Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Vật lí Khối A, A1 - Mã đề thi 863 (Có đáp án)

Câu 1: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ. 
B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím. 
C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh. 
D. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất. 
Câu 2: Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân được tính bằng 
A. tích của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nuclôn của hạt nhân ấy. 
B. tích của độ hụt khối của hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không. 
C. thương số của khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không. 
D. thương số của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nuclôn của hạt nhân ấy. 
Câu 3: Đặt điện áp u = 100 2 cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ 
dòng điện qua đoạn mạch là i = 2 2 cos(ωt +
3

π ) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 
A. 200 3 W. B. 200 W. C. 400 W. D. 100 W. 
Câu 4: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng K thì năng lượng của nguyên tử hiđrô là –13,6 eV còn khi ở quỹ 
đạo dừng M thì năng lượng đó là –1,51 eV. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng 
K thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng 
A. 102,7 pm. B. 102,7 mm. C. 102,7 μm. D. 102,7 nm. 
Câu 5: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 50 cm2, gồm 1000 vòng dây, quay đều với tốc 
độ 25 vòng/giây quanh một trục cố định Δ trong từ trường đều có cảm ứng từ B. Biết Δ nằm trong mặt 
phẳng khung dây và vuông góc với B. Suất điện động hiệu dụng trong khung là 200 V. Độ lớn của B

A. 0,18 T. B. 0,72 T. C. 0,36 T. D. 0,51 T. 
Câu 6: Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc lục. Tia có 
bước sóng nhỏ nhất là 
A. tia hồng ngoại. B. tia đơn sắc lục. C. tia X. D. tia tử ngoại. 
Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số góc 2 rad/s. Tốc độ cực đại của 
chất điểm là 
A. 10 cm/s. B. 40 cm/s. C. 5 cm/s. D. 20 cm/s. 
Câu 8: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có 
điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện; u và i là 
điện áp giữa hai bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là 

pdf 4 trang Bảo Giang 04/04/2023 3600
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Vật lí Khối A, A1 - Mã đề thi 863 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Vật lí Khối A, A1 - Mã đề thi 863 (Có đáp án)

Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Vật lí Khối A, A1 - Mã đề thi 863 (Có đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 4 trang) 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2014 
Môn: VẬT LÍ; Khối A và Khối A1 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
 Mã đề thi 863 
Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:............................................................................ 
ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10–34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C; tốc độ ánh 
sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1uc2 = 931,5 MeV. 
Câu 1: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ. 
B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím. 
C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh. 
D. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất. 
Câu 2: Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân được tính bằng 
A. tích của năng lượng liên kết của hạt...trục Ox với phương trình u = 5cos(8πt – 0,04πx) (u và x tính 
bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ là 
A. 5,0 cm. B. –5,0 cm. C. 2,5 cm. D. –2,5 cm. 
Câu 10: Máy biến áp là thiết bị 
A. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. 
B. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều. 
C. có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều. 
D. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều. 
Trang 1/ - Mã đề thi 863 4
Câu 11: Một chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ λ. Ở thời điểm t0 = 0, có N0 hạt nhân X. Tính từ t0 
đến t, số hạt nhân của chất phóng xạ X bị phân rã là 
A. N0 e–λt. B. N0(1 – eλt). C. N0(1 – e–λt). D. N0(1 – λt). 
Câu 12: Đặt điện áp u = U 2 cosωt (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm 
cuộn dây và tụ điện. Biết cuộn dây có hệ số công suất 0,8 và tụ điện có điện dung C thay đổi được. 
Gọi Ud và UC là điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Điều chỉnh C để (Ud + UC) 
đạt giá trị cực đại, khi đó tỉ số của cảm kháng với dung kháng của đoạn mạch là 
A. 0,60. B. 0,71. C. 0,50. D. 0,80. 
Câu 13: Một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc 4 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường 
10 m/s2. Chiều dài dây treo của con lắc là 
A. 81,5 cm. B. 62,5 cm. C. 50 cm. D. 125 cm. 
Câu 14: Cho các khối lượng: hạt nhân ; nơtron; prôtôn lần lượt là 36,9566u; 1,0087u; 1,0073u. 
Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân (tính bằng MeV/nuclôn) là 
37
17 Cl
37
17 Cl
A. 8,2532. B. 9,2782. C. 8,5975. D. 7,3680. 
Câu 15: Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (A) có giá trị cực đại là 
A. 2 A. B. 2,82 A. C. 1 A. D. 1,41 A. 
Câu 16: Tia X 
A. có bản chất là sóng điện từ. 
B. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia γ. 
C. có tần số lớn hơn tần số của tia γ. 
D. mang điện tích âm nên bị lệch trong điện trường. 
Câu 17: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x1 = 3cos10πt (cm) và 
x2 = 4cos(10πt + 0,5π) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là 
...uanh O với tần số 5 Hz. 
Hình chiếu của chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc 
A. 31,4 rad/s. B. 15,7 rad/s. C. 5 rad/s. D. 10 rad/s. 
Câu 26: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Siêu âm có tần số lớn hơn 20000 Hz. 
B. Hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz. 
C. Đơn vị của mức cường độ âm là W/m2. 
D. Sóng âm không truyền được trong chân không. 
Câu 27: Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích 
A. hiện tượng quang điện. B. hiện tượng quang - phát quang. 
C. hiện tượng giao thoa ánh sáng. D. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện. 
Câu 28: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cường độ dòng điện trong mạch và 
điện áp ở hai đầu đoạn mạch luôn 
A. lệch pha nhau 60o. B. ngược pha nhau. C. cùng pha nhau. D. lệch pha nhau 90o. 
Câu 29: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s. Lấy g = 10 m/s2, 
π2 = 10. Khi giảm chiều dài dây treo của con lắc 21 cm thì con lắc mới dao động điều hòa với chu kì là 
A. 2,0 s. B. 2,5 s. C. 1,0 s. D. 1,5 s. 
Câu 30: Một vật dao động cưỡng bức do tác dụng của ngoại lực F = 0,5cos10πt (F tính bằng N, t tính 
bằng s). Vật dao động với 
A. tần số góc 10 rad/s. B. chu kì 2 s. C. biên độ 0,5 m. D. tần số 5 Hz. 
Câu 31: Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s. Hai điểm gần nhau 
nhất trên trục Ox mà các phần tử sóng tại đó dao động ngược pha nhau, cách nhau 
A. 2 cm. B. 3 cm. C. 4 cm. D. 1 cm. 
Câu 32: Hạt nhân (đứng yên) phóng xạ α tạo ra hạt nhân con (không kèm bức xạ γ). Ngay sau 
phóng xạ đó, động năng của hạt α 
Po21084
A. nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con. 
B. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con. 
C. lớn hơn động năng của hạt nhân con. 
D. bằng động năng của hạt nhân con. 
Câu 33: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật nhỏ của con 
lắc ở vị trí cân bằng, lò xo có độ dài 44 cm. Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 
A. 40 cm. 

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_cao_dang_nam_2014_mon_vat_li_khoi_a_a1_ma.pdf
  • pdfLi_CD_D_CT_14_DA.pdf