Đề thi giao lưu học học sinh giỏi môn Toán học Lớp 8 - Năm học 2016-2017- Trường THCS An Bình (Có đáp án)

Bài 2: (1 điểm) Tìm đa thức A, biết rằng:

         

Bài 3: (1 điểm) Cho phân thức:

Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức đưược xác định.
Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1.

Bài 4: (2 điểm)

          a) Giải phưương trình :

     b) Giải bất phưương trình: (x-3)(x+3) < (x+2)2 + 3

Bài 5: (2 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phưương trình:

Một tổ sản xuất lập kế hoạch sản xuất, mỗi ngày sản xuất đưược 50 sản phẩm. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đó sản xuất đưược 57 sản phẩm. Do đó đã hoàn thành trưước kế hoạch một ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm và thực hiện trong bao nhiêu ngày.

 

Bài 6: (3 điểm) Cho ? ABC vuông tại A, có AB = 15 cm, AC = 20 cm. Kẻ đưường cao AH và trung tuyến AM.            

Chứng minh  ? ABC       ? HBA
Tính : BC; AH; BH; CH ?
Tính diện tích ? AHM ?

doc 3 trang Bảo Giang 31/03/2023 2220
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giao lưu học học sinh giỏi môn Toán học Lớp 8 - Năm học 2016-2017- Trường THCS An Bình (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi giao lưu học học sinh giỏi môn Toán học Lớp 8 - Năm học 2016-2017- Trường THCS An Bình (Có đáp án)

Đề thi giao lưu học học sinh giỏi môn Toán học Lớp 8 - Năm học 2016-2017- Trường THCS An Bình (Có đáp án)
Trường: THCS An Bình Tổ: Toán - Lí - Công nghệ
Đề thi giao lưu học học sinh giỏi môn toán 8 năm học 2016 - 2017 (Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề) 
Bài 1: (1 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:
x2 – y2 – 5x + 5y
2x2 – 5x – 7 
Bài 2: (1 điểm) Tìm đa thức A, biết rằng: 
Bài 3: (1 điểm) Cho phân thức: 
Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.
Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1.
Bài 4: (2 điểm)
 a) Giải phương trình : 
	b) Giải bất phương trình: (x-3)(x+3) < (x+2)2 + 3
Bài 5: (2 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Một tổ sản xuất lập kế hoạch sản xuất, mỗi ngày sản xuất được 50 sản phẩm. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đó sản xuất được 57 sản phẩm. Do đó đã hoàn thành trước kế hoạch một ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm và thực hiện trong bao nhiêu ngày.
Bài 6: (3 điểm) Cho ∆ ABC vuông tại A, có AB = 15 cm, AC = 20 cm. Kẻ đường cao AH và trung tuyến AM

File đính kèm:

  • docde_thi_giao_luu_hoc_hoc_sinh_gioi_mon_toan_hoc_lop_8_nam_hoc.doc