Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 221) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Câu 91: Vai trò của kali đối với thực vật là

A. thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim, cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

B. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim.

C. thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.

D. thành phần của prôtêin và axít nuclêic.

Câu 92: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm tăng số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?

A. Lặp đoạn.                                                            B. Mất đoạn.

C. Đảo đoạn.                                                            D. Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.

Câu 93: Chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung các con vật khác nhau, tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen giống nhau. Phương pháp này được gọi là

A. nhân bản vô tính động vật.                                 B. công nghệ tế bào.

C. cấy truyền phôi.                                                  D. cấy truyền hợp tử.----------------------------------

Câu 94: Có bao nhiêu phát biểu đúng về diễn thế sinh thái?

(1) Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu,... hoặc do sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, hoặc do hoạt động khai thác tài nguyên của con người.

(2) Diễn thế thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.

(3) Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống và thường dẫn đến một quần xã ổn định.

(4) Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

(5) Nghiên cứu diễn thế giúp chúng ta có thể khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường.

A. 4.                                 B. 3.                                 C. 1.                                 D. 2. 

doc 5 trang Lệ Chi 23/12/2023 280
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 221) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 221) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 221) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT TP VINH
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
 (Đề thi có 05 trang)
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi: 221
Họ và tên thí sinh:............................................... SBD:.................
Câu 81: Nhân tố nào sau đây có thể làm cho một alen có lợi bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại trở nên phổ biến trong quần thể?
A. Chọn lọc tự nhiên.	B. Đột biến.
C. Giao phối không ngẫu nhiên.	D. Các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 82: Di truyền theo dòng mẹ là hiện tượng di truyền các gen
A. nằm trên nhiễm sắc thể X hoặc trên nhiễm sắc thể Y.
B. có thể nằm trong nhân hoặc ngoài nhân.
C. nằm trên nhiễm sắc thể thường.
D. nằm ở ngoài tế bào chất.
Câu 83: Trường hợp nào các cá thể trong quần thể phân bố đồng đều?
A. Điều kiện sống phân bố không đồng đều, các cá thể hỗ trợ nhau chống lại các điều kiện bất lợi của môi trường.
B. Điều kiện sống phân...l để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ.
D. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn.
Câu 90: Vốn gen của quần thể giao phối có thể được làm phong phú thêm do
A. thiên tai làm giảm kích thước của quần thể một cách đáng kể.
B. các cá thể nhập cư mang đến quần thể những alen mới.
C. chọn lọc tự nhiên đào thải những kiểu hình có hại ra khỏi quần thể.
D. sự giao phối của các cá thể có cùng huyết thống hoặc giao phối có chọn lọc.
Câu 91: Vai trò của kali đối với thực vật là
A. thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim, cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.
B. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim.
C. thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.
D. thành phần của prôtêin và axít nuclêic.
Câu 92: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm tăng số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?
A. Lặp đoạn.	B. Mất đoạn.
C. Đảo đoạn.	D. Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.
Câu 93: Chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung các con vật khác nhau, tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen giống nhau. Phương pháp này được gọi là
A. nhân bản vô tính động vật.	B. công nghệ tế bào.
C. cấy truyền phôi.	D. cấy truyền hợp tử.----------------------------------
Câu 94: Có bao nhiêu phát biểu đúng về diễn thế sinh thái?
(1) Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu,... hoặc do sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, hoặc do hoạt động khai thác tài nguyên của con người.
(2) Diễn thế thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.
(3) Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống và thường dẫn đến một quần xã ổn định.
(4) Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
(5) Nghiên cứu diễn thế giúp chúng ta có thể khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trư...ổng hợp từ gen bình thường 1 axit amin và có 1 axit amin mới. Đây là dạng đột biến mất 3 cặp nuclêôtit thuộc
A. 1 bộ ba.	B. 2 bộ ba kế tiếp.	C. 2 bộ ba khác nhau.	D. 3 bộ ba kế tiếp.
Câu 100: Có bao nhiêu nhận định sau đây không đúng khi nói về quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực?
(1) Số lượt tARN bằng số côđon trên mARN.
(2) Với 2 loại nuclêôtit A và G có thể tạo ra tối đa 8 loại mã bộ ba khác nhau.
(3) Có 2 loại ARN vận chuyển axit amin kết thúc.
(4) Số axit amin trong chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh bằng số lượt tARN.
(5) Khi một ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã dừng lại, mARN phân giải và giải phóng các nuclêôtit vào môi trường nội bào.
A. 4.	B. 1.	C. 3.	D. 2.
Câu 101: Chất được tách ra khỏi chu trình canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucôzơ là
A. AM (axitmalic).	B. ALPG (anđêhit photphoglixêric).
C. RiDP (ribulôzơ - 1,5 – điphôtphat).	D. APG (axit phốtphoglixêric).
Câu 102: Sự di truyền một bệnh ở người do 1 trong 2 alen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết các nhóm máu tương ứng của mỗi người. Biết rằng sự di truyền bệnh trên độc lập với di truyền các nhóm máu, quá trình giảm phân bình thường và không có đột biến xảy ra.
Xác suất để cặp vợ chồng (7) và (8) ở thế hệ (III) sinh con có nhóm máu B và không bị bệnh trên là
A. 1/18.	B. 1/12.	C. 5/18.	D. 1/24.
Câu 103: Để tách chiết sắc tố từ cây rau dền, ta phải dùng dung môi là cồn và benzen. 
Cho các phát biểu sau về kết quả thí nghiệm và giải thích kết quả thí nghiệm:
(1) Dùng benzen làm dung môi để hòa tan diệp lục tố và cồn để tách carotenoit.
(2) Dùng cồn làm dung môi để hòa tan diệp lục tố và benzen để tách carotenoit.
(3) Vì sắc tố chỉ tan trong dung môi hữu cơ, không tan trong nước.
(4) Lớp dưới của dịch chiết có màu vàng (carotenoit), lớp trên có màu xanh lục.
(5) Lớp dưới của dịch chiết có màu xanh lục, lớp trên màu vàng (carotenoit)
Số phát biểu không đúng là:
A. 4.	B. 1.	C. 2.	D. 3.
Câu 104: Khi nói về tháp sinh t

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_qg_lan_2_mon_sinh_hoc_nam_2018_ma_de_221_tru.doc
  • docxĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 2-2018 HHT.docx