Ôn tập Unit 10 và Unit 11 môn Tiếng Anh Lớp 6

UNIT 10: STAYING HEALTHY

PART A : HOW DO YOU FEEL?

III/ Exercise

Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại.

1. a. apple         b. orange       c. juice        d. banana

2. a. milk          b. meat           c. tea          d. coffee

3. a. carrot        b. tomato        c. lettuce     d. chicken

4. a. want         b. thirsty         c. cold          d. favorite

5. a. rice          b. meat           c. orange        d. bread

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. ....do you feel, Lan?

a. What       b. How         c. Who        d. When

7. What.... ?

a. you would like       b. would you like       c. you would want      d. would you want.

8. Vegetables,milk nad fruits are .... food.

a. healthy       b. favorite       c. care         d. danger

9. I'm tried. I'd like ....down.

a. sit         b. sitting        c. to sit          d. to sitting

10. Tea, coffee and juice are .... .

a. foods       b. fruits        c. drinks         d. vegetables

doc 6 trang Lệ Chi 19/12/2023 620
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập Unit 10 và Unit 11 môn Tiếng Anh Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Ôn tập Unit 10 và Unit 11 môn Tiếng Anh Lớp 6

Ôn tập Unit 10 và Unit 11 môn Tiếng Anh Lớp 6
 UNIT 10: STAYING HEALTHY
 PART A : HOW DO YOU FEEL?
I/ Vocabulary
hungry (adj): đói 
thirsty (adj): Khát 
full (adj): no 
hot (adj) : nóng 
cold (adj): lạnh 
tired (adj): mệt mỏi 
some (pron) : một vài 
 - orange juice (n) : nước cam ép 
 - a drink : đồ uống 
 - noodle (n) : mì,miến 
 - (to) want = would like : muốn 
 - (to) like : thích 
II/ Structures 
How + do/does + S + feel ?
S + be + adj (feeling) .
What would + S + like ? 
S + would like + . .
Example. 
 Lan : How do you feel ?
 Nam : I’m thirsty.
 Lan : What would you like?
 Nam: I’d like some orange juice .
 Lan : How does he feel ?
 Minh : He’s hungry.
 Lan : What would he like ?
 Minh : He’d like some noodles .
III/ Exercise
Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại.
1. a. apple         b. orange       c. juice        d. banana
2. a. milk          b. meat          c. tea         d. coffee
3. a. carrot        b. tomato        c. lettuce     d. chicken
4. a. want        b. thirsty     ...meat 	D. vegetable
9. My father drinks tea_______ the morning
A. at 	B. in 	C. on 	D. over
UNIT 10: STAYING HEALTHY
 PART C: MY FAVORITE FOOD 
I/ VOCABULARY
tomatoes (n) (realia)
carrots (n) (realia)
lettuce (n) (realia)
potatoes (n) (realia)
beans (n) (picture)
peas (n) (picture)
cabbage (n) (picture)
onions (n) (picture)
iced tea (n) (explanation)
lemonade (n) (explanation)
coffee (n) (realia)
soda (n) (realia)
apple juice ( picture)
like (v) (explanation)
 favourite (translation)
II/ Structures
1, What’s your favorite food / drink ?
I like . ( my favorite food/drink is . . . . . . )
 2, Do/Does + S + like + N ?
 Yes, S + do/does. – No, S + don’t/doesn’t.
 3, What + do/does + S + like ?
 S + like(s) + N.
III/ Exercise
1............is your favorite food?
A. What	B. Where	C. When	D. Who
2. Does Nam like carrots?
A. Yes, he is	B. Yes, he does	C. Yes, he can	D. Yes, he must
3. I am thirsty. I would like some.........................
A. beans	B. pears	C. onion	D. apple juice
4. My mother wants some ...................to cook dinner.
A. ice coffee	B. ice tea	C. rice	D. soda
5. Lettuce, tomatoes, cabbages. They are..................
A. vegetables	B. Fruit	C. food	D. drinks
6. My sister and I .......... our breakfast at school. 
A. . eat	B. eats	C. want	D.wants
7. We have rice, chicken, cabbage and some apples. ........... lunch. 
A. in	B. on	C. at	D. for
8. Apple is my ............ fruit.
A. favor	B.favorite	C. health	D. healthy
9. Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại.
A. carrot	B. tomato	C. lettuce	D. chicken
10. Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại.
A. want	B. thirsty	C. thirsty	D. favorite
 UNIT 11: WHAT DO YOU EAT?
 PART A : AT THE STORE (A1).
I/ VOCABULARY
a bottle of ( cooking oil / water ) ( realia ) : 1 chai dâu ăn
- a gram of ( beef / meat . . ) : 1 kilo thịt bò. . . 
- a kilo of ( rice/ potato ) ; 1 kilo . . . .
-a can of pea / tea . . : 1 lon đậu hạt
- a tube of tooth paste : 1 ống kem
- a

File đính kèm:

  • docon_tap_unit_10_va_unit_11_mon_tieng_anh_lop_6.doc