Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 10: Staying Healthy - A-how do you feel?

1/ Listen and repeat:

2/ Work with a partner. Describe the people in the pictures.

ßStructures:

How do you feel?

How does she feel?

How + do/does + S + feel?

S + is/am/are + adj of sense.

S + feel(s) + adj of sense.

2/ Work with a partner. Describe the people in the pictures.

How does he feel?

He is hungry.

How does he feel?

He is tired.

How does he feel?

He is full.

ppt 17 trang Bảo Giang 30/03/2023 8080
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 10: Staying Healthy - A-how do you feel?", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 10: Staying Healthy - A-how do you feel?

Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 10: Staying Healthy - A-how do you feel?
the teachers to our class! 
An Bình secondary school 
Put the words in the correct to make sentences : 
1. face / a/ she / has / round. 
2. eyes / his / are / brown . 
4. short / has / Ba / hair. 
3. nose / has / small/ she / a. 
She has a round face. 
 His eyes are brown. 
She has a small nose. 
Ba has short hair . 
Staying Healthy 
Unit 10: 
A- how do you feel? 
Thursday,11 th January 2018 
Unit 10: STAYING HEALTHY 
1. Listen and repeat : 
How do you feel? 
 hungry (adj) 
thirsty (adj) 
full (adj) : no 
hot (adj) 
cold (adj) 
tired (adj) 
 : đói 
 : 
 : khát 
 : nóng 
 : mệt 
 : lạnh 
Unit 10:Staying Healthy 
Lesson 1: A1,2 
1/ Listen and repeat: 
a/ New words: 
Feel (n) 
: cảm thấy 
Matching: 
1. cold 
2. hot 
3. full 
 4. hungry 
 5. tired 
 6. thirsty 
B 
D 
F 
E 
A 
C 
Unit 10:Staying Healthy 
 Lesson 1:A1,2. 
1/ Listen and repeat: 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
Unit 10:Staying Healthy 
 Lesson 1:A1,2 
2/ Work with a partner. Descri

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tieng_anh_lop_6_unit_10_staying_healthy_a_how.ppt