Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học Lớp 9 - Trường THCS TT Văn Giang

Chọn câu trả lời đúng 

Câu 1: Phép lai nào dưới đây được xem là lai phân tích?

            A. P: AA x AA.        B. P: AA x Aa.    C. P: Aa x Aa.                D. P: aa x Aa .

Câu 2:Kiểu gen AaBbDd cho số loại giao tử là:

  1. 3.                                      B. 6.                           C. 8.            D. 12.                

Câu 3: Phép lai nào dưới đây xuất hiện tổ hợp đồng hợp lặn ở F1?

            A.P: DD x Dd.          B.P: Dd x Dd.           C.P: dd x DD.            D.P: DD x DD.

Câu 4: Bệnh bạch tạng do gen lặn quy định. Một cặp vợ chồng có màu da bình thường và đều có kiểu gen dị hợp thì tỉ lệ phần trăm con của họ mắc bệnh bạch tạng là: 

A. 25%.                      B. 50%.          C. 75%.         D. 100%.                                

Câu 5: Phép lai nào sau đây phân li kiểu hình 3:1? (trong trường hợp trội lặn hoàn toàn) 

            A. Bb x bb.                B. Bb x Bb.          C. BB x Bb.            D. BB x bb.                     

Câu 6.Các NST bắt đầu đóng xoắn ở vào thời điểm nào trong chu kỳ tế bào ?

   A. Kỳ trung gian     B. Kỳ đầu                C. Kỳ giữa                 D. Kỳ sau

Câu 7:Hoạt động nào của NST chỉ xảy ra ở giảm phân mà không xảy ra ở nguyên phân?

  1. Tự nhân đôi.                                         C. Tập trung trên mặt phẳng xích đạo.
  2. Phân li về 2 cực tế bào.                        D. Tiếp hợp cặp đôi hoặc bắt chéo.

Câu 8.Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n=8. Có bao nhiêu Cromatit trong một tế bào đang ở kỳ giữa của nguyên phân bình thường ?

  A. 8              B. 16                                       C. 32                           D. 64

Câu 9.Một tế bào sinh dục đực khi giảm phân hình thành giao tử sẽ tạo ra bao nhiêu tinh trùng?

 A. 1                                       B. 2                             C. 3                             D. 4

Câu 10.Hai tế bào 2n giảm phân bình thường thì kết quả sẽ là ?

A. 4 tế bào 2n                        B. 8 tế bào n  C. 8 tế bào 2n                        D. 4 tế bào n

Câu 11. Trong một buổi thực hành, các bạn học sinh trường THCS TT Văn Giang đã quan sát quá trình nguyên phân của một tế bào gốc của một loài thực vật (2n= 18). Kết quả quan sát cho thấy các NST đơn đang phân li vể 2 cực của tế bào. 

Số NST trong tế bào lúc đó là?

  1. 9.                  B. 18.        C. 36.                        D. 45.
docx 4 trang Bảo Giang 29/03/2023 2500
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học Lớp 9 - Trường THCS TT Văn Giang", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học Lớp 9 - Trường THCS TT Văn Giang

Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học Lớp 9 - Trường THCS TT Văn Giang
Trường THCS TT Văn Giang Thứ ngày tháng năm 2021 
Họ và tên:.
Lớp 9	Đề kiểm tra 45 phút
Môn sinh học 9
Mã đề 922
Chọn câu trả lời đúng 
Câu 1: Phép lai nào dưới đây được xem là lai phân tích?
	A. P: AA x AA. 	B. P: AA x Aa. C. P: Aa x Aa. 	D. P: aa x Aa .
Câu 2:Kiểu gen AaBbDd cho số loại giao tử là:
3. 	B. 6. 	C. 8. D. 12. 	
Câu 3: Phép lai nào dưới đây xuất hiện tổ hợp đồng hợp lặn ở F1?
	A.P: DD x Dd. 	B.P: Dd x Dd. 	C.P: dd x DD.	D.P: DD x DD.
Câu 4: Bệnh bạch tạng do gen lặn quy định. Một cặp vợ chồng có màu da bình thường và đều có kiểu gen dị hợp thì tỉ lệ phần trăm con của họ mắc bệnh bạch tạng là: 
A. 25%.	B. 50%.	C. 75%. 	D. 100%.	
Câu 5: Phép lai nào sau đây phân li kiểu hình 3:1? (trong trường hợp trội lặn hoàn toàn) 
	A. Bb x bb. 	B. Bb x Bb. C. BB x Bb. D. BB x bb.	
Câu 6.Các NST bắt đầu đóng xoắn ở vào thời điểm nào trong chu kỳ tế bào ?
 A. Kỳ trung gian	 B. Kỳ đầu	C. Kỳ giữa	D. Kỳ sau
Câu 7:Hoạt động nào của NST chỉ xảy ra ở giảm phân mà không xảy ra ... hợp phân tử protein
C. Trình tự các Nu trên mARN quy định trình tự các aa trong cấu trúc bậc 1 của phân tử protein
D. Trình tự các Nu trên mạch khuôn của gen quy định trình tự các aa của phân tử protein
Câu 19.Một đoạn gen có cấu trúc như sau: 	M1: -A-X-T-X-G-
	M2: -T-G-A-G-X-
Giả sử M2 là mạch khuôn mẫu tổng hợp ARN. Đoạn mạch ARN nào dưới đây phù hợp ?
A. –A-X-U-X-G-	B. –A-X-T-X-G-	C. –T-G-A-X-G-	D. –U-G-A-G-X-
Câu 20.Một đoạn ADN có 3000 đơn phân. Chiều dài đoạn ADN này là bao nhiêu ?
A. 2040 A0	 B. 1020 A0	C. 5100 A0	D. 4800A0
Câu 21. Một đoạn ADN có A=18%. G của nó sẽ chiếm bao nhiêu % ?
A. 22%	B. 32%	C.42%	D. 62%
Câu 22.Sơ đồ nào sau đây thể hiện mối quan hệ giữa gen và tính trạng ?
 A. Gen (ADN) → tARN → protein → tính trạng
 B. Gen (ADN) → rARN → protein → tính trạng
 C. Gen (ADN) → mARN → protein → tính trạng
 D. Gen (ADN) → tính trạng
Câu 23.Tính đa dạng và đặc thù của protein được thể hiện ở những điểm nào ?
A. Số lượng axit amin	 B. Thành phần và trình tự sắp xếp các aa trong chuỗi aa
C. Cấu trúc không gian của protein D. Cả a, b, c
Câu 24.Một ADN sau mỗi lần tự nhân đôi sinh ra 2 ADN con. Vậy sau 5 lần tự nhân đôi, 1 ADN ban đầu sẽ tạo ra bao nhiêu ADN mới ?
A. 8 ADN	B. 16 ADN	C.32 ADN	D. 64 AND
Câu 25: Mối quan hệ số lượng nuclêotit trong cấu trúc của ADN nào sau là đúng?
 A. A + G = T + X B. A + T = G + X 
 C. A- X = G - T D. A = G, X =T
Câu 26: Người ta phân chia ARN thành các loại: mARN, tARN, rARN là dựa vào:
 A.Kích thước B. Chức năng C. Cấu tạo D. Số lượng đơn phân
Câu 27: Kí hiệu của phân tử ARN thông tin là:
A. mARN.	B. rARN.	C. tARN.	D. ARN.
Câu 28.Một gen có chiều dài 5100 , có A = 30% số nuclêotit của gen. Số nucleotit mỗi loại của gen là:
A. A = G = 900, T = X = 600 B. A = T = 900, G = X = 600
C. A = X = 900, G = T = 600 D. A = T = 600, G = X = 900
Câu 29. Một phân tử ADN có tổng số Nu là 3000, trong đó A= 900(Nu). Số lượng Nu từng loại A; T; G; X lần lượt trong ADN là?
900; 900; 600; 600. C. 900; 600; 600; ...tụy tiết ra Insulin quá ít hay giảm tác động trong cơ thể.
Câu 35.Di truyền là gì ?
A. Di truyền là hiện tượng bố mẹ giống con cái
B. Di truyền là hiện tượng các thế hệ con cháu giống nhau
C. Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu
D. Di truyền là hiện tượng các con cùng chung bố mẹ giống nhau
Câu 36.Tính trạng được biểu hiện ở cơ thể lai F1 được Men-đen gọi là gì ?
 A. Tính trạng trội	 B. Tính trạng lặn
C. Tính trạng trung gian	D. Tính trạng tương ứng
Câu 37.Cho cà chua thân cao (DD) là trội hoàn toàn lai với cà chua thân lùn (dd) là lặn thì kết quả sẽ thu được như thế nào ?
 A. 100% Dd	 B. 100%dd C. 50%Dd:50%dd	 D. 25%DD:50%Dd:25%dd
Câu 38.Khi cho cây lúa hạt tròn không thuần chủng lai phân tích thì kết quả sẽ thu được như thế nào ?
A. Toàn hạt tròn	B. Toàn hạt dài
 C. Tỉ lệ 3 hạt tròn:1 hạt dài	 D. Tỉ lệ 1 hạt tròn:1 hạt dài
Câu 39:Phương pháp nghiên cứu được xem là phương pháp độc đáo của Men Đen là phương pháp:
A. phân tích thế hệ lai.B. lai một cặp tính trạng.	
C. lai hai cặp tính trạng.	D. lai phân tích.	
Câu 40: Những đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể được gọi là gì?
A.Tính trạng. B. Kiểu hình. 	C. Kiểu gen. 	D. Cặp Alen.	
------------------------------Hết------------------------------

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_45_phut_mon_sinh_hoc_lop_9_truong_thcs_tt_van_gi.docx