Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Tiếng Trung Khối D - Mã đề thi 572 (Có đáp án)

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau. 
Câu 1: 我已经检查了好几遍了,绝对不会有问题。 
A. 动词 B. 副词 C. 助词 D. 形容词 
Câu 2: 中国潍坊是制作风筝和放飞风筝最早的地方。 
A. 动词 B. 名词 C. 形容词 D. 副词 
Câu 3: 人家小丽对同学可好了,咱这班上上下下没一个不夸她的。 
A. 量词 B. 代词 C. 名词 D. 连词 
Câu 4: 资金短缺给我们新公司的起步带来了很多困难。 
A. 动词 B. 助词 C. 副词 D. 介词 
Câu 5: 有色玻璃是一种能控制太阳光的智能玻璃。 
A. 量词 B. 名词 C. 动词 D. 形容词

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 6 đến câu 15. 
一天,我在准备删除垃圾邮件时,发现有一个邮件的主题为:“经理,请你给我一个机会
吧!”我觉得好笑,我怎么(6)______了经理。打开这个邮件正文,内容是一个工作受挫的
青年给老总的信。信中他说,由于自己(7)______参加工作,业务不熟,出了差错,公司准
备辞退他。他鼓足勇气向老总自荐,请求留用。  
他的执著深深地打动了我的心。于是我红着脸以经理的口气给他回了邮件:“我相信你会
很优秀的,年轻人,继续(8)______吧,你会成功的。经理期待着你作出很大的成绩!” 
大概半年后我又收到他的一份邮件:“你好,或许你早已(9)______了那个错把邮件发
给你的青年。半年(10)______由于工作上的失误,我给公司造成了不小的损失。(11)______
公司能否继续留用我,我心中没有底。那晚我鼓足勇气给经理发了一份邮件,恳求他给我一个
继续工作的机会。第二天,我的一个创意被公司采用,公司决定留用我,我(12)______是经
理看到邮件后给我的肯定。(13)______半年的努力,现在我已坐到经理助理的位置。有一次
和经理谈起我(14)______发过的那份邮件,才发现我阴差阳错地发给了你。我非常感谢你,
是你给了我成功的(15)______。” 
我被感动了。没想到我的不多的文字,像台阶一样垫起了一个陌生心灵成功的高度。 
(据 2004 年 9 月 02 日《福州日报》) 
Câu 6: A. 形成 B. 构成 C. 变成 D. 组成 
Câu 7: A. 刚 B. 已 C. 就是 D. 刚才 
Câu 8: A. 满意 B. 遗憾 C. 失望 D. 努力 
Câu 9: A. 忘记 B. 记得 C. 失去 D. 丢失 
Câu 10: A. 后 B. 前 C. 左右 D. 上下 

pdf 5 trang Bảo Giang 04/04/2023 4180
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Tiếng Trung Khối D - Mã đề thi 572 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_cao_dang_nam_2014_mon_tieng_trung_khoi_d_m.pdf
  • pdfTRUNG_CD_D_CT_14_DA.pdf