Đề thi tuyển sinh môn Hóa học vào Lớp 10 THPT chuyên (Kèm đáp án)

Câu III (1,5 điểm + 1,0 điểm + 0,5 điểm)

1. Hỗn hợp khí X gồm C2H4, CO2 và SO2. Lấy 0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí X cho qua dung dịch NaOH dư thấy có 0,336 lít (đktc) một chất khí duy nhất thoát ra. Khi lấy 0,672 lít (đktc) khí X đi qua nước brom dư, sau phản ứng hoàn toàn thì có 3,2 gam brom tham gia phản ứng. Hãy viết các phương trình hóa học xảy ra và tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X.

2. Hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, CuO. Cho luồng khí H2 đi qua 21,1 gam X đốt nóng một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y. Đem Y tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được chất rắn Z. Hòa tan hoàn toàn Z trong 150 gam dung dịch H2SO4 83,3% đun nóng, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 1,12 lít khí SO2 (đktc) và dung dịch T có chứa 36 gam muối. Hãy:

     a. Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp X.

     b. Tính nồng độ % các chất trong dung dịch T. 

3. Thêm dần dung dịch KOH 33,6% vào 40 ml dung dịch HNO3 37,8% (d = 1,25 gam/ml) đến khi trung hòa vừa hết axit thu được dung dịch A. Đưa A về 0oC thấy tách ra 20,55 gam tinh thể X và dung dịch còn lại có nồng độ 19,07%. Xác định công thức của tinh thể X.

doc 2 trang Lệ Chi 23/12/2023 520
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh môn Hóa học vào Lớp 10 THPT chuyên (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi tuyển sinh môn Hóa học vào Lớp 10 THPT chuyên (Kèm đáp án)

Đề thi tuyển sinh môn Hóa học vào Lớp 10 THPT chuyên (Kèm đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH
VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM 2015
Môn thi: Hóa học
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu I (1,0 điểm + 1,0 điểm)
1. Cho lần lượt từng chất: Fe, BaCO3, Al2O3, KOH vào lần lượt các dung dịch: NaHSO4, AgNO3. Hãy viết các phương trình hóa học xảy ra.
2. Thực hiện các thí nghiệm: Nung KMnO4 ở nhiệt độ cao thu được khí A; cho dung dịch HCl tác dụng với dung dịch KMnO4 thu được khí B; đốt cháy FeS2 trong oxi vừa đủ thu được khí D; cho Zn vào dung dịch HCl thu được khí E. 
 a. Xác định công thức hóa học các khí A, B, D, E và viết các phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm nêu trên.
 b. Cho các khí A, B, D, E lần lượt tác dụng với nhau từng đôi một trong điều kiện thích hợp, hãy viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có).
Câu II (1,0 điểm + 1,0 điểm)
1. Viết phương trình hóa học thực hiện biến hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
(5)
 XX1C2H5OHX1Polietilen.
	 X2CH3...hức CnH2n + 1OH và CmH2m + 1COOH. Lấy 6 gam A cho tác dụng với Na dư thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Nếu lấy 0,2 mol A thì tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M. Hãy:
 a. Xác định công thức cấu tạo của X và Y.
 b. Tính khối lượng mỗi chất trong 6 gam A.
Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Mg = 24; Al = 27; S = 32; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Br =80.
====================HẾT====================

File đính kèm:

  • docde_thi_tuyen_sinh_mon_hoa_hoc_vao_lop_10_thpt_chuyen_kem_dap.doc
  • docxĐáp án chính thức Hóa 2015.docx