Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 223) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Câu 91: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm tăng số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?

A. Mất đoạn.          B. Lặp đoạn.         C. Đảo đoạn.         D. Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.

Câu 92: Sự mở chủ động của khí khổng diễn ra khi nào?

A. Khi cây ở ngoài ánh sáng                                   B. Khi cây ở trong bóng râm.

C. Khi cây thiếu nước.                                            D. Khi lượng axit abxixic (AAB) tăng lên.

Câu 93: Nội dung nào sau đây phù hợp với tính đặc hiệu của mã di truyền?

A. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba, không gối lên nhau.

B. Tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

C. Một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.

D. Nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin.

Câu 94: Phân tử prôtêin được tổng hợp từ gen đột biến kém phân tử prôtêin được tổng hợp từ gen bình thường 1 axit amin và có 1 axit amin mới. Đây là dạng đột biến mất 3 cặp nuclêôtit thuộc

A. 1 bộ ba.                       B. 2 bộ ba kế tiếp.           C. 2 bộ ba khác nhau.      D. 3 bộ ba kế tiếp.

Câu 95: Trường hợp nào dưới đây làm tăng huyết áp và vận tốc máu?

A. Sống ở nơi có không khí trong lành, nhiều cây xanh.

B. Đang nghỉ ngơi, thư giãn.

C. Tuyến trên thận tiết ra ít anđôstêron.

D. Sau khi nín thở quá lâu.

Câu 96: Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau ở cả F1 và F2, tỉ lệ kiểu hình phân bố đều ở hai giới tính thì có thể rút ra kết luận gì?

A. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trong tế bào chất.

B. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y.

C. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X.

D. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên nhiễm sắc thể thường.

doc 5 trang Lệ Chi 23/12/2023 420
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 223) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 223) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 223) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT TP VINH
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
 (Đề thi có 05 trang)
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi: 223
Họ và tên thí sinh:............................................... SBD:.................
Câu 81: Vai trò của kali đối với thực vật là
A. thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.
B. thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim, cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.
C. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim.
D. thành phần của prôtêin và axít nuclêic.
Câu 82: Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với một hệ sinh thái?
A. Trong hệ sinh thái sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng là rất lớn.
B. Trong hệ sinh thái sự biến đổi vật chất diễn ra theo chu trình.
C. Trong hệ sinh thái càng lên bậc dinh dưỡng cao năng lượng càng giảm dần.
D. Trong hệ sinh thái sự biến đổi năng lượng có tín...ú thêm do
A. thiên tai làm giảm kích thước của quần thể một cách đáng kể.
B. các cá thể nhập cư mang đến quần thể những alen mới.
C. sự giao phối của các cá thể có cùng huyết thống hoặc giao phối có chọn lọc.
D. chọn lọc tự nhiên đào thải những kiểu hình có hại ra khỏi quần thể.
Câu 90: Di truyền theo dòng mẹ là hiện tượng di truyền các gen
A. nằm trên nhiễm sắc thể X hoặc trên nhiễm sắc thể Y.
B. nằm trên nhiễm sắc thể thường.
C. nằm ở ngoài tế bào chất.
D. có thể nằm trong nhân hoặc ngoài nhân.
Câu 91: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm tăng số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?
A. Mất đoạn. B. Lặp đoạn. C. Đảo đoạn.	D. Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.
Câu 92: Sự mở chủ động của khí khổng diễn ra khi nào?
A. Khi cây ở ngoài ánh sáng	B. Khi cây ở trong bóng râm.
C. Khi cây thiếu nước.	D. Khi lượng axit abxixic (AAB) tăng lên.
Câu 93: Nội dung nào sau đây phù hợp với tính đặc hiệu của mã di truyền?
A. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba, không gối lên nhau.
B. Tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.
C. Một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.
D. Nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin.
Câu 94: Phân tử prôtêin được tổng hợp từ gen đột biến kém phân tử prôtêin được tổng hợp từ gen bình thường 1 axit amin và có 1 axit amin mới. Đây là dạng đột biến mất 3 cặp nuclêôtit thuộc
A. 1 bộ ba.	B. 2 bộ ba kế tiếp.	C. 2 bộ ba khác nhau.	D. 3 bộ ba kế tiếp.
Câu 95: Trường hợp nào dưới đây làm tăng huyết áp và vận tốc máu?
A. Sống ở nơi có không khí trong lành, nhiều cây xanh.
B. Đang nghỉ ngơi, thư giãn.
C. Tuyến trên thận tiết ra ít anđôstêron.
D. Sau khi nín thở quá lâu.
Câu 96: Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau ở cả F1 và F2, tỉ lệ kiểu hình phân bố đều ở hai giới tính thì có thể rút ra kết luận gì?
A. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trong tế bào chất.
B. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y.
C. Tính t...và khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường.
A. 2. 	B. 1. 	C. 4.	D. 3. 
Câu 100: Một loài cây dây leo họ Thiên lí sống bám trên cây thân gỗ. Một phần thân của dây leo phồng lên tạo nhiều khoang trống làm thành tổ cho nhiều cá thể kiến sinh sống trong đó. Loài dây leo thu nhận chất dinh dưỡng là thức ăn của kiến đem về dự trữ trong tổ. Kiến sống trên cây gỗ góp phần diệt chết các loài sâu đục thân cây. Mối quan hệ sinh thái giữa dây leo và kiến, dây leo và cây thân gỗ, kiến và cây thân gỗ lần lượt là
A. vật ăn thịt – con mồi, hợp tác, hội sinh.	B. cộng sinh, kí sinh vật chủ, hợp tác.
C. ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh, hợp tác.	D. cộng sinh, hội sinh, hợp tác.
Câu 101: Chất được tách ra khỏi chu trình canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucôzơ là
A. AM (axitmalic).	B. ALPG (anđêhit photphoglixêric).
C. RiDP (ribulôzơ - 1,5 – điphôtphat).	D. APG (axit phốtphoglixêric).
Câu 102: Cách tính tần số hoán vị gen : 
(Tổng số KH khác bố mẹ/ Tổng số cá thể trong kết quả của phép lai phân tích) x 100%
A. đúng cho mọi trường hợp cá thể đem lai phân tích có kiểu gen dị hợp kép.
B. không áp dụng được cho bất kì 1 trường hợp nào.
C. đúng trong trường hợp cá thể đem lai phân tích có kiểu gen dị hợp chéo.
D. đúng trong trường hợp cá thể đem lai phân tích có kiểu gen dị hợp đều.
Câu 103: Lai cây bí quả dẹt thuần chủng với cây bí quả dài thuần chủng (P), thu được F1. Cho các câv F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 180 cây bí quả dẹt, 120 cây bí quả tròn và 20 cây bí quả dài. Cho biết không xảy ra đột biến. (1). Các cây F1 giảm phân cho 4 loại giao tử. 
(2). F2 có 9 loại kiểu gen. Cho các phát biểu sau:
(3). Tất cả các cây quả tròn F2 đều có kiểu gen giống nhau. 
(4). Trong tổng số cây bí quả dẹt F2, số cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/16. 
Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu không đúng?
A. 4	B. 2	C. 3	D. 1
Câu 104: Hệ nhóm máu A, AB, B và O ở người do một gen trên nhiễm sắc thể thường có 3 alen là IA, IB và IO quy định; kiểu gen IAIA, IAIO quy định nhóm máu A; kiểu gen

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_qg_lan_2_mon_sinh_hoc_nam_2018_ma_de_223_tru.doc
  • docxĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 2-2018 HHT.docx