Đề cương ôn THPTQG môn Toán - Chủ đề: Hàm số (Mức 2) - Năm học 2019- 2020

Câu 19. Tìm tất cả các giả trị của tham số để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng.
A. .
B. .
C. .
D. .

Câu 20. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên .
A. .
B. .
C. .
D. .

Câu 21. Tìm tất các các giá trị thực của tham số để phương trình có ba nghiệm thực phân biệt.
A. .
B. .
C. .
D. .

Câu 22. Đồ thị hàm số nào sau đây nằm phía dưới trục hoành?
A. .
B. .
C. .
D. .

pdf 35 trang Lệ Chi 25/12/2023 460
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề cương ôn THPTQG môn Toán - Chủ đề: Hàm số (Mức 2) - Năm học 2019- 2020", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề cương ôn THPTQG môn Toán - Chủ đề: Hàm số (Mức 2) - Năm học 2019- 2020

Đề cương ôn THPTQG môn Toán - Chủ đề: Hàm số (Mức 2) - Năm học 2019- 2020
TRƯỜNG THPT HA HUY TẬP ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG MÔN TOÁN 
CHỦ ĐỀ HÀM SỐ NĂM HỌC 2019 - 2020 
MỨC ĐỘ 2. THÔNG HIỂU 
Câu 1. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 3 3 5y x x là điểm ? 
A. 3; 1Q . B. 1; 3M . C. 7; 1P . D. 1; 7N . 
Câu 2. Hình bên là đồ thị của hàm số y f x . Hỏi đồ thị hàm số y f x đồng biến trên khoảng 
nào dưới đây? 
A. 2; . B. 1;2 . C. 0;1 . D. 0;1 và 2; . 
Câu 3. Cho hàm số y f x xác định trên \ 1 , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến 
thiên như hình sau 
Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình f x m có đúng ba 
nghiệm thực phân biệt 
A. 4;2 . B.  4;2 . C. 4;2 . D. ;2 . 
Câu 4. Đường thẳng 2 1y x có bao nhiêu điểm chung với đồ thị hàm số 
2 1
1
x x
y
x
. 
A. 3 . B. 1. C. 0 . D. 2 . 
Câu 5. Tích của giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 
4
f x x
x
 trên đoạn  1; 3 bằng. 
A. 
52
3
. B. 20 . C. 6 . D. 
65
3
. 
Câu 6. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 2 2y x x tại điểm có hoành độ...
y
x m
 có tiệm cận đứng. 
A. 2m . B. 2m . C. 2m . D. 2m . 
Câu 20. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số siny mx x đồng biến trên . 
A. 1m . B. 1m . C. 1m . D. 1m . 
Câu 21. Tìm tất các các giá trị thực của tham số m để phương trình 3 3 2 0x x m có ba nghiệm thực 
phân biệt. 
A. 2;2m . B. 1;1m . 
C. ; 1 1;m  . D. 2;m . 
Câu 22. Đồ thị hàm số nào sau đây nằm phía dưới trục hoành? 
A. 4 25 1.y x x B. 3 27 1.y x x x 
C. 4 22 2.y x x D. 4 24 1.y x x 
Câu 23. Hàm số nào trong bốn hàm số sau có bảng biến thiên như hình vẽ sau? 
A. 3 23 1.y x x B. 3 23 1.y x x C. 3 3 2.y x x D. 3 23 2.y x x 
Câu 24. Hàm số 4 22 1y x x đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. 1; . B. ; 1 . C. ;0 . D. 0; . 
Câu 25. (THPT Hoa Lư A-Ninh Bình-lần 1-năm 2017-2018) Đường cong ở hình bên là đồ thị của 
một trong bốn hàm số ở dưới đây. 
 
Hàm số đó là hàm số nào? 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 26. (THPT Hoa Lư A-Ninh Bình-lần 1-năm 2017-2018) Cho hàm số có đạo hàm là hàm số 
 với đồ thị như hình vẽ bên. 
 
Biết rằng đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ âm. Khi đó đồ thị 
hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là bao nhiêu? 
A. B. C. D. 
Câu 27. (THPT Hoa Lư A-Ninh Bình-lần 1-năm 2017-2018) Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị? 
A. B. C. . D. 
Câu 28. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 3 26 9 2y x x x là 
A. 2 4y x . B. 2y x . C. 2 4y x . D. 2 4y x . 
Câu 29. Cho hàm số y f x liên tục trên và có đạo hàm 
2 3
1 1 2f x x x x . Hàm số 
 y f x đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. 1;2 . B. ; 1 . C. 1;1 . D. 2; . 
Câu 30. Hàm số 22y x x nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. ;1 . B. 1;2 . C. 1; . D. 0;1 . 
Câu 31. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số 3 22 3 12 2y x x x trên đoạn  1;2 . 
A. 10M .
B. 6M . C. 11M . D. 15M . 
Câu 32. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số 3
3
y x
x
 trên 0; . 
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG MÔN TOÁN - NĂM HỌC 2019 - 2020
3
A. 44 3m . B. 2 3m ....B. 4 2y x x . C. 3y x x . D. 
1
3
y
x
x
Câu 44. Cho hàm số y f x liên tục trên và có bảng biến thiên như sau: 
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 
A. Hàm số có hai điểm cực trị. 
B. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng 3 . 
C. Đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận. 
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ; 1 , 2; . 
Câu 45. Xét hàm số 
3
1
2
y x
x
 trên đoạn  1;1 . Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A. Hàm số có cực trị trên khoảng 1;1 . 
B. Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn  1;1 . 
C. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại 1x và đạt giá trị lớn nhất tại 1x . 
D. Hàm số nghịch biến trên đoạn  1;1 . 
Câu 46. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 2sin 4sin 5y x x . 
A. 20 . B. 8 . C. 9 . D. 0 . 
Câu 47. Tìm tập giá trị của hàm số 1 9y x x 
A.  1; 9T . B. 2 2; 4T . C. 1; 9T . D. 0; 2 2T . 
Câu 48. Đồ thị của hàm số 3 23 9 1y x x x có hai điểm cực trị A và B . Điểm nào dưới đây thuộc 
đường thẳng AB ? 
A. 1;12N . B. 1; 12M . C. 1;0P D. 0; 1Q . 
Câu 49. Một hình hộp chữ nhật (không phải hình lập phương) có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? 
A. 4 . B. 2 . C. 3. D. 1. 
Câu 50. Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn 
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG MÔN TOÁN - NĂM HỌC 2019 - 2020
5
A. 3 3 1y x x . B. 3 3y x x . C. 3 3y x x . D. 4 2 1y x x . 
Câu 51. Trên đồ thị C của hàm số 
10
1
x
y
x
 có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên? 
A. 4 . B. 2 . C. 10 . D. 6 . 
Câu 52. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn? 
A. sin 2016 cos 2017y x x . B. 2016cos 2017siny x x . 
C. cot 2015 2016siny x x . D. tan 2016 cot 2017y x x . 
Câu 53. Đồ thị của hàm số 3 23y x x mx m ( m là tham số) luôn đi qua một điểm M cố định có 
tọa độ là 
A. 1; 4M . B. 1; 4M . C. 1;2M . D. 1; 2M . 
Câu 54. Giả sử hàm số 4 2y ax bx c có đồ thị là hình bên dưới. 
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 
A. 0, 0, 1

File đính kèm:

 • pdfde_cuong_on_thptqg_mon_toan_chu_de_ham_so_muc_2_nam_hoc_2019.pdf