Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 103) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Câu 37: Trong không gian , mặt phẳng đi qua điểm và cắt các tia lần lượt tại sao cho độ dài theo thứ tự tạo thành cấp số nhân có công bội bằng 3 . Tính khoảng cách từ gốc tọa độ tới mặt phẳng .
A.
B.
C.
D.

Câu 38: Cho hình thang cong giới hạn bởi các đường , trục hoành và đường thẳng . Tìm để đường thẳng chia hình thành hai phần có diện tích bằng nhau
A.
B.
C.
D.

Câu 39: Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại . Gọi lần lượt là trung điểm của là hình chiếu củ̉ lền . Tính khoảng cách giữa
A. .
B. .
C. .
D. .

doc 6 trang Lệ Chi 23/12/2023 400
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 103) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 103) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 103) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề thi có 06 trang)
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 – NĂM 2018
Bài thi: TOÁN HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề 
Họ và tên thí sinh:.......................................................... Số báo danh: ..................Mã đề thi 103
Câu 1: Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại và biết , và SB hợp với đáy một góc 60o. Tính thể tích khối chóp .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm . Mặt phẳng (P) đi qua A và song song với mặt phẳng (Q) : x + 2y – 3z + 2 = 0 có phương trình là
A. x + 2y – 3z – 7 = 0	B. x + 2y – 3z – 9 = 0	C. x + 2y – 3z + 9 = 0	D. x + 2y – 3z + 7 = 0
Câu 5: Cho số phức Tìm điểm biểu diễn của số phức .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho hàm số , có bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 
A. Hàm số đạt cực tiểu tại 	B. Hàm số có bốn...26: Tìm nguyên hàm của hàm số .
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 27: Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển nhị thức Newton .
A. 9405	B. 	C. 	D. 
Câu 28: Số giá trị nguyên của tham số để phương trình có nghiệm trái dấu là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Cho . Chọn ngẫu nhiên 3 số trong tập hợp X. Tính xác suất để trong ba số được chọn không có hai số liên tiếp.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Biết rằng hai số phức thỏa mãn và . Số phức z có phần thực là a và phần ảo là b thỏa mãn 3a – 2b = 12. Giá trị nhỏ nhất của bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 31: Một vật đang chuyển động với vận tốc v = 25(m/s) thì thay đổi vận tốc với gia tốc được tính theo thời gian t là .Tính quảng đường vật đi được kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến lúc vật đạt vận tốc lớn nhất
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 32: Cho với . Biết .Tính giá trị của
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33: Tổng các nghiệm của phương trình trên là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 34: Cho hàm số liên tục trên thỏa mãn điều kiện và . Giá trị . Tính 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 35: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng và hai điểm . Mặt cầu đi qua hai điểm và tiếp xúc với tại điểm . Biết rằng luôn thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính của đường tròn đó
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 36: Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số để phương trình có nghiệm phân biệt là: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 37: Trong không gian , mặt phẳng đi qua điểm và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho độ dài OA, OB, OC theo thứ tự tạo thành cấp số nhân có công bội bằng 3. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 38: Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường , trục hoành và đường thẳng x = 2. Tìm k để đường thẳng x = k(0 < k< 2) chia hình (H) thành hai phần có diện tích bằng nhau
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 39: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông tại A, AB = a, BC = 2a. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AC, CC’, A’B và H là hình chiếu của A lên BC. Tính khoảng cách giữa MP và NH
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu ...-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_qg_lan_2_nam_2018_mon_toan_ma_de_103_truong.doc
  • xlsxdap an môn Toan de thi thu THPTQG năm 2018.xlsx