Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 109) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Câu 31: Tổng các nghiệm của phương trình trên là:
A.
B.
C.
D.

Câu 32: Cho tứ diện . Gọi lần lượt là trung điểm của là điểm trên cạnh với . Thiết diện tạo bới mặt phẳng và tứ diện là:
A. Tam giác
B. Hình thang với là điểm trên cạnh
C. Tứ giác với là điểm bất kì trên cạnh
D. Hình bình hành với là điểm trên cạnh

doc 6 trang Lệ Chi 23/12/2023 500
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 109) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 109) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 109) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề thi có 06 trang)
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 – NĂM 2018
Bài thi: TOÁN HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề 
Họ và tên thí sinh:.......................................................... Số báo danh: ..................Mã đề thi 109
Câu 1: Phương trình có tích hai nghiệm bằng
A. 3	B. – 8	C. 27	D. 9
Câu 2: Cho hàm số , khẳng định nào đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng và .
B. Hàm số đồng biến trên khoảng .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng .
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng và .
Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng và Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. cắt nhau	B. song song với 
C. chéo nhau	D. trùng nhau
Câu 4: Tính tích phân .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Gọi là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình Tính 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 7: Cho hai hàm số và liên tục trên K. Khẳng định nào sau đây sai?
A. với 	B. 
C. 	D. 
Câu ...= 9x - 8; y = 9x + 24
C. y = 9x+24	D. y = 9x + 8
Câu 27: Cho . Chọn ngẫu nhiên 3 số trong tập hợp X. Tính xác suất để trong ba số được chọn không có hai số liên tiếp.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28: Gọi S là tập tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số nghịch biến trên R. Hỏi tập có bao nhiêu số nguyên?
A. 	B. 	C. Vô số	D. .
Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng và hai điểm Điểm P(a; b; c) thuộc d sao cho tam giác MNP cân tại P. Tính 3a + b + c
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Cho cấp số cộng có công sai và đạt giá trị nhỏ nhất. Tổng của số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 31: Tổng các nghiệm của phương trình trên là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 32: Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC, E là điểm trên cạnh CD với ED = 3EC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD là:
A. Tam giác MNE
B. Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC
C. Tứ giác MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD
D. Hình bình hành MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC
Câu 33: Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển nhị thức Newton .
A. 	B. 	C. 9405	D. 
Câu 34: Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên . Đồ thị hàm số như hình vẽ sau. Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 35: Cho với . Biết .Tính giá trị của
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 36: Biết rằng hai số phức thỏa mãn và . Số phức z có phần thực là a và phần ảo là b thỏa mãn 3a – 2b = 12. Giá trị nhỏ nhất của bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 37: Cho hai số thực , thỏa mãn , , . Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức lần lượt bằng:
A. và 	B. và 
C. và 	D. và 
Câu 38: Cho tứ diện ABCD. Tam giác ABC vuông tại A, , . Tam giác DAB, DAC lần lượt vuông tại B và C. Khoảng cách từ C tới mặt phẳng (ABD) bằng . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 39: Trong không gian , mặt phẳng đi qua điểm và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho độ dài OA, OB, OC theo thứ tự tạo thành cấp số nhân có công... 	C. 	D. 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_qg_lan_2_nam_2018_mon_toan_ma_de_109_truong.doc
  • xlsxdap an môn Toan de thi thu THPTQG năm 2018.xlsx