Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Luyện tập về câu hỏi

Luyện từ và câu( 27)     LUYỆN TẬP VỀ CÂU HỎI

 

I. Mục tiêu:

- Biết một số từ nghi vấn và đặt câu với các từ nghi vấn ấy

- Biết đặt câu hỏi với các từ nghi vấn đúng, giàu hình ảnh, sáng tạo.

II. Đồ dùng dạy học:

- Giấy viết sẵn lời giải bài tập 1

- 2 bảng phụ chép sẵn bài tập 3, bài tập 5

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

doc 6 trang Bảo Giang 01/04/2023 3560
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Luyện tập về câu hỏi", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Luyện tập về câu hỏi

Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Luyện tập về câu hỏi
Luyện từ và câu( 27)	LUYỆN TẬP VỀ CÂU HỎI
I. Mục tiêu:
- Biết một số từ nghi vấn và đặt câu với các từ nghi vấn ấy
- Biết đặt câu hỏi với các từ nghi vấn đúng, giàu hình ảnh, sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giấy viết sẵn lời giải bài tập 1
- 2 bảng phụ chép sẵn bài tập 3, bài tập 5
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt dộng của thầy
Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2 học sinh lên bảng, mỗi em đặt 2 câu hỏi. 1 câu để hỏi người khác, 1 câu tự hỏi mình
- hỏi học sinh tại chỗ
- câu hỏi dùng đẻ làm gì?
cho ví dụ
- Dấu hiệu để nhận biết câu hỏi? cho ví dụ?
Gọi học sinh nhận xét, cho điểm.
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài
trực tiếp?
Bài học hôm nay giúp các em luyện tập về câu hỏi phân biệt câuhỏi với những câu không phải là câu hỏi.
2. Hướng dẫn luyện tập
Bài 1. 
- Gọi học sinh đọc yêu cầu và vận dụng 
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi, để viết vở nháp
- Gọi học sinh phát biểu:
Giáo viên hỏi: Ai có cách đặt khác?
Cho học sinh nhận xét.
Giáo viên c...p.
- Học sinh nhận xét chữa bài (nếu sai)
- 1 học sinh đọc.
- Có phải- không? Phải không? à ?
- Học sinh làm vở( 3 câu)
 - 2 em lên bảng.
- Học sinhnhận xét.
- Học sinh tiếp nối đọc câu của mình đặt.
- 1 học sinh đọc.
- Học sinh nêu.
- Học sinh thảo luận
trả lời.
- Học sinh phát biểu tiếp nối.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh nghe.
Luyãûn tæì vaì cáu( 28): 	DUÌNG CÁU HOÍI VAÌO MUÛC ÂÊCH KHAÏC.
I. Muûc tiãu:
- Hiãøu thãm âæåüc mäüt säú taïc duûng khaïc cuía cáu hoíi.
- Biãút duìng cáu hoíi vaìo muûc âêch khaïc: thaïi âäü khen, chã, sæû khàóng âënh, phuí âënh, yãu cáöu mong muäún trong nhæîng tçnh huäúng khaïc nhau.
II. Âäö duìng daûy hoüc:
- Giáúy to viãút sàôn baìi 1( pháön nháûn xeït)
- Baíng phuû cheïp 4 tçnh huäúng baìi táûp 2(luyãûn táûp)
- 4 bàbg giáúy cheïp 4 cáu cuía baìi táûp 1 (luyãûn táûp)
- 4 tçnh huäúng viãút ra giáúy cho 4 nhoïm bäúc thàm traí låìi.
III. Caïc hoaût âäüng daûy hoüc:
Tg
Hoaût âäüng cuía tháöy
Hoaût âäüng cuía troì
A. Kiãøm tra baìi cuî:
- 2 hoüc sinh lãn baíng âàût 1 cáu hoíi: 1 cáu duìng tæì nghi váún nhæng khäng phaíi laì cáu hoíi.
- Goüi hoüc sinh traí låìi: Cáu hoíi duìng âãø laìm gç?
- Goüi hoüc sinhnháûn xeït.
- Giaïo viãn nháûn xeït - cho âiãøm.
B. Daûy baìi måïi:
1. Giåïi thiãûu baìi:
- Giaïo viãn viãút baíng cáu vàn:
Cáûu giuïp âåî viãûc naìy âæåüc khäng?
Hoíi: Âáy coï phaíi laì cáu hoíi khäng? Vç sao?
Giaïo viãn: Âãø biãút cáu âoï coï chênh xaïc laì cáu hoíi khäng khäng? Diãùn âaût yï gç? Caïc em cuìng hoüc baìi häm nay.
2. Tçm hiãøu vê duû:
Baìi 1:
- Giaïo viãn treo baìi 1( nháûn xeït)
- Goüi hoüc sinh âoüc âoaûn vàn.
Tçm cáu hoíi trong âoaûn vàn.
- Goüi hoüc sinh âoüc cáu hoíi.
- Giaïo viãn gaûch chán dæåïi caïc cáu hoíi.
 Sao chuï maìy nhaït thãú?
 Nung áúy aì?
 Chæï sao?
Baìi 2:
- Yãu cáöu hoüc sinh âoüc tháöm traí låìi:
Caïc cáu hoíi cuía äng Hoìn Ráúm coï duìng âãø hoíi vãö âiãöu chæa biãút khäng? Nãúu khäng chuïng âæåüc duìng âãø laìm gç?
- Goüi hoüc sinh traí låìi.
- C...g læía.
- Làõng nghe.
- 1 hoüc sinh âoüc.
- 2 hoüc sinh cuìng baìn trao âäøi.
- Cáu hoíi âoï khäng duìng âãø hoíi maì âãø yãu cáöu: caïc chaïu noïi nhoí hån.
- Thãø hiãûn thaïi âäü khen, chã; khàóng âënh, phuí âënh hay yãu cáöu âãö nghë mäüt âiãöu gç âoï.
- 2 hoüc sinh âoüc.
Âoüc näúi tiãúp cáu mçnh âàût
- 1 hoüc sinh âoüc
- 1 HS âoüc cáu a.
a, Cáu hoíi cuía ngæåi meû yãu cáöu con nên khoïc.
- Hoüc sinh trao âäøi traí låìi 
b, Âãø thãø hiãûn yï chã traïch 
c,. Âãø thãø hiãûn yï chã em veî ngæûa khäng giäúng. d, Yãu cáöu nhåì cáûu giuïp âåî.
Hoüc sinh bäúc thàm
tçnh huäúng thaío luáûn.
- Âoüc cáu hoíi cuía nhoïm mçnh thäúng nháút.
- 1 hoüc sinh âoüc.
Hoüc sinh suy nghé, traí låìi 1 em 1 tçnh huäúng näúi tiãúp nhau.
Làõng nghe.

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_luyen_tu_va_cau_lop_4_bai_luyen_tap_ve_cau.doc