Đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2014 môn Vật lí (Giáo dục thường xuyên) - Mã đề thi 725 (Có đáp án)

Câu 1: Một vật dao động điều hoà với phương trình x =4cos 4πt (x tính bằng cm, t tính bằng s). 
Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật đi qua vị trí cân bằng là 
A. 0,5 s. B. 2 s. C. 0,25 s. D. 1 s. 
Câu 2: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Cường độ dòng điện trong mạch 
A. biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian. B. biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian. 
C. không thay đổi theo thời gian. D. biến thiên điều hoà theo thời gian. 
Câu 3: Trong nguyên tử hiđrô, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En về trạng 
thái dừng có năng lượng Em thấp hơn thì nó phát ra bức xạ có bước sóng 0,1218 μm (trong chân 
không). Độ chênh lệch giữa hai mức năng lượng nói trên là 
A. 1,63.10−18 J. B. 1,63.10−19 J. C. 1,63.10−20 J. D. 1,63.10−24 J. 
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng vân 
đo được trên màn là 1 mm. Nếu dịch chuyển màn ra xa hai khe (theo phương vuông góc với màn) một 
đoạn 20 cm thì khoảng vân đo được là 1,2 mm. Khoảng cách giữa hai khe trong thí nghiệm này là 
A. 0,5 mm. B. 1,0 mm. C. 0,6 mm. D. 1,2 mm. 
Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 100 Ω, 
cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Dòng điện trong đoạn mạch là i =2cos100πt (A). Công suất tiêu thụ 
của đoạn mạch là 
A. 200 2 W. B. 100 W. C. 400 W. D. 200 W. 
Câu 6: Khi truyền tải điện năng đi xa, để giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện, người ta 
dùng biện pháp nào sau đây? 
A. Tăng điện trở suất của dây dẫn. B. Giảm tiết diện của dây dẫn. 
C. Tăng điện áp ở nơi truyền đi. D. Tăng chiều dài dây dẫn. 
Câu 7: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng 
A. các êlectron tự do trong kim loại được ánh sáng làm bứt ra khỏi bề mặt kim loại. 
B. các êlectron thoát khỏi bề mặt kim loại khi kim loại bị đốt nóng. 
C. các êlectron liên kết trong chất bán dẫn được ánh sáng làm bứt ra khỏi bề mặt bán dẫn. 
D. các êlectron liên kết trong chất bán dẫn được ánh sáng giải phóng trở thành các êlectron dẫn
pdf 4 trang Bảo Giang 03/04/2023 2960
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2014 môn Vật lí (Giáo dục thường xuyên) - Mã đề thi 725 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2014 môn Vật lí (Giáo dục thường xuyên) - Mã đề thi 725 (Có đáp án)

Đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2014 môn Vật lí (Giáo dục thường xuyên) - Mã đề thi 725 (Có đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 04 trang) 
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 
Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục thường xuyên 
Thời gian làm bài: 60 phút. 
 Mã đề thi 725 
Họ, tên thí sinh: .......................................................................... 
Số báo danh: ............................................................................. 
Cho biết: hằng số Plăng tốc độ ánh sáng trong chân không 34h 6,625.10 J.s;−= 8c 3.10 m/s.=
Câu 1: Một vật dao động điều hoà với phương trình x 4cos 4 t= π (x tính bằng cm, t tính bằng s). 
Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật đi qua vị trí cân bằng là 
A. 0,5 s. B. 2 s. C. 0,25 s. D. 1 s. 
Câu 2: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Cường độ dòng điện trong mạch 
A. biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian. B. biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian. 
C. không thay đổi theo thời gian. D. biến thiên điều hoà theo thời gian. 
Câu 3: Trong nguyên tử hiđrô, khi nguyên tử c...
A. 15,89 MeV. B. 1682,46 MeV. C. 1564,92 MeV. D. 7,94 MeV. 
Câu 10: Trên một sợi dây AB dài 90 cm, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với tần số 50 Hz. Biết 
tốc độ truyền sóng trên dây là 10 m/s. Số bụng sóng trên dây là 
A. 8. B. 9. C. 10. D. 6. 
 Trang 1/4 - Mã đề thi 725 
Câu 11: Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng các hạt trước phản ứng 
A. luôn nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt sau phản ứng. 
B. có thể lớn hay nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt sau phản ứng. 
C. luôn lớn hơn tổng khối lượng các hạt sau phản ứng. 
D. luôn bằng tổng khối lượng các hạt sau phản ứng. 
Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần cuộn cảm thuần 
có độ tự cảm 
200 ,Ω
3
π
 H và tụ điện có điện dung 20 Fμπ mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp giữa hai đầu tụ điện 
là Cu 100 2 cos(100 t ) (V).2
π= π − Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
A. u 80cos(100 t ) (V).
4
π= π − B. u 80cos(100 t ) (V).
4
π= π + 
C. u 100cos(100 t ) (V).
4
π= π + D. u 100 2 cos(100 t ) (V).
4
π= π − 
Câu 13: Một sóng ngang có tần số 10 Hz, lan truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ 2 m/s. 
Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên sợi dây dao động ngược pha nhau bằng 
A. 0,4 m. B. 0,2 m. C. 0,1 m. D. 0,3 m. 
Câu 14: Giới hạn quang điện của nhôm và của natri lần lượt là 0,36 μm và 0,50 μm. Biết 
 Công thoát của êlectron khỏi nhôm lớn hơn công thoát của êlectron khỏi natri một 
lượng là 
191 eV 1,6.10 J.−=
A. 0,322 eV. B. 0,140 eV. C. 1,546 eV. D. 0,966 eV. 
Câu 15: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm và tụ điện có điện 
dung Tần số dao động riêng của mạch là 
2 mH
0,1 F.μ
A. 1,125.103 Hz. B. 3,225.104 Hz. C. 3,225.103 Hz. D. 1,125.104 Hz. 
Câu 16: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với bước sóng .λ Khoảng cách từ một nút đến 
một bụng kề nó bằng 
A. .
2
λ B. 2 C. .λ .
4
λ D. .λ
Câu 17: Tại một nơi trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do g, một con lắc đơn mà dây treo dài A đang dao 
động điều...c trong các môi trường rắn và cứng như đá, thép. 
B. Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền âm trong nước lớn hơn tốc độ truyền âm trong không khí. 
C. Sóng âm truyền trong không khí với tốc độ nhỏ hơn trong chân không. 
D. Trong một môi trường, tốc độ truyền âm không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường. 
Câu 25: Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng nào dưới 
đây vào bề mặt tấm kẽm thì sẽ không xảy ra hiện tượng quang điện? 
A. 0,30 μm. B. 0,25 μm. C. 0,40 μm. D. 0,20 μm. 
Câu 26: Gọi nđ, nv và nℓ lần lượt là chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng và lam. 
Hệ thức nào sau đây đúng? 
A. nv > nℓ > nđ. B. nℓ > nv > nđ. C. nℓ > nđ > nv. D. nđ > nv > nℓ. 
Câu 27: Đặt điện áp u 250 2 cos100 t (V)= π vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 
thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là 125 2 V. Hệ 
số công suất của đoạn mạch là 
A. 2 .
2
 B. 3 .
2
 C. 1 .
2
 D. 1. 
Câu 28: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây ở cuộn sơ cấp là 5000 vòng, số vòng dây ở cuộn 
thứ cấp là 250 vòng. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là 220 V. Điện áp hiệu dụng ở hai 
đầu cuộn thứ cấp để hở là 
A. B. 5, C. 55 D. 11 4400 V. 5V. V. V.
Câu 29: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều 
A. là các tia không nhìn thấy. 
B. bị lệch trong điện trường. 
C. không có tác dụng nhiệt. 
D. có thể kích thích sự phát quang của một số chất. 
Câu 30: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω. Cơ năng của con lắc là một đại lượng 
A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc ω. 
B. không thay đổi theo thời gian. 
C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc 2ω. 
D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc .
2
ω 
Câu 31: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là sai? 
A. Sóng điện từ là sóng ngang. 
B. Sóng điện từ mang năng lượng. 
C. Sóng điện từ tuân theo quy luật phản xạ, khúc xạ, giao th

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tot_nghiep_trung_hoc_pho_thong_nam_2014_mon_vat_li_gi.pdf
  • pdfDaLiCt_TX_TN_K14.pdf