Đề cương ôn THPTQG môn Toán - Chủ đề: Nón trụ cầu (Mức 1) - Năm học 2019- 2020

Câu 3. Cho một khối trụ có diện tích xung quanh của khối trụ bằng . Tính thể tích của khối trụ biết khoảng cách giữa hai đáy bằng 10 .
A. .
B. .
C. .
D. .

Câu 4. Chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau.
A. Khối lăng trụ có đáy có diện tích đáy là , đường cao của lăng trụ là , khi đó thể tích khối lăng trụ là .
B. Diện tích xung quanh của mặt nón có bán kính đường tròn đáy và đường
C. Mặt cầu có bán kính là thì thể tích khối cầu là .
D. Diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đường tròn đáy và chiều cao của trụ .

pdf 9 trang Lệ Chi 25/12/2023 500
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn THPTQG môn Toán - Chủ đề: Nón trụ cầu (Mức 1) - Năm học 2019- 2020", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề cương ôn THPTQG môn Toán - Chủ đề: Nón trụ cầu (Mức 1) - Năm học 2019- 2020

Đề cương ôn THPTQG môn Toán - Chủ đề: Nón trụ cầu (Mức 1) - Năm học 2019- 2020
TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG MÔN TOÁN 
CHỦ ĐỀ NÓN TRỤ CẦU NĂM HỌC 2019 - 2020 
MỨC ĐỘ 1. 
Câu 1. Cho hình nón có bán kính đáy là 3r và độ dài đường sinh 4l . Diện tích xung quanh của 
hình nón đã cho là 
A. 24S . B. 8 3S . C. 16 3S . D. 4 3S . 
Câu 2. Cho hình nón đỉnh S có đáy là đường tròn tâm O , bán kính R . Biết SO h . Độ dài đường sinh 
của hình nón bằng 
A. 2 2h R . B. 2 2h R . C. 2 22 h R . D. 2 22 h R . 
Câu 3. Cho một khối trụ có diện tích xung quanh của khối trụ bằng 80 . Tính thể tích của khối trụ biết 
khoảng cách giữa hai đáy bằng 10 . 
A. 160 . B. 400 . C. 40 . D. 64 . 
Câu 4. Chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau. 
A. Khối lăng trụ có đáy có diện tích đáy là B , đường cao của lăng trụ là h , khi đó thể tích khối 
lăng trụ là V Bh . 
B. Diện tích xung quanh của mặt nón có bán kính đường tròn đáy r và đường sinh l là S rl 
. 
C. Mặt cầu có bán kính là R thì thể tích khối cầu là 34V R . 
D. Diện tích toàn phần của hình trụ có bán...iện tích 16π thì bán kính mặt cầu bằng 
A. 2 . B. 4 2 . C. 2 2 . D. 4 . 
Câu 15. Hình trụ tròn xoay có độ dài đường sinh bằng l và bán kính đáy bằng r có diện tích xung quanh 
xq
S cho bởi công thức 
A. 2xqS rl . B. xqS rl . C. 
22xqS r . D. 
24xqS r . 
Câu 16. Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay có độ dài đường sinh l và bán kính đáy r được tính 
bằng công thức nào dưới đây? 
A. xqS rl . B. 
2
xqS r l . C. 2xqS rl . D. 4xqS rl . 
Câu 17. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng 
2 1 3
:
3 1
2
x y z
d
. Điểm nào sau đây không 
thuộc đường thẳng d ? 
A. 2; 1; 3N . B. 5; 2; 1P . C. 1;0; 5Q . D. 2;1;3M . 
Câu 18. Một khối cầu có thể tích bằng 
32
3
. Bán kính R của khối cầu đó là 
A. 2R . B. 32R . C. 4R . D. 
2 2
3
R . 
Câu 19. Mệnh đề nào sau đây là sai? 
A. Tồn tại một mặt trụ tròn xoay chứa tất cả các cạnh bên của một hình lập phương. 
B. Tồn tại một mặt trụ tròn xoay chứa tất cả các cạnh bên của một hình hộp. 
C. Tồn tại một mặt nón tròn xoay chứa tất cả các cạnh bên của một hình chóp tứ giác đều. 
D. Tồn tại một mặt cầu chứa tất cả các đỉnh của một hình tứ diện đều. 
Câu 20. Tính diện tích xung quanh S của hình trụ có bán kính bằng 3 và chiều cao bằng 4 . 
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG MÔN TOÁN - NĂM HỌC 2019 - 2020
2
A. 12S . B. 42S . C. 36S . D. 24S . 
Câu 21. Khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 24 2cm , chiều cao bằng 3 cm thì có thể tích bằng 
A. 372 cm . B. 3126 cm . C. 324 cm . D. 38 cm . 
Câu 22. Công thức tính thể tích V của khối cầu có bán kính bằng R là 
A. 24V R . B. 2
4
3
V R . C. 3
4
3
V R . D. 3V R . 
Câu 23. Cho khối nón có bán kính 5r và chiều cao 3h . Tính thể tích V của khối nón. 
A. 9 5V . B. 3 5V . C. 5V . D. 5V . 
Câu 24. Cho hình trụ có chiều cao h và bán kính đáy R công thức thể tích của khối trụ đó là. 
A. 2Rh . B. 2R h . C. 2
1
3
Rh . D. 2
1
3
R h . 
Câu 25. Cho hình trụ có chiều cao h và bán kính đáy R công thức thể tích của khối trụ đó là. 
A. 2Rh . B. 2R h . C. 2
1
3
Rh . D. ...p. D. một đường tròn. 
Câu 38. Gọi , , R S V lần lượt là bán kính, diện tích và thể tích của khối cầu. Công thức nào sau đây sai? 
A. 3
4
.
3
V R B. 2.S R C. 3 . .V S R D. 24 .S R 
Câu 39. Một hình trụ có bán kính đáy 5cmr , chiều cao 7cmh . Tính diện tích xung quang của hình 
trụ. 
A. 235π cmS . B. 270π cmS . C. 270 π cm
3
S . D. 235 π cm
3
S . 
Câu 40. Gọi r là bán kính đường tròn đáy và l là độ dài đường sinh của hình trụ. Diện tích xung quanh 
của hình trụ là 
A. 22 r l . B. rl . C. 2 rl . D. 
1
3
rl . 
Câu 41. Thể tích khối lăng trụ có chiều cao h và diện tích đáy bằng B là. 
A. 
1
2
V Bh . B. 
1
6
V Bh . C. 
1
3
V Bh . D. V Bh . 
Câu 42. Cho hình trụ có bán kính đáy 5 cmr và khoảng cách giữa hai đáy bằng 7 cm . Diện tích 
xung quanh của hình trụ là 
A. 235π cm . B. 270π cm . C. 2120π cm . D. 260π cm . 
Câu 43. Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a . Diện 
tích xung quanh của hình nón bằng 
A. 
2π 2
4
a
. B. 
22π 2
3
a
. C. 
2π 2
2
a
. D. 2π 2a . 
Câu 44. Hình trụ có bán kính đáy bằng a và chiều cao bằng 3a . Khi đó diện tích toàn phần của hình 
trụ bằng 
A. 22 3 1a . B. 2 1 3a . C. 2 3a . D. 22 1 3a . 
Câu 45. Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a . Diện 
tích xung quanh của hình nón bằng 
A. 
2π 2
4
a
. B. 
22π 2
3
a
. C. 
2π 2
2
a
. D. 2π 2a . 
Câu 46. Hình trụ có bán kính đáy bằng a và chiều cao bằng 3a . Khi đó diện tích toàn phần của hình 
trụ bằng 
A. 22 3 1a . B. 2 1 3a . C. 2 3a . D. 22 1 3a . 
Câu 47. Một hình trụ có chiều cao bằng 3 , chu vi đáy bằng 4 . Tính thể tích của khối trụ? 
A. 18 . B. 10 . C. 12 . D. 40 . 
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG MÔN TOÁN - NĂM HỌC 2019 - 2020
4
Câu 48. Cho khối nón có đường cao h và bán kính đáy r . Tính thể tích của khối nón. 
A. 2 22 r h r . B. 2
1
3
r h . C. 2 2r h r . D. 2r h . 
Câu 49. Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt của

File đính kèm:

  • pdfde_cuong_on_thptqg_mon_toan_chu_de_non_tru_cau_muc_1_nam_hoc.pdf