Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II môn Tiếng Anh Lớp 6 (Chọn) - Trường THCS An Bình (Có đáp án)

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.( 2,0 đ )

1. A. stand                              B. hand                       C.hat                           D.car

2. A. old                                  B. cold                        C. hot                          D. no

3. A. city                                 B. like                          C. fill                           D. it

4. A. thin                                 B. that                         C. those                       D. this

 

II. Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau.  (2,5 pts)

1. I’m so thirsty. I would like some …………………………, please.

            A. bread                      B. rice                          C. biscuits                   D. orange juice

2. Tea, coffee and juice are ……………………….

            A. foods                      B. fruits                       C. drinks                     D. vegetables

3. I’d like a …………………….of toothpaste, please.

            A. bowl                        B. tube                       C. box                         D. a bottle

4. What would you like ……………………breakfast?

            A. for                          B. when                       C. to                            D. of 

5. There aren’t ……………………..fruits on the shelf.

            A. some                       B. any                          C. much                       D. a

6. …………………………apples do you want?

            A. How long               B. How                       C. How many              D. How much

7. What are you doing? I'm ...................... English exercises.

A. do                           B. does                        C. doing                      D. did

9. What's the weather like ......................the summer?

A. in                            B. on                           C. at                            D. to

8. Nam: Would you like.............coffee, Lan? 

    Lan:    No, thanks.

            A. some                       B. any                          C. much                       D. a

10. Nam usually ...................... chess with Nathan on Sunday afternoon.

doc 3 trang Bảo Giang 30/03/2023 5680
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II môn Tiếng Anh Lớp 6 (Chọn) - Trường THCS An Bình (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II môn Tiếng Anh Lớp 6 (Chọn) - Trường THCS An Bình (Có đáp án)

Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II môn Tiếng Anh Lớp 6 (Chọn) - Trường THCS An Bình (Có đáp án)
Phßng GD-ĐT L¹c Thñy §Ò kh¶o s¸t chÊt LƯỢNG gi÷a kú II 
Tr¦êng THCS an b×nh n¨m häc 2016 - 2017
	 M«n : tiÕng anh 6 CHäN
	 ( thêi gian 45 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.( 2,0 đ )
1. A. stand	B. hand	C.hat	D.car
2. A. old	B. cold	C. hot	D. no
3. A. city	B. like	C. fill	D. it
4. A. thin	B. that	C. those	D. this
II. Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau. (2,5 pts)
1. I’m so thirsty. I would like some , please.
	A. bread	B. rice	C. biscuits	D. orange juice
2. Tea, coffee and juice are .
	A. foods	B. fruits	C. drinks	D. vegetables
3. I’d like a .of toothpaste, please.
	A. bowl	 B. tube	C. box	D. a bottle
4. What would you like breakfast?
	A. for	B. when	C. to	D. of 
5. There aren’t ..fruits on the shelf.
	A. some	B. any	C. much	D. a
6. apples do you want?
	A. How long	B. How	C. How many	D. How much
7. What are you doing? I'm ...................... English exercises.
A. do	B. does	C. doing	D. di............................................................................................. 
IV. Sắp xếp các từ cho sẵn để thành câu hoàn chỉnh. (2,0 p)
1. Thu’s / long / hair / is. 
® 
2. Lan’s / drink / is / apple juice / favorite/.
® 
3. any / bananas / I / don’t / have /.
® 
4. don’t / hot/like / I / weather /.
® 
- The end -
HƯỚNG DẪN
CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II LỚP 6 CHỌN
	MÔN: TIẾNG ANH
I. 0,5 đ x 4 = 2,0 đ
D	2. C	3. B	4. A
II. 0,25 đ x 10 = 2,5 đ
D	2. C	3. B	4. A	5. B
C	7. C	8. A	9. A	10.D
III. 0,5 đ x 2 = 1,0 đ
is listening 	2. has 
IV. 0,5 đ x 5 = 2,5 đ
No, she doesn’t
There are four seasons in her country: spring, summer, fall and winter.
In the spring, the weather is usually warm and beautiful. / It is usually warm and beautiful.
She often goes fishing (with her father.)
In the spring, the weather is usually cold and cloudy./ It is usually cold and cloudy.
V. 0,5 đ x 4 = 2,0 đ
 1. Thu’s hair is long.
 2. Lan’s favorite drink is apple juice.
 3. I don’t have any bananas.
 4. I don’t like hot weather.
	Ng­êi ra ®Ò vµ ®¸p ¸n
 	 NguyÔn Quang Linh

File đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_giua_ky_ii_mon_tieng_anh_6_chon_truon.doc