Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 115) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Câu 38: Cho tứ diện . Gọi lần lượt là trung điềm của là điềm trên cạnh với . Thiết diện tạo bởi mặt phẳng và tứ diện là:
A. Tam giác
B. Tứ giác với là điểm bất kì trên cạnh
C. Hinh bình hành với là điểm trên cạnh
D. Hình thang với là điểm trên cạnh

Câu 39: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để đồ thị hàm số có hai điềm cực trị sao cho tam giác có diện tích bằng ?
A. 0
B. 1
C. Vô số
D. 2

doc 6 trang Lệ Chi 23/12/2023 460
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 115) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 115) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 115) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề thi có 06 trang)
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 – NĂM 2018
Bài thi: TOÁN HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề 
Họ và tên thí sinh:.......................................................... Số báo danh: ..................Mã đề thi 115
Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Cho số phức Tìm điểm biểu diễn của số phức .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Tìm nguyên hàm của hàm số .
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 4: Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại và biết , và SB hợp với đáy một góc 60o. Tính thể tích khối chóp .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng và Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. cắt nhau	B. trùng nhau
C. song song với 	D. chéo nhau
Câu 6: Cho hàm số , khẳng định nào đúng?
A. Hàm số đồng biến trên các khoảng và .
B. Hàm số đồng biến trên khoảng .
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng và .
D. Hàm số đồng biến trên khoảng .
Câu 7: Trong không gia...thị sau đây là của hàm số nào?
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 27: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông tại A, AB = a, BC = 2a. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AC, CC’, A’B và H là hình chiếu của A lên BC. Tính khoảng cách giữa MP và NH
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28: Trong không gian , mặt phẳng đi qua điểm và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho độ dài OA, OB, OC theo thứ tự tạo thành cấp số nhân có công bội bằng 3. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường , trục hoành, trục tung và đường thẳng x = 2. Tìm k để đường thẳng x = k(0 < k< 2) chia hình (H) thành hai phần có diện tích bằng nhau
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng và điểm . Phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua , vuông góc và cắt đường thẳng là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 31: Tổng các nghiệm của phương trình trên là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 32: Cho cấp số cộng có công sai và đạt giá trị nhỏ nhất. Tổng của số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33: Cho hai số thực , thỏa mãn , , . Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức lần lượt bằng:
A. và 	B. và 
C. và 	D. và 
Câu 34: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông tại A, AB = 3, AC = 4, . Hình chiếu của B’ lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm cạnh BC, M là trung điểm cạnh A’B’. Cosin của góc tạo bởi mp(AMC’) và mp(A’BC) bằng
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 35: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng và hai điểm . Mặt cầu đi qua hai điểm và tiếp xúc với tại điểm . Biết rằng luôn thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính của đường tròn đó
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 36: Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển nhị thức Newton .
A. 	B. 	C. 9405	D. 
Câu 37: Gọi S là tập tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số nghịch biến trên R. Hỏi tập có bao nhiêu số nguyên?
A. Vô số	B. 	C. .	D. 
Câu 38: Cho tứ diện ABCD. Gọi M v... 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_qg_lan_2_nam_2018_mon_toan_ma_de_115_truong.doc
  • xlsxdap an môn Toan de thi thu THPTQG năm 2018.xlsx