Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm

BÀI:               MỞ RỘNG VỐN TỪ :    Dũng cảm

            I. Mục đích , yêu cầu:

            -Tiếp tục mở rộng và hệ thống hoá vốn từ thuộc chủ điểm Dũng cảm. Biết một       số thành ngữ gắn với chủ điểm .

            -Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu, chuyển các từ đó vào vốn từ tích cực.

            -Nói đúng , viết đúng nghĩa.

            II. Đồ dùng dạy - học:

            -Bảng phụ viêt sẵn nội dung các BT3,4.

            -Từ điển.

            -5-6 tờ phiếu khổ to.

            -Bảng lớp,…

            III.Các hoạt động dạy - học:

doc 3 trang Bảo Giang 03/04/2023 1920
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm

Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm
Thứ 	ngày	tháng	 năm 2006
	LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
	BÀI:	MỞ RỘNG VỐN TỪ : Dũng cảm
	I. Mục đích , yêu cầu:
	-Tiếp tục mở rộng và hệ thống hoá vốn từ thuộc chủ điểm Dũng cảm. Biết một 	số thành ngữ gắn với chủ điểm .
	-Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu, chuyển các từ đó vào vốn từ tích cực.
	-Nói đúng , viết đúng nghĩa.
	II. Đồ dùng dạy - học:
	-Bảng phụ viêt sẵn nội dung các BT3,4.
	-Từ điển.
	-5-6 tờ phiếu khổ to.
	-Bảng lớp,
	III.Các hoạt động dạy - học:
GV
HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra 2 Hs
-Gv nhận xét + cho điểm
2. Bài mới :
-Trong tiết học LTVC hôm nay,các em sẽ tiếp tục được mở rộng và hệ thống hoá vốn tư thuộc chủ điểm Dũng cảm.Các em còn được biết thêm một số thành ngữ gắn với chủ điểm,biết sử dụng các từ đã học để đặt câu.
3.Luyện tập:
BT1: hoạt động nhóm 6:
-Cho Hs đọc yêu cầu của BT1
-Gv giao việc:Các em có hai nhiệm vụ:Một là tìm những từ cùng nghĩa với từ Dũng cảm.Hai là tìm những từ trái nghĩa với từ Dũng cảm.
-Các en cần biết :Từ cùng nghĩa là n... đọc, lớp lắng nghe.
-Các nhóm làm bài vào giấy.
-Đại diện các nhóm dán kết quả lên bảng lớp.
-Lớp nhận xét.
-1 hs đọc, lớp lắng nghe
Mỗi em chọn 1 từ, đặt một câu.
-Một số hs lần lượt đọc câu mình đã đặt.
-Lớp nhận xét.
-1 hs đọc to, lớp lắng nghe
-Hs điền vào chỗ trống chỗ thích hợp.
-Hs lần lượt đọc bài làm
-Lớp nhận xét.
-1 hs đọc, lớp lắng nghe
-Hs làm bài theo nhóm. Từng nhóm trao đổi để tìm câu thành ngữ nói về lòng dũng cảm.
-1 số hs phát biểu.
-Lớp nhận xét.
-Hs nhẩm HTL các thành ngữ và đặt câu với thành ngữ đã chọn.
-1 hs đọc. lớp lắng nghe
-Hs chọn một thành ngữ và đặt câu với thành ngữ đã chọn.
-Một số hs đọc câu vừa đặt.
-Lớp nhận xét.

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_luyen_tu_va_cau_lop_4_bai_mo_rong_von_tu_du.doc