Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 224) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Câu 91: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm giảm số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?

A. Lặp đoạn.                                                            B. Đảo đoạn.

C. Mất đoạn.                                                            D. Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.

Câu 92: Sự đóng chủ động của khí khổng diễn ra khi nào?

A. Khi cây ở ngoài sáng và thiếu nước.                  B. Khi cây ở trong tối.

C. Khi cây ở ngoài sáng.                                         D. Khi lượng axit abxixic (AAB) giảm đi.

Câu 93: Nội dung nào sau đây phù hợp với tính thoái hóa của mã di truyền?

A. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba, không gối lên nhau.

B. Nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin.

C. Một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.

D. Tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

Câu 94: Phân tử prôtêin được tổng hợp từ gen đột biến kém phân tử prôtêin được tổng hợp từ gen bình thường 1 axit amin và có 2 axit amin mới. Đây là dạng đột biến mất 3 cặp nuclêôtit thuộc

A. 2 bộ ba khác nhau.      B. 3 bộ ba kế tiếp.           C. 3 bộ ba khác nhau.      D. 4 bộ ba kế tiếp.

Câu 95: Trường hợp nào dưới đây làm giảm huyết áp và vận tốc máu?

A. Sống trong không khí có nhiều khí CO.             B. Sau khi nín thở quá lâu.

C. Tuyến trên thận tiết ra ít anđôstêron.                  D. Sau khi ăn mặn, uống nhiều nước.

Câu 96: Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau ở cả F1 và F2, tỉ lệ kiểu hình phân bố không đều ở hai giới tính thì có thể rút ra kết luận gì?

A. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y.

B. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trong tế bào chất.

C. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên nhiễm sắc thể thường.

D. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X.

doc 5 trang Lệ Chi 23/12/2023 460
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 224) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 224) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 224) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT TP VINH
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
 (Đề thi có 05 trang)
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi: 224
Họ và tên thí sinh:............................................... SBD:.................
Câu 81: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu kali của cây là
A. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.
B. sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng.
C. lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
D. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
Câu 82: Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về dòng năng lượng trong hệ sinh thái?
A. Ở mỗi bậc dinh dưỡng, phần lớn năng lượng bị tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt, chất thải,... chỉ có khoảng 10% năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn.
B. Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng l...hành tế bào lai.	B. đã được xử lí làm tan thành tế bào.
C. đã được xử lí làm tan màng sinh chất.	D. xôma tự do được tách ra từ mô sinh dưỡng.
Câu 89: Một gen lặn có hại có thể biến mất hoàn toàn khỏi quần thể bởi
A. di – nhập gen.	B. chọn lọc tự nhiên.
C. đột biến ngược.	D. các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 90: Di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ do
A. con lai mang tất cả các tính trạng của mẹ.	B. con lai mang tính trạng của mẹ.
C. con lai nhận được nhiễm sắc thể từ mẹ.	D. con giống mẹ do hiện tượng trinh sinh.
Câu 91: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm giảm số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?
A. Lặp đoạn.	B. Đảo đoạn.
C. Mất đoạn.	D. Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.
Câu 92: Sự đóng chủ động của khí khổng diễn ra khi nào?
A. Khi cây ở ngoài sáng và thiếu nước.	B. Khi cây ở trong tối.
C. Khi cây ở ngoài sáng.	D. Khi lượng axit abxixic (AAB) giảm đi.
Câu 93: Nội dung nào sau đây phù hợp với tính thoái hóa của mã di truyền?
A. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba, không gối lên nhau.
B. Nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin.
C. Một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.
D. Tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.
Câu 94: Phân tử prôtêin được tổng hợp từ gen đột biến kém phân tử prôtêin được tổng hợp từ gen bình thường 1 axit amin và có 2 axit amin mới. Đây là dạng đột biến mất 3 cặp nuclêôtit thuộc
A. 2 bộ ba khác nhau.	B. 3 bộ ba kế tiếp.	C. 3 bộ ba khác nhau.	D. 4 bộ ba kế tiếp.
Câu 95: Trường hợp nào dưới đây làm giảm huyết áp và vận tốc máu?
A. Sống trong không khí có nhiều khí CO.	B. Sau khi nín thở quá lâu.
C. Tuyến trên thận tiết ra ít anđôstêron.	D. Sau khi ăn mặn, uống nhiều nước.
Câu 96: Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau ở cả F1 và F2, tỉ lệ kiểu hình phân bố không đều ở hai giới tính thì có thể rút ra kết luận gì?
A. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y.
B. Tính trạng bị chi p... đổi của môi trường.
(5) Nghiên cứu diễn thế giúp chúng ta có thể khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường.
A. 1. 	B. 3. 	C. 2. 	D. 4.
Câu 100: Trong mối quan hệ nào sau đây cả hai loài đều bị ảnh hưởng bất lợi?
A. Quan hệ cạnh tranh.	B. Quan hệ vật kí sinh - sinh vật chủ.
C. Quan hệ ức chế - cảm nhiễm.	D. Quan hệ sinh vật ăn thịt - con mồi.
Câu 101: Sản phẩm quang hợp ổn định đầu tiên của chu trình canvin là
A. ALPG (anđêhit photphoglixêric).	B. AM (axitmalic).
C. APG (axit phốtphoglixêric).	D. RiDP (ribulôzơ - 1,5 – điphôtphat).
Câu 102: Với quy luật di truyền liên kết, phát biểu nào sau đây là không thực sự thoả đáng?
A. Tần số các kiểu hình thiểu số phụ thuộc khoảng cách 2 gen liên kết.
B. Các lớp kiểu hình trái ngược nhau thì có tần số ngang nhau.
C. Các lớp kiểu hình thường gặp nhất là các dạng không tái tổ hợp.
D. Các lớp kiểu hình tạo ra do sự tái tổ hợp và tạo ra do liên kết luôn khác nhau.
Câu 103: Sự di truyền một bệnh ở người do 1 trong 2 alen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết các nhóm máu tương ứng của mỗi người. Biết rằng sự di truyền bệnh trên độc lập với di truyền các nhóm máu, quá trình giảm phân bình thường và không có đột biến xảy ra. 
Xác suất để cặp vợ chồng (7) và (8) ở thế hệ (III) sinh con trai có nhóm máu A và không bị bệnh trên là
A. 3/24	B. 5/36.	C. 3/48	D. 5/72.
Câu 104: Hệ nhóm máu A, AB, B và O ở người do một gen trên nhiễm sắc thể thường có 3 alen là IA, IB và IO quy định; kiểu gen IAIA, IAIO quy định nhóm máu A; kiểu gen IBIB, IBIO quy định nhóm máu B; kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB; kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O. Một quần thể người đang cân bằng di truyền có 9% người nhóm máu O; 27% người nhóm máu A còn lại là người nhóm máu B và AB. Theo li thuyết, tỉ lệ nguời nhóm máu B có kiểu gen dị hợp tử trong quần thể này là
A. 40%.	B. 18%.	C. 24%.	D. 16%.
Câu 105: Khi nói về hệ sinh thái nhân tạo, có các phát biểu sau:
 (1) Nh

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_qg_lan_2_mon_sinh_hoc_nam_2018_ma_de_224_tru.doc
  • docxĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 2-2018 HHT.docx