Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 5: Nước đại việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400) – Tiết 2

1. Tìm hiểu tinh thần kháng chiến của quân dân nhà Trần

2. Tìm hiểu tổ chức kháng chiến của quân dân nhà trần và kết cục của cuộc kháng chiến

ppt 28 trang Lệ Chi 18/12/2023 2240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 5: Nước đại việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400) – Tiết 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 5: Nước đại việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400) – Tiết 2

Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 5: Nước đại việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400) – Tiết 2
Chaøo möøng quyù thaày coâ giaùo 
2 
2 
2 
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015 
Lịch sử 
3 
3 
3 
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015 
Lịch sử 
BÀI 5: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN 
(Từ năm 1226 đến năm 1400) – Tiết 2 
MÔNG CỔ 
Bản đồ thế giới và Mông cổ 
ViÖt Nam 
L iªn Bang Nga 
Pháp 
Thuỵ Điển 
Tây Ban Nha 
Trung Quốc 
Ca Dăcxtan 
Canađa 
Hoa Kỳ 
Braxin 
Ả rập 
Ấn độ 
Nam Phi 
ÔxTrâylia 
PhÇn lín là kị binh, sống trªn yªn ngùa, thành th¹o cung ná 
Lùc l­îng qu©n ®éi m¹nh vµ hiÕu chiÕn 
Quân đội Mông Cổ 
Quân Mông Cổ với lực lượng hùng mạnh và hiếu chiến đã tiến hành xâm lược và thống trị nhiều nước ở châu Á, châu Âu. 
M«ng Cæ 
Liªn Bang Nga 
Trung Quèc 
Th¸i B ì nh D­¬ng 
ViÖt Nam 
Ca Dăcxtan 
Pháp 
Thuỵ Điển 
Tây Ban Nha 
Ả rập 
Ấn độ 
Nam Phi 
ÔxTrâylia 
10 
10 
10 
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015 
Lịch sử 
BÀI 5: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN 
(Từ năm 1226 đến năm 1400) – Tiết 2 
11 
11 
11 
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015 
Lịch sử 
B... nhà Trần ba lần đánh đuổi quân xâm lược Mông- Nguyên, bảo vệ toàn bộ bờ cõi. 
	Nhiều nơi trên đất nước ta lập đền thờ ghi nhớ công lao của nhà Trần và những vị anh hùng dưới thời nhà Trần. 
27 
27 
27 
THỜI KÌ BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC( Khoảng năm 700 TCN đến năm 179 TCN) 
THỜI KÌ HƠN 1000 NĂM ĐẤU TRANH GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP 
( Từ năm 179 TCN đến năm 938) 
Năm ........ : Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 
Năm 938 : 
THỜI KÌ BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP 
( Từ năm 938 đến năm 1009) 
Năm 968 : 
Năm ........ : Lê Hoàn lên ngôi, nhà Tiền Lê được thành lập 
Năm 981 : 
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ 
( Từ năm 1009 đến năm 1226) 
Năm ........................ : Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai 
Năm 1009: 
Năm 1010 : 
Khoảng năm 700 TCN: 
Năm 179 TCN : 
Năm ........... : Lý Chi êu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Trần thành lập 
Nhà nước Văn Lang 
Rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc 
40 
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo 
979 
Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất 
Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, Nhà Đinh thành lập 
Nhà Lý thành lập 
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long 
1076 
1226 
Ba lần thắng quân Mông- Nguyên xâm lược 
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN 
( Từ năm 1226 đến năm 1400) 
28 
28 
28 
THỜI KÌ BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC( Khoảng năm 700 TCN đến năm 179 TCN) 
THỜI KÌ HƠN 1000 NĂM ĐẤU TRANH GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP 
( Từ năm 179 TCN đến năm 938) 
Năm ........ : Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 
Năm 938 : ........................................................... 
THỜI KÌ BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP 
( Từ năm 938 đến năm 1009) 
Năm 968 : ........................................................... 
Năm ........ : Lê Hoàn lên ngôi, nhà Tiền Lê được thành lập 
Năm 981 : ............................................................. 
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ 
( Từ năm 1009 đến năm 1226) 
Năm ........................ : Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai 
Năm 1009: .........................................

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_bai_5_nuoc_dai_viet_thoi_tran_tu_nam.ppt