lấy lần lượt các điểm C, D sao cho OC = 5cm, OD = 6cm. Hai đoạn thẳng AD và BC cắt nhau tại I :

a) DAOD    DCOB                      b) DAIB     DCID                    c) IA .ID = IC . IB

d) Cho SICD = 3cm2. Hãy tính diện tích của  DIAB ? 

 

Bài 6 Cho DABC cân tại A có hai đường cao AH và BI cắt nhau tại O và AB = 5cm, BC = 6cm. Tia BI cắt đường phân giác ngoài của góc A tại M :

a) Tính AH ?       b) Chứng tỏ  AM 2 = OM . IM             c) DMAB     DAOB         d) IA . MB = 5 . IM

doc 4 trang Bảo Giang 29/03/2023 1820
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập Hình học Lớp 8 - Chương 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Ôn tập Hình học Lớp 8 - Chương 3

Ôn tập Hình học Lớp 8 - Chương 3
ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG 3
A - TRẮC NGHIỆM ( HS trả lời bằng cách ghi chữ cái chỉ ý đúng ở mỗi câu vào bảng trả lời TN )
Câu 1 Cho đoạn thẳng AB = 2dm và CD = 3m, tỉ số của hai đoạn thẳng này là :
a) b) c) d) 
Câu 2 Tỉ số của hai đoạn thẳng thì :
a) Có đơn vị đo b) Không phụ thuộc vào đơn vị đo c) Phụ thuộc vào đơn vị đo d) Cả 3 câu đều sai
Câu 3 Cho MN = 2dm và PQ = 30cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng MN và PQ là
a) b) c) d) 
Câu 4 Độ dài x trong hình sau bằng B
 M x
a) 2,5 b) 7,5 3
c) 15/4 d) 20/3 A 4 N 2 C
Câu 5 Độ dài x và y trong hình sau bằng bao nhiêu ( Cho BC = 3 )
 A 
 3,5 a) x = 1,75 ; y = 1,25 b) x = 1,25 ; y = 1,75
 2,5 
 x y c) x = 2 ; y = 1 d) x = 1 ; y = 2
 B M C
Câu 6 Cho DABC DDEF có và SDEF = 45cm2. Khi đó ta có :
a) SABC = 20cm2 b) SABC = 30cm2 c) SABC = 35cm2 d) SABC = 40cm2
Câu 7 Trong hình vẽ sau đây ( MN // BC ) thì số đo x bằng : A
a) x = 6/5 b) x = 5/6	3	5
	 M	N
c) x = 3/10 d) x = 10/3 	2	 x
 B C
Câu 8 Trong hình vẽ sau đây (EF // MN ) thì số ...số k’ = 3. Thế thì 
DABC DHEF theo tỉ nào dưới đây :
a) 2/3 b) 3/2 c) 6 d) Một tỉ số khác
Câu 24 Trong hình dưới đây, có DE // AC. Hãy điền tam giác và tỉ số phù hợp vào ô trống :
 A 
 D * DABC 
 B E C	* =
Câu 25 Trong hình sau, hãy điền tam giác phù hợp vào ô trống 
 B
 N * DBAC 
 A C
 M H
Câu 26 Trong hình vẽ sau, hãy điền thêm một yếu tố phù hợp vào ô trống : D
 A
* DABC * AB . DE = B
* = * ACB = C E
Câu 27 Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C sao cho . Khi đó
 * = * = 
Câu 28 Cho tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 8cm, AC = 6cm. Một đường thẳng song song với BC cắt AB và AC theo thứ tự ở M và N sao cho BM = AN. Độ dài MN là :
a) 2,8cm b) 3cm c) 3,2cm d) 3,6cm
Câu 29 Cho tam giác ABC, đường phân giác BD. Qua D kẻ đường thẳng song song với BC, cắt AB ở I. Biết DI = 6cm, BC = 10cm. Độ dài AB là :
a) 12cm b) 14cm c) 15cm d) Một kết quả khác
Câu 30 Hình thang ABCD có 2 đáy CD = 4cm và AB = 1cm. Một đường thẳng song song với hai đáy, cắt các cạnh AD và BC ở E và F. Biết AE = AD, độ dài EF là :
a) 2cm b) 2,5cm c) 3cm d) Một kết quả khác
Câu 31 Cho hình thang ABCD, các cạnh bên AB và CD kéo dài cắt nhau tại M. Biết và BC = 2
Độ dài AD là : a) 8 b) 6 c) 5 d) Một kết quả khác
Câu 32 Cho tam giác ABC có AD là phân giác của góc BAC. Gọi M và N là hình chiếu của B và C trên AD. Biết AB = 2dm và AC = 25cm. Tỉ số là :
a) b) c) d) 
Câu 33 Cho hình bình hành ABCD, E là một điểm trên cạnh DC mà DE = 8cm. AE cắt BC tại F, biết 
AB =12 cm, BC = 7cm. Độ dài FC là :
a) 3cm b) 3,5cm c) 4cm d) 4,5cm
Câu 34 Cho hình thang vuông ABCD có A = D = 900, BC ^ BD, AB = 2cm, CD = 8cm . Số đo C là :
a) 300 b) 450 c) 600 d) Một đáp số khác
B - BÀI TẬP :
Bài 1 : Cho DABC cân tại A có AB = AC = 5cm, BC = 6cm. Phân giác góc B cắt AC tại M, phân giác góc C cắt AB tại N :
a) Chứng minh MN // BC b) Tính độ dài AM ? MC ? MN ? c) Tính SAMN ?
Bài 2 Cho DABC vuông ở A ( AB < AC ), đường cao AH, biết AB = 6cm. Đường trung trực của BC cắt các đường thẳng AB , AC , BC theo thứ tự ở

File đính kèm:

  • docon_tap_hinh_hoc_lop_8_chuong_3.doc